background
logotype

Съобщения за 2023 г.


Съобщение за неполучено писмо с изх. № 2153-12102/22.11.2023 г. на  РИОСВ – София относно установяване на правно действие на Решение № СО – 106 – ПР/2017 г., на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София за инвестиционно предложение за „Изграждане на ново млекопреработвателно предприятие с дневен капацитет до 5 тона сурово мляко” в ПИ с идентификатор 65231.914.567, гр. Самоков, община Самоков, Софийска област.

/Публикувано на 13.12.2023 г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение № СО – 136 – ПР/2016 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София за инвестиционно предложение за „Изграждане на eкологично стопанство за отглеждане на месодайни животни от порода Блек Ангъс” в поземлен имот 000157 в землището на с. Стъргел, община Горна Малина, Софийска област, с възложител „КЕХЛИБАРЕН ГРОЗД” ЕООДПри проверката е установено, че не е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение.

Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № СО – 136 – ПР/2016 г. на директора на РИОСВ – София е загубило правно действие.

/публикувано на 04.12.2023 г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение № СО – 106 – ПР/2017 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София за инвестиционно предложение за „Изграждане на ново преработвателно предприятие с дневен капацитет до 5 тона сурово мляко” в ПИ с идентификатор 65231.914.567, гр. Самоков, община Самоков, Софийска област, с възложител „Метал Пропърти” ЕООДПри проверката е установено, че не е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение.

Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № СО – 106 – ПР/2017 г. на директора на РИОСВ – София е загубило правно действие.

/публикувано на 17.11.2023 г./


 На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) №  СО – 02 – 05/2016 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София за инвестиционно предложение за „Добив и първична преработка на пясъци и чакъли за производство на бетон от находище „Марудниците“, землище на с. Чепинци и с. Негован, район „Нови Искър“, Столична община, възложител „ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ“ АДПри проверката е констатирано, че не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № СО – 02 – 05/2016 г. на директора на РИОСВ – София е загубило правно действие.

/Публикувано на 28.08.2023 г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение № СО – 97 – ПР/2016 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София за инвестиционно предложение за „Изграждане на мултимодална логистична платформа София – запад, непосредствено до гара Волуяк“, УПИ I-2805.2,2805.3,2805.55,2804.120,2804.7,2804.28, кв. 1, м. „Бел камък“ и м. „Зад ливаде“, район „Връбница“, Столична община, с възложител „Транслог Карго“ ЕООДПри проверката е установено, че е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение.

В тази връзка потвърждавам, че Решение по ОВОС № СО – 97 – ПР/2017 г. на директора на РИОСВ – София за инвестиционно предложение за „Изграждане на мултимодална логистична платформа София – запад, непосредствено до гара Волуяк“, УПИ I-2805.2,2805.3,2805.55,2804.120,2804.7,2804.28, кв. 1, м. „Бел камък“ и м. „Зад ливаде“, район „Връбница“, Столична община, с възложител „Транслог Карго“ ЕООД, не е загубило правно действие.

/публикувано на 22.08.2023 г./


Съобщение за неполучено решение СО-21-П/2023 на  РИОСВ – София с изх. № 17423-7078/04.07.2023 г. до г - жа Р. Стойнева, относно изготвяне на план/програма с приложено задание за изработване на проект за „Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор ПИ № 17751.32.26, местност „Дупката“ по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Граница, община Кюстендил и бъдещо изграждане на „Складова база с административна, търговска част и паркинг“.
/Публикувано на 21.08.2023 г./

На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщаваза извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № СО – 184 – ПР/2009 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София за инвестиционно предложение за изграждане на „Складова база за търговия на едро с храни от животински и неживотински произход и фуражи с административна част и учебен център, собствен водоизточник и ЛПСОВ“ в поземлен имот № 008031, м. „Алчака“, землище на с. Григорево, община Елин Пелин, с възложител „БОБАЛ-БОЯДЖИЕВ“ ЕООД. При проверката по документи е констатирано, че не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

 

Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № СО – 184– ПР/2009г. на директора на РИОСВ – София е загубило правно действие.

/публикувано на 11.08.2023 г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № ПЕ – 24 – ПР/2017 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Перник за инвестиционно предложение за „Автокъща в ПИ № 007103, местност „Сурлан“, землище на с. Блатино, общ. Дупница“ , с възложители Д. Цинцарски и Т. ЦинцарскаПри проверката е констатирано, че не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

 

Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № № ПЕ – 24 – ПР/2017 г. на директора на РИОСВ – Перник е загубило правно действие.

/Публикувано на 28.07.2023 г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № ПЕ – 34 – ПР/2017 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Перник за инвестиционно предложение за „Изграждане на животновъден обект – козеферма и сграда за селскостопанска продукция“ в поземлени имоти № 210061, 000096 и 000097 в землището на с. Ярловци, общ. Трън, с възложител „ГРИЙН ФАРМ“ ЕООДПри проверката е констатирано, че не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

 

Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № № ПЕ – 34 – ПР/2017 г. на директора на РИОСВ – Перник е загубило правно действие.

/Публикувано на 12.07.2023 г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка относно установяване правното действие на Решение по оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) № 9 –3/ 2000г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София, с което се разрешава реализацията на проект за обект "Технологично развитие на кариера за диабаз и геология на находището", гара Бов, община Своге, Софийска област, при което се установи, че решението не е загубило правно действие, тъй като в срок от 5 години от датата на издаването му е започнало осъществяването на предложението.

/публикувано на 10.07.2023 г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщаваза извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № СО – 166 – ПР/2017 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София за инвестиционно предложение за „Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци“, разположена в м.„Умни дол", землище на с. Горна Малина, община Горна Малина, с възложител Община Горна Малина. При проверката по документи е констатирано, че не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № СО – 166– ПР/2017г. на директора на РИОСВ – София е загубило правно действие.

/публикувано на 06.07.2023 г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение № СО – 03 – 07/2016 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София за инвестиционно предложение за „Първична преработка на медно-порфирни златосъдържащи руди от находище „Елаците“, Софийска област до 2031 г.“, което ще се реализира на територията на общини Мирково, Чавдар и Златица, Софийска област, като осъществяването на инвестиционното предложение е разрешено/одобрено по реда на ЗПБ (чрез съгласуване и одобряване на съответните ЦРП и ПУМО), с възложител „ЕЛАЦИТЕ МЕД” АД. При проверката е установено, че е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение.

