background
logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6


Съобщение за Организирана среща за обществено обсъждане на доклад за оценка въздействието върху околната среда (ДОВОС) на инвестиционно предложение за "Модернизация на железопътна линия Радомир – Гюешево – граница с Република Северна Македония", с възложител ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура".

/публикувано на 23.02.2024 г./


Съобщение за Организирана среща за обществено обсъждане на доклад за оценка въздействието върху околната среда (ДОВОС) на инвестиционно предложение за  „Добавяне при работата на горивната инсталация ТЕЦ „Република" за производство на електрическа и топлинна енергия на допълнителни горива - биомаса" в поземлен имот с идентификатор 55871.514.177 по плана на гр. Перник, община Перник, с възложител „Топлофикация-Перник“ АД.

/публикувано на 14.07.2023 г./


Съобщение за Организирана среща за обществено обсъждане на доклад за оценка въздействието върху околната среда (ДОВОС) на инвестиционно предложение за  „Третиране на отпадъци с кодове 060102*, 110105* и 110106* и производство на кислол като продукт за битово ползване“ в съществуваща сграда на „Заваръчни машини“ в гр. Перник, кв. Ралица, ул. Пирин 12А, с възложител „СИЛОКС“ ООД.

/публикувано на 22.08.2022 г./


Съобщение за Организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка въздействието върху околната среда (ДОВОС) на инвестиционно предложение за  Изграждане на експлоатация на депо за отпадъци в ПИ 112020 и 112023, м. Саръмеше, община Долна баня, Софийска област, с възложител „МОЕЛООД.

/публикувано на 14.06.2021 г./


Съобщение за Организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка въздействието върху околната среда (ДОВОС) на инвестиционно предложение за  „Изграждане на балнеологичен център за комплексна профилактика, рехабилитация и хидротерапевтично лечение с минерална вода“ в поземлени имоти с идетификатори 61248.1.136, м. „Бегова ливада“ и 61248.14.2, м. „Юрто“, с. Равно поле, община Елин Пелин, с възложител „ПС ГРУП“ АД.

/публикувано на 10.05.2021 г./


Съобщение за Организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка въздействието върху околната среда (ДОВОС) на инвестиционно предложение за  "Реконструкция на инсталация за рециклиране на оловни негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)" на територията на производствена площадка на "Ел Бат" АД в УПИ I - за производствена и складови дейности, кв. 121, м. "Съръмеше", землище на гр. Долна баня, община Долна Баня, Софийска област, с възложител "ЕЛ БАТ" АД

/публикувано на 07.05.2021 г./


Съобщение за Организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка въздействието върху околната среда (ДОВОС) на инвестиционно предложение за  "Изграждане на парк и обновяване на тематични зони за широко обществено ползване в акваторията на язовир Качулка и прилежащата територия" в землището на с. Челопеч, община Челопеч, с възложител община Челопеч. 

/публикувано на 01.09.2020 г./


Съобщение за Организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка въздействието върху околната среда (ДОВОС) на инвестиционно предложение за „Изграждане на комплекс от индивидуални жилищни сгради, сгради за обществено обслужване, спортни съоръжения и озеленяване”, в поземлени имоти № 171010 и № 171011, землище на с. Равно поле, община Елин Пелин, с възложител Стефан Бозев. 

/публикувано на 22.03.2019 г./


Съобщение за Организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка въздействието върху околната среда (ДОВОС) на инвестиционно предложение за „Добив на строителни материали – пясъци и чакъли от находище „Антената” в землищата на кв. „Враждебна”, район „Кремиковци” и кв. „Бенковски” и кв. „Орландовци”, район „Сердика”, Столична община, с възложител ЕТ „ИНЕРТ – 94 – ЦВЕТЕЛИН ПЕТРОВ”.


Съобщение за Организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка въздействието върху околната среда (ДОВОС) на инвестиционно предложение за „Добив и първична преработка на строителни материали – гнайсгранити в находище „Камъка“, с. Черньово, община Ихтиман, с възложител ,,Ягуар 02” ЕООД.

/публикувано на 19.03.2018 г./


Съобщение за Организирани срещи за обществено обсъждане на докладза оценка въздействието върху околната среда (ДОВОС) на инвестиционно предложение за „Първична преработка на медно-порфирни златосъдържащи руди от находище "Елаците", Софийска област, 2031 г.

/публикувано на 16.06.2016 г./


Съобщение за Организирани срещи за обществено обсъждане на докладза оценка въздействието върху околната среда (ДОВОС) на инвестиционно предложение за „Добив и първична преработка на пясъци и чакъли за производство на бетон от находище „Марудниците“, разположено в землищата на с. Чепинци и с. Негован, район „Нови Искър“, Столична община.  

/публикувано на  31.03.2016 г./


Съобщение за Организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка въздействието върху околната среда (ДОВОС) на инвестиционно предложение за „Изграждане на малка ВЕЦ „Своде”, землище на с. Своде, община Правец, Софийска област.  

