background
logotype

 

Регистри на разрешителни за заутване

  • Басейнова Дирекция за управление на водите – Дунавски район – Плевен
  • Басейнова Дирекция за управление на водите – Източнобеломорски регион – Пловдив
  • МОСВ  -  по Приложение № 1, чл. 13, т.1, от Закона за водите
2024  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София