background
logotype

Статии

  • Съобщение за Решение № СО-01-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение за „Изграждане на екологичен образователен център и локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води (ЛПСОВ)“ в имот с идентификатор 87552.98.13, м. „Манастирски рид“, с. Ярлово, община Самоков, с възложител  В. Гюров - /09.02.2018 г./
  • Съобщение за Решение № СО-02-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони,  за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец с дълбочина около 80 м за питейно-битово водоснабдяване и други цели на търговски, административни и складови сгради на фирма „ПРО-ЛОГ” ООД в поземлен имот с идентификатор 14831.6531.431, с. Герман, район „Панчарево”, Столична община, с възложител „ПРО-ЛОГ” ООД - /19.04.2018 г./
  • Съобщение за Решение № СО-03-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони,  за инвестиционно предложение за „Изграждане на хотелска част, ресторант и басейн” в имоти № 062015 и № 062017, м. „Коларски път”, в землището на с. Вакарел, община Ихтиман и имот № 062027, м. „Широка поляна”, в землището на с. Вакарел, община Ихтиман, с възложител П. Петканов - /25.04.2018 г./
2018  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София