/публикувано на 18.02.2016 г./


Съобщение за Организирани срещи за обществено обсъждане на докладза оценка въздействието върху околната среда (ДОВОС)на инвестиционно предложение за „Открит добив на лигнитни въглища от участък „Радуловци“, находище „Алдомировски въглищен басейн“, община Сливница 

/публикувано на 24.11.2015 г./


Съобщение за организирани срещи за обществено обсъждане на докладза оценка въздействието върху околната среда (ДОВОС)на инвестиционно предложение за „Добив на медно-порфирни златосъдържащи руди от находище „Елаците” АД до 2031 г.”.На основание чл.17, ал.1, т.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в РИОСВ – София е получено уведомление от „Елаците-Мед” АД за организирани срещи за обществено обсъждане на ДОВОС на инвестиционно предложение за „Добив на медно-порфирни златосъдържащи руди от находище „Елаците” АД до 2031 г.”.Срещите за общественото обсъждане ще се проведат на 11.09.2015 г., както следва: От 10.00 ч. – в сградата на община Етрополе – втори етаж;От 14.30 ч. – в Актовата зала на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” в с. Челопеч.ДОВОС и приложенията към него са на разположение на заинтересованите лица на следните места: РИОСВ, гр. София, бул. „Цар Борис III” № 136, ет. 10 – в рамките на приемното време (вторник от 10.00 часа до 12.00 часа и от 14.00 часа до 16.00 часа). В сградата на община Етрополе – всеки работен ден от 09.30ч. до 16.30ч. В сградата на община Етрополе – всеки работен ден от 09.30ч. до 16.30ч.; В офиса на „Елаците-Мед” АД в с. Мирково.


Съобщение организирани срещи за обществено обсъждане на докладза оценка въздействието върху околната среда (ДОВОС)на инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDFотпадък“.Срещите за общественото обсъждане ще се проведат на 08.07.2015 г. от 11.30 часа в сградата на район „Искър“, адрес: гр. София, бул. „Кръстю Пастухов“ № 18, ет. 1 и от 16.30 часа в сградата на район „Сердика“, адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза“ № 88, както и на 10.07.2015 г. от 11.30 часа в сградата на Столична община, адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, зала № 5.


Съобщение за организирани срещи за обществено обсъждане на докладза оценка въздействието върху околната среда (ДОВОС)на инвестиционно предложение за „Разширение на съществуващо депо (хвостохранилище) за фаялитов отпадък и реконструкция на съоръжението за производство на сярна киселина“на „Аурубис България“ АД.Срещите за общественото обсъждане ще се проведат на 11.06.2015 г. от 17.00 часа в читалище „Христо Смирненски“, адрес: гр. Златица, пл. „Македония“ № 8 и на 12.06.2015 г. от 17.00 часа, в читалище „Напредък 1869“, адрес: гр. Пирдоп, пл. „Тодор Влайков“.


Съобщение за организирани срещи за обществено обсъждане на докладза оценка въздействието върху околната среда (ДОВОС)на инвестиционно предложение за „Линия за огнево рафиниране на скрап и линия за електролитно калайдисване“ в производствената площадка на „София Мед“ АД, находяща се в поземлен имот с идентификатор 68134.1506.42, район „Искър“, Столична община. Срещите за общественото обсъждане ще се проведат на 05.05.2015 г. от 10.00 часа в сградата на Столична община, адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, етаж 5, зала № 5 и на 12.05.2015 г. от 17.00 часа, в административната сграда на район „Искър“, адрес: гр. София, бул. „Кръстю Пастухов“ № 18, стая № 301.


Съобщение за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение за „Експлоатация на кариера за добив на доломити „Миал” в землищата на с. Мирково и с. Бенковски, община Мирково, Софийска област. Срещите за обществено обсъждане на доклада за ОВОС ще се проведат на 08.08.2014 г.(петък), както следва:  от 10.00 ч. – в сградата на община Мирково; от 14.30 ч. – в сградата на кметство с. Бенковски.


Съобщение за организиранa срещaза обществено обсъждане на доклад за оценка въздействието върху околната среда (ДОВОС) и на приложен към него доклад за оценка степента на въздействие (ДОСВ) на инвестиционно предложение за „Изграждане на еднофамилни, нискоетажни жилищни сгради и ПСОВ“ в поземлени имоти №№ 132005, 132032, 132038, 132042, 133020, 133021, 133019, 134005, 134013, 134012, 134009, м. „Шабаница“, землище на с. Горни Лозен, район „Панчарево“, Столична община. Срещaтa за общественто обсъждане ще се прове на 29.07.2014 г. от 11.00 часа в сградата на кметство с. Лозен, ул. „Съединениие” № 20.


Съобщение за организирана среща за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ „Мечката” в горното течение на р. Искър”, землище на с. Широки дол, община Самоков. Срещата ще се проведе на 14.02.2014 г. от 10.30 часа в сградата на община Самоков.


Съобщение за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение за „Развитие на железопътен възел София”. Срещите ще се проведат на 10.02.2014 г от 12.30 часа и от 17.00 часа в гр. Божурище и гр. Банкя, 11.02.2014 г. от 9.30 часа и от 12.30 часа в гр. Нови Искър и район „Кремиковци”, 12.02.2014 г. от 10.00 часа и от 13.00 часа в гр. Елин Пелин и с. Панчарево, 14.02.2014 г. от 10.00 часа в сградата на Столична община.


Съобщение за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение за предложение за „Надграждане на хвостохранилище и изграждане на депо за утайки от пречистване на отпадъчни води и газове на „Аурубис България” АД” в община Пирдоп и община Златица”. Срещите ще са на 23.01.2014 г. от 17.00 часа в гр. Златица и на 24.01.2014 г. от 17.00 часа гр. Пирдоп.


Съобщение за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на цех за производство на керамични маси, глазури, изделия, огнеупори и други в с. Нови Хан, община Елин Пелин”. Срещите са на 09.12.2013 г. съответно от 09.30 часа и 11.00 часа.


Съобщение Организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение за „Развитие на рудник „Елаците” до 2022 г. Срещите са на 06.12.2013 г. съответно от 10.00 ч. и от 14.30 ч.


 

 
2024  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София