background
logotype

АНТИКОРУПЦИЯ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организацията и реда за проверка на конфликт на интереси в РИОСВ – София

 

Механизми за подаване на сигнали за корупция:

Сигнали за незаконни или неправилни действия или бездействия, както и действия пораждащи съмнение за корупция от страна на служители от Регионална инспекция на околната среда  и водите – София,  могат да се подават по някой от следните начини:

 

При подаване на сигнали се предоставят следните данни:

 • две имена;
 • адрес за кореспонденция;
 • телефон за контакт;
 • данни за институциите, които вече са информирани;
 • електронен адрес.

 

Нормативна уредба: Глава осма от Административнопроцесуален кодекс (АПК).

 

ВАЖНО!

Съгласно чл. 111, ал. 4 от АПК „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години”.

Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който вече има решение, не се възлагат за разглеждане, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.

В двумесечен срок от регистрирането на сигнала се взема решение, за което се уведомява подателя.

Сигналите трябва да съдържат достатъчно информация (по възможност придружена с копия от документи), която да потвърждава изнесените данни за нарушения и да е относима само към нарушения, извършени от служители на РИОСВ – София.

Съгласно чл. 108, ал.2 от АПК, никой не може да бъде преследван само заради подаването на предложение или сигнал при условията и по реда на Административнопроцесуален кодекс.

С оглед предотвратяване на възможност за възникване на корупционни практики в РИОСВ – София се прилага комплексен подход и ротационен принцип при осъществяване на контролната дейност, които се изразяват в следното:

 • експертите, изготвили разрешителни и регистрационни документи за даден обект не участват в проверките на същия обект;
 • в проверките по изпълнение на условия от постановени Решения по ОВОС или преценка за извършване на ОВОС, се включват експерти по компоненти и фактори на околната среда (имащи компетенции по изпълнение на поставените условия);
 • не се допуска обектите да се проверяват само от един експерт на РИОСВ – София, т. е. най-малко двама експерти да се включват в проверките;
 • не се допуска планираните проверки нa даден обект да се извършват от едни и същи експерти в рамките на повече от две години.

 

В РИОСВ – София се прилагат всички предприети от законодателя мерки за облекчаване на административната тежест върху гражданите и юридическите лица, чрез отпадане на изискването за предоставяне на:

 • документ удостоверяващ липсата на данъчно задължение – набавя се по служебен път;
 • документ удостоверяващ заплащането на дължимата такса – набавя се по служебен път;
 • документи удостоверяващи собственост на имот – набавя се по служебен път;
 • други документи, които вече са налични по друг повод в съответното направление, не се изискват повторно от гражданите и юридическите лица.

 

2024  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София