В тази връзка потвърждавам, че Решение по ОВОС № СО – 03 – 07/2016 г. на директора на РИОСВ – София за инвестиционно предложение за „Първична преработка на медно-порфирни златосъдържащи руди от находище „Елаците“, Софийска област до 2031 г.“, което ще се реализира на територията на общини Мирково, Чавдар и Златица, Софийска област, не е загубило правно действие.

/публикувано на 05.06.2023 г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № СО – 117 – ПР/2015 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София за инвестиционно предложение за „Изграждане на ферма за отглежадане на биволи до 20 броя“, в поземлен имот № 000007, землището на с. Гурково, община Ботевград, с възложител „СТЕНЛИ-91” ЕООД. При проверката е констатирано, че не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № СО – 117 – ПР/2015 г. на директора на РИОСВ – София е загубило правно действие.

/Публикувано на 21.04.2023 г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № СО – 113 – ПР/2016 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София за инвестиционно предложение за „Изграждане на картинг писта с хотелска част на два етажа и гараж”, в поземлен имот № 000368, землището на гр. Пирдоп, община Пирдоп,с възложител „НЕВЕ ТУРС” ЕООД. При проверката е констатирано, че не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № СО – 113 – ПР/2016 г. на директора на РИОСВ – София е загубило правно действие.

/Публикувано на 20.03.2023 г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № СО – 86 – ПР/2016 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София за инвестиционно предложение за „Предприятие за съхранение и преработка на плодове и зеленчуци, трафопост, фотоволтаична централа, собствен водоизточник и локално пречиствателна станция за отпадъчни води“ в поземлен имот № 0740057, землището на с. Лесново, община Елин Пелинс възложител„КАРИС СТАР” ЕООД. При проверката е констатирано, че не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № СО – 86 – ПР/2016 г. на директора на РИОСВ – София е загубило правно действие.

/Публикувано на 09.03.2023 г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № ПЕ – 51 – ПР/2017 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Перник за инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за приемане, предварително третиране и рециклиране на строителни отпадъци /СО/ и едрогабаритни отпадъци /ЕО/“, с възложител община ПерникПри проверката по документи е констатирано, че не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № № ПЕ – 51 – ПР/2017 г. на директора на РИОСВ – Перник е загубило правно действие.

/Публикувано на 16.02.2023 г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № ПЕ – 45 – ПР/2017 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Перник за инвестиционно предложение за „Изграждане на център за окончателно обезвреждане на строителни инертни отпадъци за нуждите на община Брезник“, с възложител община БрезникПри проверката по документи е констатирано, че не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № № ПЕ – 45 – ПР/2017 г. на директора на РИОСВ – Перник е загубило правно действие.

/Публикувано на 16.02.2023 г./


Съобщения за 2022 г.


 На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № ПЕ – 3 – ПР/2017 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Перник за инвестиционно предложение за „Изграждане и оборудване на цех за леене на метални изделия и галванизиране” в имот с идентификатор № 55871.502.908, по кадастралната карта на гр. Перник“, с възложител „ПЛАСТФОРМ-ДИМИТРОВ” ООД. При проверката е констатирано, че не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № № ПЕ – 3 – ПР/2017 г. на директора на РИОСВ – Перник е загубило правно действие.

/Публикувано на 06.12.2022 г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение № ПЕ – 40 – ПР/2016 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Перник за инвестиционно предложение изграждане на „Дом за възрастни хора с увреждания“ в ПИ № 2991, кв. 21, землище на с. Рударци, община Перник, с възложител „Вила Орлов“ ЕООДПри проверката е установено, че е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение.

В тази връзка потвърждавам, че Решение по ОВОС № ПЕ – 40 – ПР/2016 г. на директора на РИОСВ – Перник за инвестиционно предложение за изграждане на „Дом за възрастни хора с увреждания“ в ПИ № 2991, кв. 21, землище на с. Рударци, община Перник, с възложител „Вила Орлов“ ЕООД не е загубило правно действие.

/публикувано на 09.09.2022 г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение № ПЕ – 30 – ПР/2016 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Перник за инвестиционно предложение „Преустройство на сграда (хладилна камера и касапница) с инвентарен № 162013 в цех за преработка на месо от дивеч“, с възложител ТП „ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА“При проверката е установено, че е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение.

В тази връзка потвърждавам, че Решение по ОВОС № ПЕ – 30 – ПР/2016 г. на директора на РИОСВ – Перник за инвестиционно предложение за „Преустройство на сграда (хладилна камера и касапница) с инвентарен № 162013 в цех за преработка на месо от дивеч“, с възложител ТП „ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА“ не е загубило правно действие.

/публикувано на 09.09.2022 г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение № ПЕ – 34 – ПР/2016 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Перник за инвестиционно предложение за промяна предназначението на съществуваща масивна сграда от свинарник в „Склад за яйца и хале за отглеждане на птици“ в УПИ ХІ, землище на с. Блажиево, община Бобошево, област Кюстендил“, с възложител В. ДимитровПри проверката е установено, че е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение.

В тази връзка потвърждавам, че Решение по ОВОС № ПЕ – 34 – ПР/2016 г. на директора на РИОСВ – Перник за инвестиционно предложение за промяна предназначението на съществуваща масивна сграда от свинарник в „Склад за яйца и хале за отглеждане на птици“ в УПИ ХІ, землище на с. Блажиево, община Бобошево, област Кюстендил“ не е загубило правно действие.

/публикувано на 26.08.2022 г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № СО – 270 – ПР/2006 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София за инвестиционно предложение за „Изграждане на комплекс от 18 сгради, заведение за хранене и спортна площадка" в имот №188001, с. Алино, община Самоков. При проверката е констатирано, че не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № СО – 270 – ПР/2006 г. на директора на РИОСВ – София е загубило правно действие.

/Публикувано на 29.07.2022 г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № ПЕ-22-ПР/2017 г.  на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Перник за инвестиционно предложение за „Изграждане на ферма за отглеждане на дойни крави“ в поземлен имот № 010036 в землището на с. Ребро, общ. Брезник, с възложител Св. Седевчев. При проверката е констатирано, че не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № СО – 22 – ПР/2017 г. на директора на РИОСВ – Перник е загубило правно действие.

/Публикувано на 06.07.2022 г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № СО – 63 – ПР/2016 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София за инвестиционно предложение за „Изграждане на предприятие за преработка на биоплодове и ядки", в УПИ VI-317, кв. 157, гр. Сливница, община Сливница,с възложител „АЛФА ОРГАНИК“ ЕООД. При проверката е констатирано, че не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

 

Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № СО – 63 – ПР/2016 г. на директора на РИОСВ – София е загубило правно действие.

