background
logotype

СМЕТКА ЗА ПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ

РИОСВ-СОФИЯ

IBAN BG 77 SOMB 9130 31 37 0265 01

BIC SOMBBGSF

Общинска банка АД - ЦУ

 

СМЕТКА ЗА ПЛАЩАНЕ НA OТЧИСЛЕНИЯ ПО ЗУО И ГАРАНЦИИ

IBAN BG 68 SOMB 9130 33 37 0265 01

BIC SOMBBGSF

Общинска банка АД - ЦУ

 

Заплащането на таксите за разрешителни по комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, разрешителни за емисии на парникови газове и регистър за търговия с емисии, решения за одобряване на доклад за безопасност се извършва по банковата сметка на Изпълнителна агенция по околната среда.

 

 

 

2017  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София