background
logotype

Натура 2000 в България

Регистър на защитените зони от Националната екологична мрежа Натура 2000 на територията на РИОСВ-София

Планове за управление на защитените зони на територията на РИОСВ-София

 

Оценка за съвместимост

Решения за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

           Решения съгласно чл. 18, ал. 1 от Наредбата за ОС

 

Решения за извършване на оценка за степента на въздействие

           Решения съгласно чл. 20, ал. 1 от Наредбата за ОС

           Решения съгласно чл. 28, ал. 1 от Наредбата за ОС

 

Решения за прекратяване на процедура по ОС

           Решения за прекратяване на процедура по ОС

    

Консултации с обществеността на Доклади за оценка степента на въздействие (ДОСВ)

           Доклади за оценка степента на въздействие върху защитени зони

 

Писма до възложителя

           Писма по чл. 36, ал. 5 от Наредбата за ОС

           Писма по чл. 39, ал. 5 от Наредбата за ОС

           Писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС

2019  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София