/Публикувано на 23.06.2022 г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) №СО – 152 – ПР/2014 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София,с което се одобрява осъществяването на инвестиционно предложение„Изграждане на складове и офиси“ в поземлен имот с идентификатор 49206.2684.42, с. Мрамор, м. „Келказа“, район „Връбница“, Столична община,с възложител„Кардени 63“ ООД. При проверката е констатирано, че не е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение, както и че за изграждането на обекта няма издадено разрешение за строеж.

Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № СО – 152 – ПР/2014 г. на директора на РИОСВ – София е загубило правно действие.

/Публикувано на 23.06.2022 г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № СО – 31 – ПР/2017 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София за инвестиционно предложение за „Изграждане на предприятие за производство на растителни екстракти и дестилация на етерични масла”, в УПИ  IV-6335, кв. 74, гр. Костенец, с възложители „Биопроцес” ЕООД, „Гемопроцес” ООД и „Димекс ойл” ООД. При проверката е констатирано, че не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № СО – 31 – ПР/2017 г. на директора на РИОСВ – София е загубило правно действие.

/Публикувано на 16.06.2022 г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № № ПЕ – 20 – ПР/2016 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Перник за инвестиционно предложение за „Изграждане на предприятие за месопреработка” в парцел III, кв. 30в по регулационния план на с. Лобош, община Ковачевци, с възложител ЕТ „ГЕОРГИ ДЕЯНОВ-МЕСОПРЕРАБОТВАНЕ ЛОБОШ“. При проверката е констатирано, че не е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение.

Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № ПЕ – 20 – ПР/2016 г. на директора на РИОСВ – Перник е загубило правно действие.

/публикувано на 07.06.2022 г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № № ПЕ – 19 – ПР/2016 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Перник за инвестиционно предложение за „Изграждане на мандра за преработка на сурово мляко” в парцел III, кв. 30б по регулационния план на с. Лобош, община Ковачевци, с възложител „СТЕФАН ДЕЯНОВ“ ООД. При проверката е констатирано, че не е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение.

Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № ПЕ – 19 – ПР/2016 г. на директора на РИОСВ – Перник е загубило правно действие.

/публикувано на 07.06.2022 г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № СО – 72 – ПР/2017 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София за инвестиционно предложение за „Хипермаркет Кауфланд с прилежащ паркинг и трафопост“, в УПИ ХХХII-2132,2133,2134,2135, кв. 1, м. „Дианабад“, район „Изгрев“, гр. София, Столична община,с възложител „КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД. При проверката е констатирано, че не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № СО – 72 – ПР/2017 г. на директора на РИОСВ – София е загубило правно действие.

/Публикувано на 03.06.2022 г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № № ПЕ – 29 – ПР/2016 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Перник за инвестиционно предложение за „Изграждане на тренировъчна зала за колективни спортове (футбол, волейбол, баскетбол), ведно с прилежащите помещения и съоръжения към нея“, с възложител Г. Петров. При проверката е констатирано, че не е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение.

Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № ПЕ – 29 – ПР/2016 г. на директора на РИОСВ – Перник е загубило правно действие.

/публикувано на 01.06.2022 г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение № ПЕ – 19 – ПР/2017 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Перник за инвестиционно предложение за изграждане на „Изграждане на системи и съоръжения за напояване на орехова градина“, землище на с. Скриняно и с. Николичевци, общ. Кюстендил, с възложител Д. Рангелов. При проверката е установено, че е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение

В тази връзка потвърждавам, че Решение по ОВОС № ПЕ – 19 – ПР/2017 г. на директора на РИОСВ – Перник за инвестиционно предложение за „Изграждане на системи и съоръжения за напояване на орехова градина“, землище на с. Скриняно и с. Николичевци, общ. Кюстендил не е загубило правно действие.

/публикувано на 01.06.2022 г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № № ПЕ – 43 – ПР/2016 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Перник за инвестиционно предложение за „Създаване на трайно насаждение от сливи с изграждане на капково напояване и ограда в землището на с. Коняво, общ. Кюстендил“, с възложител „АРАТИДЕН“ ЕООД. При проверката е констатирано, че не е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение, както и че за изграждането на обекта няма издадено разрешение за строеж.

 

Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № ПЕ – 43 – ПР/2016 г. на директора на РИОСВ – Перник е загубило правно действие.

/публикувано на 13.05.2022 г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № СО – 01 – 04/2016 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София за инвестиционно предложение за „Открит добив на лигнитни въглища от участък „Радуловци“, находище „Алдомировски въглищен басейн“, разположено в землището на с. Радуловци, Братушково и Бърложница, община Сливница, с възложител „Минна Компания“ ЕООД. При проверката е констатирано, че не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

 

Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № СО – 01 – 04/2016 г. на директора на РИОСВ – София е загубило правно действие.

/Публикувано на 05.05.2022 г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № ПЕ – 17 – ПР/2009 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Перник за инвестиционно предложение за „Изграждане на вятърни и фотоволтаични генератори“ в ПИ №067102, землище на с. Илия, общ. Невестино, с възложител Строй – „Инвест“ ЕООД. При проверката е констатирано, че не е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение, както и че за изграждането на обекта няма издадено разрешение за строеж.

Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № ПЕ – 17 – ПР/2009 г. на директора на РИОСВ – Перник е загубило правно действие.

/публикувано на 04.05.2022 г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение № ПЕ – 48 – ПР/2009 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Перник за инвестиционно предложение за изграждане на „Автокъща с до 50 паркоместа, офис и склад за авточасти“ в имот с идентификатор № 04354.6.35, местност „Реката“, с. Блатино, община Дупница“, с възложител И. Стойков. При проверката е установено, че е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение

В тази връзка потвърждавам, че Решение по ОВОС № ПЕ – 48 – ПР/2009 г. на директора на РИОСВ – Перник за инвестиционно предложение за изграждане на „Автокъща с до 50 паркоместа, офис и склад за авточасти“ в имот с идентификатор № 04354.6.35, местност „Реката“, с. Блатино, община Дупница“ не е загубило правно действие.

