background
logotype

 

Регистър с Акредитирани лаборатории за измерване.

 

Собствениците или ползвателите на обекти с неподвижни източници на емисии, извършват собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества в отпадъчни газове:

1. при пускане в експлоатация на нов обект, както и след всяко разширение или преустройство на обект в експлоатация;

2. за обекти в експлоатация - не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години;

В срок до 2 месеца след датата на вземането на проби/извадки при извършване на съответните собствени периодични измервания, резултатите се представят с доклад, едновременно на хартиен и на електронен носител, в РИОСВ, съгласно изискванията на чл. 39 от Наредба № 6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ, бр. 31/06.04.1999 г., изм. и доп., бр. 61 от 28.07.2017 г.).

Съдържание на Доклада по чл. 39 Наредба № 6 може да намерите ТУК.

Съгласно чл. 33, ал. 4 от Наредба № 6: „Собственикът или ползвателят на обекта осигурява вземането на проби/извадки при собствените периодични измервания да се извършва в присъствието на представител на съответната РИОСВ за следните обекти с неподвижни източници на емисии, за които е налице най-малко едно от следните условия:

1. горивни източници с номинална топлинна мощност, равна или по-голяма от 5 MW;

2. производствени (технологични) източници с масов поток на най-малко един от контролираните замърсители в отпадъчните газове не по-малък от 50 % от стойностите, посочени в чл. 43, ал. 1 и чл. 44, независимо от вида на обектите;

3. установено превишение на съответните НДЕ при контролни или собствени периодични измервания, извършени през предходните две календарни години;

4. получени една или повече основателни жалби или сигнали за замърсяване на атмосферния въздух през предходната година.

 

Предвид разпоредбите на чл. 33, ал. 5 от Наредба № 6, „Собственикът или ползвателят на обекта уведомява писмено директора на съответната РИОСВ за датата на провеждането на собствените периодични измервания по ал. 4 в срок не по-малък от един месец преди провеждането им“.

В случай, че собственикът или ползвателят на обекта проведе собствени периодични измервания по ал. 4, за които не е уведомил директора на съответната РИОСВ съгласно ал. 5, директорът на РИОСВ не приема за валидни резултатите от извършените собствени периодични измервания, като в този случай измерванията трябва да бъдат извършени отново при спазване на установения ред.

В случай, че директорът на съответната РИОСВ не осигури представител по време на вземането на проби/извадки при собствени периодични измервания на предварително определените дати, то резултатите от тези измервания се считат за валидни.

 НАРЕДБА № 1 ОТ 27 Ю НИ 2005 Г. ЗА НОРМИ ЗА ДОПУСТИМИ ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА (ЗАМЪРСИТЕЛИ), ИЗПУСКАНИ В АТМОСФЕРАТА ОТ ОБЕКТИ И ДЕЙНОСТИ С НЕПОДВИЖНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕМИСИИ.

            НАРЕДБА № 6 ОТ 26 МАРТ 1999 Г. ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА  ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА, ИЗПУСКАНИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ОТ ОБЕКТИ С НЕПОДВИЖНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕМИСИИ
 
 
ЗАКОН ЗА ЧИСТОТАТА НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ.

 
 

2018  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София