background
logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6

 

I. Уведомяване за инвестиционно предложение:

 

1. Уведомление за инвестиционно предложение - в един екземпляр на хартиен и един екземпляр на електронен носител.

2. Уведомление до кмета на съответната община/общини, район/райони и кметство/кметства  по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

3. Обява до засегнатото население по чл. 4, ал. 2

 

II. Процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС (след получаване на писмени указания от РИОСВ - София):

 

1. Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС    

2. Информация по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС - в един екземпляр на хартиен и един екземпляр на електронен носител.

 

III. Процедура по ОВОС (след получаване на писмени указания от РИОСВ - София):

 

1. Искане за издаване на решение по ОВОС

 

 

ВАЖНО!!!

Образци на документи, валидни за уведомления, входирани в РИОСВ - София преди 09.01.2018 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

2018  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София