/публикувано на 27.04.2022 г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение № СО – 03 – 02/2014 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София за инвестиционно предложение за „Развитие на железопътен възел София", с възложител ДП "Национална компания железопътна инфраструктура" (НКЖИ). При проверката е установено, че е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение

В тази връзка потвърждавам, че Решение по ОВОС № СО – 03 – 02/2014 г. на директора на РИОСВ – София за инвестиционно предложение за „Развитие на железопътен възел София" не е загубило правно действие.

/публикувано на 13.04.2022 г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение № СО – 04 – 04/2015 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София за инвестиционно предложение за „Добив на медно-порфирни златосъдържащи руди от находище „Елаците“, Софийска област до 2031 г.“ в общини Етрополе и Челопеч (чрез реализирането и експлоатацията на строеж „Събиране, предварително третиране и временно съхранение на отпадъци на РК „Елаците“ и ОК „Елаците“ в имот № 640752 в землището на гр. Етрополе, община Етрополе), като осъществяването на инвестиционното предложение е разрешено/одобрено по реда на ЗПБ (чрез съгласуване и одобряване на съответните ЦРП и ПУМО), с възложител "Елаците Мед" АД. При проверката е установено, че е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение

 

В тази връзка потвърждавам, че Решение по ОВОС № СО – 04 – 04/2015 г. на директора на РИОСВ – София за инвестиционно предложение за „Добив на медно-порфирни златосъдържащи руди от находище „Елаците“, Софийска област до 2031 г.“ в общини Етрополе и Челопеч не е загубило правно действие.

/публикувано на 22.02.2022 г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № ПЕ – 48 – ПР/2013 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Перник за инвестиционно предложение за „Изграждане на къща за гости /с до двадесет помещения за спане/, барбекю, пещ и навес в поземлен имот № 140020, представляващ поземлен имот с идентификатор 30716.290.120, местност „Под селото", земл. на с. Зелениград, община Трън, област Перник, с възложител А. Куртев. При проверката е констатирано, че не е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение, както и че за изграждането на обекта няма издадено разрешение за строеж.

Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № ПЕ – 48 – ПР/2013 г. на директора на РИОСВ – Перник е загубило правно действие.

/публикувано на 08.02.2022 г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № СО – 198 – ПР/2006 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София за инвестиционно предложение за "Изграждане на обслужващи и търговски обекти - бензиностанция, ресторант "HAPPY", външни душ кабини, мотел с ресторант, магазини за едро и дребно и паркинги" в имот с № 019143, м. "Долен Соват", с. Пролеша, община Божурище, с възложители М. Халид. При проверката е констатирано, че не е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение, както и че за изграждането на обекта няма издадено разрешение за строеж.

Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № СО – 198 – ПР/2006 г. на директора на РИОСВ – София е загубило правно действие.

/Публикувано на 14.01.2022 г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № СО – 33 – ПР/2012 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София за инвестиционно предложение за "Изграждане на жилищна сграда със собствен водоизточник" в имот с № 034003, м. "Соленяка", с. Пролеша, община Божурище, с възложители С. Дашева, К. Дашева-Кирилова, С. Дашева, Г. Цанков и А. Алексиев. При проверката е констатирано, че не е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение, както и че за изграждането на обекта няма издадено разрешение за строеж.

Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № СО – 33 – ПР/2012 г. на директора на РИОСВ – София е загубило правно действие.

 

/Публикувано на 05.01.2022 г./


 

Съобщения за 2021 г.


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № СО – 63 – ПР/2016 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София за инвестиционно предложение за "Изграждане на предприятие за преработка на био плодове и ядки" в УПИ VI-317, кв. 157, гр. Сливница, община Сливница, с възложител "АЛФА ОРГАНИК" ЕООД. След проверката на място е констатирано, че има издадено разрешение за строеж, което към момента на проверката е установено, че е изтекло, както и че не е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение.

Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № СО – 63 – ПР/2016 г. на директора на РИОСВ – София е загубило правно действие.

/Публикувано на 15.12.2021 г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № СО – 220 – ПР/2014 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София за инвестиционно предложение за "Цех за производство на готови лекарствени форми хранителни добавки и козметика с офисна част" в УПИ ХLIХ. кв. 4, сп. „Верила", с. Равно поле, община Елин Пелин, с възложител "РАМКОФАРМ" ООД. При проверката е констатирано, че не е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение, както и че за изграждането на обекта няма издадено разрешение за строеж.

Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № СО – 220 – ПР/2014 г. на директора на РИОСВ – София е загубило правно действие.

/Публикувано на 01.12.2021 г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № СО – 36 – ПР/2012 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София за инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда и собствен водоизточник“ в имот №027150, м. „Мерата“, с. Гурмазово, община Божурище, с възложител М. Димитров. При проверката е констатирано, че не е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение, както и че за изграждането на обекта няма издадено разрешение за строеж.

Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № СО – 36 – ПР/2012 г. на директора на РИОСВ – София е загубило правно действие.

/Публикувано на 19.10.2021 г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № СО – 35 – ПР/2012 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София за инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда и собствен водоизточник“ в имот №027013, м. „Мерата“, с. Гурмазово, община Божурище, с възложител М. Димитров. При проверката е констатирано, че не е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение, както и че за изграждането на обекта няма издадено разрешение за строеж.

Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № СО – 35 – ПР/2012 г. на директора на РИОСВ – София е загубило правно действие.

/Публикувано на 19.10.2021 г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № СО  141 – ПР/2014 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София за инвестиционно предложение за „Изграждане на вилни сгради и собствен водоизточник" в поземлен имот с № 000436, м. "в.з. Страната", с. Градец, община Костинброд, с възложител "ГРАДЕЦ ВИЛ" ООД. При проверката е констатирано, че не е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение, както и че за изграждането на обекта няма издадено разрешение за строеж.

Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № СО – 141 – ПР/2014 г. на директора на РИОСВ – София е загубило правно действие.

/Публикувано на 24.08.2021 г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № СО  79 – ПР/2015 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София за инвестиционно предложение за „Изграждане на офиси, магазини, жилищни сгради и трафопост" в поземлен имот с идентификатор 29150.7106.1052, м. "Манастирище", с. Железница, район "Панчарево", Столична община, с възложител "СКАЙ ХОУМ" ЕАД. При проверката е констатирано, че не е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение, както и че за изграждането на обекта няма издадено разрешение за строеж.

Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № СО – 79 – ПР/2015 г. на директора на РИОСВ – София е загубило правно действие.

