background
logotype

Статии

  • Съобщение за Решение № СО-01-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение за „Изграждане на екологичен образователен център и локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води (ЛПСОВ)“ в имот с идентификатор 87552.98.13, м. „Манастирски рид“, с. Ярлово, община Самоков, с възложител  В. Гюров - /09.02.2018 г./
2018  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София