/Публикувано на 24.08.2021 г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № 25 – ПР/2004 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София за инвестиционно предложение за „Изграждане на семеен хотел с паркинг" в имот № 025223, м. "Джупаница", землище на с. Говедарци, община Самоков, с възложител П. Христов. При проверката е констатирано, че не е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение, както и че за изграждането на обекта няма издадено разрешение за строеж.

Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № 25 – ПР/2004 г. на директора на РИОСВ – София е загубило правно действие.

/Публикувано на 24.08.2021 г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № СО – 238 – ПР/2009 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София за инвестиционно предложение за „Изграждане на многофункционален офисен и търговски център“ в имот №110036, м. „Бабин дол“, с. Волуяк, район „Връбница“, Столична община, с възложител „ШОПИНГ СИТИ УЕСТ“ ООД. При проверката е констатирано, че не е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение, както и че за изграждането на обекта няма издадено разрешение за строеж.

Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № СО – 238 – ПР/2009 г. на директора на РИОСВ – София е загубило правно действие.

/Публикувано на 29.07.2021 г./


Съобщение за неполучено решение СО-14-П/2021 на  РИОСВ – София с изх. № 10409-5501/18.06.20201 г. до управителя на "БОВЕТИ" ООД, относно инвестиционно предложение за „Поставяне на преместваем обект – пункт за технически прегледи“ в УПИ XI-2858, кв. 4, кв. „Модерно предградие“, район „Връбница“, Столична община.
 
/Публикувано на 16.07.2021 г./

Съобщение за неполучено решение СО-13-П/2021 на  РИОСВ – София с изх. № 12690-5094/09.06.20201 г. до управителя на "ТРАНСТИР" ООД, относно инвестиционно предложение за „Добив на пясъци и чакъли от находище "Горни Смардан“, в землището на с. Чепинци, район "Нови Искър",Столична община.
 
/Публикувано на 16.07.2021 г./

На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № СО – 85 – ПР/2009 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София за инвестиционно предложение за „Изграждане на търговски обект, складове и офиси“ в поземлен имот 035039 (с идентификатор 49388.35.39), м. „Мортозаница-П”, с. Мусачево, община Елин Пелин, с възложител "ТРЕНД ПРОПЪРТИС" ЕООД. При проверката е констатирано, че не е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение, както и че за изграждането на обекта няма издадено разрешение за строеж.

Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № СО – 85 – ПР/2009 г. на директора на РИОСВ – Перник е загубило правно действие.

/Публикувано на 08.07.2021 г./

На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № СО – 82 – ПР/2014 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София за инвестиционно предложение за „Изграждане на складово-административна база и обслужващ парликг“ в поземлен имот с идентификатор 39791.6015.352, м. „Ливадето”, с. Кривина, район "Панчарево", Столична община, с възложител "САШКО НИСИМОВ" ЕООД. При проверката е констатирано, че не е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение, както и че за изграждането на обекта няма издадено разрешение за строеж.

Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № СО – 82 – ПР/2014 г. на директора на РИОСВ – Перник е загубило правно действие.

/Публикувано на 30.06.2021 г./

На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № СО – 7 – ПР/2013 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София за инвестиционно предложение за „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда и собствен водоизточник“ в поземлен имот 028187, м. „Локва”, с. Гурмазово, община Божурище, с възложител Е. Жарков. При проверката е констатирано, че не е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение, както и че за изграждането на обекта няма издадено разрешение за строеж.

Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № СО – 7 – ПР/2013 г. на директора на РИОСВ – Перник е загубило правно действие.

/Публикувано на 23.06.2021 г./

Съобщение за неполучено решение СО-11-П/2021 на  РИОСВ – София с изх. № 18053-4470/19.05.20201 г. до г-н Д. Лититарис, относно инвестиционно предложение за „Изграждане на 20 броя жилищни сгради и собствен водоизточник – тръбен кладенец с дълбочина 100 м“ в поземлен имот с идентификатор 77246.33.29, с. Хераково, община Божурище.
/Публикувано на 02.06.2021 г./

Съобщение за неполучено решение СО-9-П/2021 на  РИОСВ – София с изх. № 8505-3537/20.04.20201 г. до г-жа Н. Рийд, относно инвестиционно предложение за „Изграждане на конюшна с жилищна част и сондажен кладенец“ в поземлен имот № 143022, в землището на с. Вакарел, община Ихтиман.
/Публикувано на 02.06.2021 г./

На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № ПЕ – 14 – ПР/2014 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Перник за инвестиционно предложение за „Изграждане на хотел“ в поземлен имот с идентификатор № 65365.32.182, местност „Света Богородица”, по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня, обл. Кюстендил, с възложител „БАХАР ПРОПЪРТИС“ ЕООД и „А-5“ ЕООД. При проверката е констатирано, че не е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение, както и че за изграждането на обекта няма издадено разрешение за строеж.

Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № ПЕ – 14 – ПР/2014 г. на директора на РИОСВ – Перник е загубило правно действие.

/публикувано на 31.05.2021 г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № СО – 01 – 01/2013 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София за инвестиционно предложение за „Ваканционно селище" в поземлени имоти №№ 017575, 017576 и 017580, м. "Ташлъ Тепе", землище на с. Душанци, община Пирдоп, Софийска област, с възложител "ГЕОТРЕЙДИНГ" ООД. При проверката е констатирано, че за изграждането на обекта няма издадено разрешение за строеж и не е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение.

Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № СО – 01 – 01/2013 г. на директора на РИОСВ – София е загубило правно действие.

/Публикувано на 13.05.2021 г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № СО – 9 – ПР/2016 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София за инвестиционно предложение за „Логистична база с офиси и паркинги“ в поземлени имоти с идентификатори 14831.6530.51, 14831.6530.52, 14830.6530.53 и 14831.6530.54, с. Герман, м. "Воденицата-Дзуката", район "Панчарево", Столична община, с възложител "СУИТ ЛАЙФ 1995" ЕООД. При проверката е констатирано, че за изграждането на обекта няма издадено разрешение за строеж и не е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение.

Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № СО – 9 – ПР/2016 г. на директора на РИОСВ – София е загубило правно действие.

/Публикувано на 10.05.2021 г./


Съобщение за неполучено решение СО-2-П/2021 на  РИОСВ – София с изх. № 7948-1024/08.02.2021 г. до г-н Г. Вакъвчиев, управител на "В и Г ЕНЕРДЖИ" ООД, относно инвестиционно предложение за "Изграждане и монтиране на инсталация за вакуумна газификация" в поземлен имот с идентификатор 65231.915.100, м. "Катранджия", гр. Самоков, община Самоков.
 
/Публикувано на 14.04.2021 г./

На основание чл. 61, ал. 1 и във връзка с чл. 18а от АПК, Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за постановено  решение СО-1-С/2021 по реда на чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София за инвестиционно предложение за „Оптимизиране на технологичния процес на Енергиен котел (ЕК) ЕК 1, ЕК 2 и ЕК 3 на горивна инсталация за производство на електрическа енергия, за която е издадено Комплексно разрешително № 45 - Н4/2019 г.“ на „ТЕЦ Бобов дол“ ЕАД.

/Публикувано на 11.02.2021 г./

На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № СО – 53 – ПР/2003 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София за инвестиционно предложение за „Изграждане на бензиностанция, газостанция, мотелски комплекс и обслужваща дейност" с местоположение имот пл. № 138023, м. "Декилиташ", в землището на гр. Пирдоп, Софийска област , с възложители "АР ПИ ЕС" ЕООД, С. Филипова, Ц. Филипов, "ВИКИ-СТРОЙ - 2005" ООД. При проверката е констатирано, че за изграждането на обекта няма издадено разрешение за строеж и не е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение.

Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № СО – 53 – ПР/2003 г. на директора на РИОСВ – София е загубило правно действие.

/Публикувано на 09.02.2021 г./


Съобщение за неполучено решение СО-5-ОС-П/2020 на  РИОСВ – София с изх. № 10676-8527/22.12.2020 г. до г-н П. Савов, относно инвестиционно предложение за „Създаване на трайни насаждения - боровинки” в поземлен имот с идентификатор 23039.4.17, м. „Булата“, с. Доспей, община Самоков.
 
/Публикувано на 28.01.2021 г./

На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № СО – 233 – ПР/2006 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София за инвестиционно предложение за „Изграждане на вилна селище" в имоти №050141 и 050142, землище на с. Продановци, община Самоков, с възложител "ЮНИТИ ДИВЕЛЪПМЕНТС ЛИМИТЕД" ООД. При проверката е констатирано, че за изграждането на обекта няма издадено разрешение за строеж и не е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение.

Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № СО – 233 – ПР/2006 г. на директора на РИОСВ – София е загубило правно действие.

/Публикувано на 19.01.2021 г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № ПЕ – 30 – ПР/2014 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Перник за инвестиционно предложение за „Реконструкция, пристройка и промяна на предназначението на съществуваща сграда в млекопреработвателно предприятие" в УПИ – І 133, кв. 10 по плана на с. Радово, община Трън, с възложител "ЛИЗИ 2003" ЕООД. При проверката е констатирано, че за изграждането на обекта няма издадено разрешение за строеж и не е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение.

Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № ПЕ – 30 – ПР/2014 г. на директора на РИОСВ – Перник е загубило правно действие.

/Публикувано на 12.01.2021 г./


Съобщения за 2020 г.


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната София за инвестиционно предложение за „Автосервиз и шоурум за продажба на автомобили“ в поземлен имот № 122033, м. "Трапо", землище на с. Мрамор, район "Връбница", Столична община, с възложител "ПОРШЕ ИМОБИЛИЕН БГ" ЕООД. При проверката е констатирано, че за изграждането на обекта няма издадено разрешение за строеж и не е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение.

Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № СО – 306 – ПР/2012 г. на директора на РИОСВ – София е загубило правно действие.

/Публикувано на 30.12.2020 г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната София за инвестиционно предложение за „Изграждане на автосервиз с офис пътна помощ, склад и ТИР паркинг“, в поземлен имот № 080058, м. "Камико", землище на с. Елешница, община Елин Пелин, с възложител "МТА-1" ООД. При проверката е констатирано, че за изграждането на обекта няма издадено разрешение за строеж и не е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение.

Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № СО – 19 – ПР/2015 г. на директора на РИОСВ – София е загубило правно действие.

/Публикувано на 17.12.2020 г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № ПЕ – 15 – ПР/2015 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Перник за инвестиционно предложение за „Изграждане на ТИР  паркинг“, с местонахождение ПИ 41112.23.83 по Кадастралната карта /КК/ на гр. Кюстендил, с възложител М. Георгиев. При проверката е констатирано, че за изграждането на обекта няма издадено разрешение за строеж и не е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение.

Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № ПЕ – 15 – ПР/2015 г. на директора на РИОСВ – Перник е загубило правно действие.

/Публикувано на 15.12.2020 г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № ПЕ – 28 – ПР/2015 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Перник за инвестиционно предложение за „Пълно системно рибовъдно стопанство за отглеждане на хайвер, зарибителен материал и риба за консумация от вида „Дъгова пъстърва“ в имот с № 014003 в землището на с. Банкя, община Трън, област Перник, с възложител Ас. Йотов. При проверката е констатирано, че за изграждането на обекта няма издадено разрешение за строеж, и не е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение.

Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № ПЕ – 28 – ПР/2015 г. на директора на РИОСВ – Перник е загубило правно действие.

/Публикувано на 15.12.2020 г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № СО – 227 – ПР/2012 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София за инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда за собствени нужди и собствен водоизточник" в поземлен имот № 033062, м. "Падина", землище на с. Пожарево, община Божурищв, с възложител Г. Младенов. При проверката е констатирано, че не е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение, както и че за изграждането на обекта няма издадено разрешение за строеж.

Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № СО – 227 – ПР/2012 г. на директора на РИОСВ – София е загубило правно действие.

/Публикувано на 08.12.2020г./


Съобщение за неполучено решение СО-40-П/2020 на  РИОСВ – София  с  изх. № 4811-6966/04.11.2020 г. до г-н Н.Арнаудов, управител на "АЙ АР ТИ ПАРТНЕРС" АД, относно инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за производство на железен хидроксид и желязо-оксидни пигменти, чрез преработка на железен силикат” в поземлен имот с идентификатор 38978.35.53, м. „Кладенеца“, гр. Костинброд, община Костинброд.
 
/Публикувано на 04.12.2020 г./

На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № СО – 250 – ПР/2009 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София за инвестиционно предложение за „Логистичен център със собствен водоизточник и локално пречиствателно съоръжение (ЛПСОВ)" в масив 164 (имот № 164019) в м. "Умни дол", масив № 165 (имоти № 165051, 165050, 165037, 165038, 165027 и 165040) в м. "Умни дол" и имоти № 361004 в м. "Умни дол", № 072003 в м. "Кантона" и № 000359 в м. Лозенски кантон" в землището на с. Нови Хан, община Елин Пелин, с възложител "МИКС-ПС" ООД. При проверката е констатирано, че не е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение, както и че за изграждането на обекта няма издадено разрешение за строеж.

Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № СО – 251 – ПР/2009 г. на директора на РИОСВ – София е загубило правно действие.

/Публикувано на 26.10.2020г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № СО – 250 – ПР/2009 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София за инвестиционно предложение за „Логистичен център със собствен водоизточник и локално пречиствателно съоръжение (ЛПСОВ)" в масив 118 (имоти № 118036, 118034, 118035 и 118038) в м. "Манафица", масив № 173 (имоти № 173010, 173002 и 173022) в м. "Бариовски път" и масив № 166 (имоти № 166016, 166019, 166025 и 166026), м. "Бариовски път", в землището на с. Нови Хан, община Елин Пелин, с възложител "МИКС-ПС" ООД. При проверката е констатирано, че не е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение, както и че за изграждането на обекта няма издадено разрешение за строеж.

Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № СО – 250 – ПР/2009 г. на директора на РИОСВ – София е загубило правно действие.

/Публикувано на 26.10.2020г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № СО – 132 – ПР/2012 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София за инвестиционно предложение за „Изграждане на съвременен хотелски комплекс с апартаментни жилища от висока категория, паркинг и облужващи обекти" в поземлен имот с идентификатор 65231.919.134, м. "Варника", землище на к.к. Боровец, община Самоков, с възложител "ХАСТИНГС" ЕООД. При проверката е констатирано, че не е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение, както и че за изграждането на обекта няма издадено разрешение за строеж.

Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № СО – 132 – ПР/2012 г. на директора на РИОСВ – София е загубило правно действие.

/Публикувано на 26.10.2020г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № СО – 258 – ПР/2008 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София за инвестиционно предложение за „Изграждане на логистечен център" в имоти с пл. №№ 1312, 1313, землище на с. Чепинци, район "Кремиковци" и имоти пл. № 597, 625 и 626, землище на с. Локорско, район "Нови Искър", Столична община, с възложител "ИММОБИЛИЯ-БЪЛГАРИЯ ТЪРГОВИЯ" КД. При проверката е констатирано, че не е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение, както и че за изграждането на обекта няма издадено разрешение за строеж.

Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № СО – 258 – ПР/2008 г. на директора на РИОСВ – София е загубило правно действие.

/Публикувано на 02.09.2020г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № СО – 255 – ПР/2007 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София за инвестиционно предложение за „Изграждане на научно-производствен и бизнес комплекс" в поземлен имот № 035085, м. "Милковица", землище на с. Нови Хан, община Елин Пелин, с възложител "ГАМА ТЕХ" ЕООД. При проверката е констатирано, че не е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение, както и че за изграждането на обекта няма издадено разрешение за строеж.

Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № СО – 255 – ПР/2007 г. на директора на РИОСВ – София е загубило правно действие.

/Публикувано на 02.09.2020г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № СО – 254 – ПР/2007 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София за инвестиционно предложение за „Изграждане на научно-производствен и бизнес комплекс" в поземлен имот № 035046, м. "Милковица", землище на с. Нови Хан, община Елин Пелин, с възложител "ГАМА ТЕХ" ЕООД. При проверката е констатирано, че не е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение, както и че за изграждането на обекта няма издадено разрешение за строеж.

Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № СО – 254 – ПР/2007 г. на директора на РИОСВ – София е загубило правно действие.

/Публикувано на 02.09.2020г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № СО – 253 – ПР/2007 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София за инвестиционно предложение за „Изграждане на научно-производствен и бизнес комплекс" в поземлен имот № 035062, м. "Милковица", землище на с. Нови Хан, община Елин Пелин, с възложител "ГАМА ТЕХ" ЕООД. При проверката е констатирано, че не е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение, както и че за изграждането на обекта няма издадено разрешение за строеж.

Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № СО – 253 – ПР/2007 г. на директора на РИОСВ – София е загубило правно действие.

/Публикувано на 02.09.2020г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № СО – 171 – ПР/2007 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София за инвестиционно предложение за „Жилищни сгради с курортни функции за сезонно ползване” в поземлен имот с идентификатор 65231.917.546, м. „Големо Бакшево“, гр. Самоков, с възложител Т. Мераков. При проверката е констатирано, че не е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение, както и че за изграждането на обекта няма издадено разрешение за строеж.

Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № СО – 171 – ПР/2007 г. на директора на РИОСВ – София е загубило правно действие.

/Публикувано на 31.07.2020г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № ПЕ – 111 – ПР/2008 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София за инвестиционно предложение за „Изграждане на Ваканционен комплекс - четири броя индивидуални къщи, охрана и барбекю" в поземлен имот с идентификатор 15285.14.104 (стар 019104), м. "Юручка река", землище на с. Говедарци, община Самокоя, с възложител С. Ковачки. При проверката е констатирано, че не е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение, както и че за изграждането на обекта няма издадено разрешение за строеж.

Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № ПЕ – 111 – ПР/2008 г. на директора на РИОСВ – София е загубило правно действие.

/Публикувано на 31.07.2020г./


Съобщение за напомнително писмо на  РИОСВ – София  с  изх. № 3052/09.06.2020 г. до г-жа Д. Шепърд относно инвестиционно предложение за „Изграждане на дом за възрастни хора и локално пречиствателно съоръжение (ЛПСОВ)”в имот № 155006, в землището нас. Батулия, община Своге.
 
/Публикувано на 07.07.2020 г./

На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № СО – 136 – ПР/2014 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София за инвестиционно предложение за „Медицински център с клинична лаборатория, MS лаборатория с леглова база, административна част и обслужващи помещения" в поземлени имоти с № 2080, 2106, 1798 в УПИ I, кв. 119а, м. "Витоша ВЕЦ Симеоново", район "Лозенец", Столична община, с възложител „КОМАК МЕДИКАЛ“ ЕООД. При проверката е констатирано, че не е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение, както и че за изграждането на обекта няма издадено разрешение за строеж.

Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № СО – 136 – ПР/2014 г. на директора на РИОСВ – София е загубило правно действие.

/Публикувано на 26.06.2020г./


Съобщение за напомнително писмо на  РИОСВ – София  с  изх. № 7067-2778/21.05.2020 г. до г-жа А. Трендафилова относно инвестиционно предложение за „Изграждане на два броя тръбни сондажни кладенеца за реинжекция на добити от съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец подземни води заедно с наземни ВиК съоръжения”в поземлен имот № 798, м. „СПЗ Слатина – юг“, район „Слатина“, Столична община, с възложител „СПЕСИМА“ ООД.
 
/Публикувано на 26.06.2020 г./

Съобщение за напомнително писмо на  РИОСВ – София  с  изх. № 7067-2778/21.05.2020 г. до г-жа А. Трендафилова относно Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за складова база и логистика и Парцеларен план (ПП) за техническа инфраструктура за транспортен достъп по част от полски път (имот № 125029), свързващ ПИ № 126028 по КВС за земеделски земи за землището на с. Опицвет, м. „Шугарник“ с третокласна пътна мрежа – ПИ № 0.56 (път с трайна настилка), с възложител „ДАЙВЪРС ОПЪРТЮНИТИ“ АД.
 
/Публикувано на 25.06.2020 г./

Съобщение за напомнително писмо на  РИОСВ – София  с  изх. № 10658-2400/04.05.2020 г. до г-н О. Хаджиянков относно инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен сондажен кладенец с дълбочина до 50 м“, в поземлен имот с идентификатор 68134.1007.2132, бул. „Черни връх" № 16, район „Триадица“, Столична община, с възложител „М ИНВЕСТ 20“ ЕООД.
 
/Публикувано на 25.06.2020 г./

Съобщение за напомнително писмо на  РИОСВ – София  с  изх. № 5993-2671/19.05.2020 г. до г-жа В. Никова относно инвестиционно предложение за „Добив на пясъци и чакъли от находище „Горни Смардан“, землище на с. Чепинци, район „Нови Искър“, Столична община, с възложител „ТРАНСТИР“ ООД.
 
/Публикувано на 17.06.2020 г./

Съобщение за напомнително писмо на  РИОСВ – София  с  изх.   № 5993-2671/19.05.2020 г. до г-н Г. Орешков относно инвестиционно предложение за „Изграждане на къмпинг” в УПИ VI-355, кв. 24, с. Рельово, община Самоков, с възложител Г. Орешков.
 
/Публикувано на 15.06.2020 г./

Съобщение за напомнително писмо на  РИОСВ – София  с  изх.   № 181-2260/27.04.2020 г. до г-н И. Виденов относно инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец за водоснабдяване на съществуваща автомивка“ в поземлен имот с идентификатор 38978.900.7192, ул. „Славянска“ № 24, гр. Костинбеод, община Костинброд, Софийска област, с възложител „МЕТАН МАРКЕТ“ ООД.
 
/Публикувано на 11.06.2020 г./

На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № СО – 257 – ПР/2013 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София за инвестиционно предложение за „Газификация на с. Скравена, подобект: Разпределителен газопровод за "Автомагистрали Хемус" АД - клон Ботевград, община Ботевград", с възложител „БАЛКАНГАЗ 2000“ АД. При проверката е констатирано, че не е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение, както и че за изграждането на обекта няма издадено разрешение за строеж.

Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № СО – 257 – ПР/2013 г. на директора на РИОСВ – София е загубило правно действие.

/Публикувано на 09.06.2020г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № СО – 89 – ПР/2009 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София за инвестиционно предложение за „Газификация на с. Литаково, община Ботевград", с възложител „БАЛКАНГАЗ 2000“ АД. При проверката е констатирано, че не е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение, както и че за изграждането на обекта няма издадено разрешение за строеж.

Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № СО – 89 – ПР/2009 г. на директора на РИОСВ – София е загубило правно действие.

/Публикувано на 09.06.2020г./


Съобщение за напомнително писмо на  РИОСВ – София  с  изх.   № 5596-2450/08.05.2020г. до г-н А. Димов относно инвестиционно предложение за „Изграждане на автомивка и тръбен кладенец на територията на бензиностанция „КРУИЗ”– гр. Бухово”в УПИ IV, кв. 9 по плана на град Бухово, представляващ имот 07140.8092.1656 по кадастрална карта на гр. Бухово, район „Кремиковци“, Столична община.
 
/Публикувано на 18.05.2020 г./

Съобщение за напомнително писмо на  РИОСВ – София  с  изх.   № 2249/24.04.2020 г. до г-н Г. Тренков относно инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за регенериране на отпадъчни масла“ в склад, ул. „Кременица“ № 12, район „Нови Искър“, Столична община.
 
/Публикувано на 15.05.2020 г./

На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № СО – 168 – ПР/2012 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София за инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за събиране, предварително третиране и временно съхранение на отпадъци на територията на обогатителен комплекс "Елаците Мед" АД в с. Мирково, Софийска област, с възложител „ЕЛАЦИТЕ МЕД“ АД. При проверката е констатирано, че не е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение, както и че за изграждането на обекта няма издадено разрешение за строеж.

Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № СО – 168 – ПР/2012 г. на директора на РИОСВ – София е загубило правно действие.

/Публикувано на 05.05.2020г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № СО – 202 – ПР/2014 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София за инвестиционно предложение за „Изграждане офис сграда с шоурум" в поземлен имот с идентификатор 44063.6207.626, м. "Висо", с. Лозен, район "Панчарево", с възложител „РОЖЕН ПЛАСТ“ ЕООД. При проверката е констатирано, че не е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение, както и че за изграждането на обекта няма издадено разрешение за строеж.

Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № СО – 202 – ПР/2014г. на директора на РИОСВ – София е загубило правно действие.

/Публикувано на 16.03.2020г./


Съобщение за напомнително писмо на  РИОСВ – София  с  изх.   № 9449-310/21.01.2020 г. до г-н В. Ставрев относно инвестиционно предложение за „Изграждане на производствена база за преработка чрез замръзяване, сушене и екстракция, както и сортиране, пакетиране и консервиране на плодове с фотоволтаична система за производство на електроенергия за собствена консумация“ в проектен УПИ 074057-III, с. Лесново, община Елин Пелин.
 
/Публикувано на 25.02.2020 г./

Съобщение за писмо за допълнителна информация на  РИОСВ – София  с  изх.   № 14314-780/01.02.2019 г. до г-н И. Цеков относно инвестиционно предложение за "Увеличаване на събираните и съхранявани количества отпадъци на вече разрешени такива и монтиране и пускане в експлоатация на инсталация за крайно опозотворяване на неопасни отпадъци и използването им като горива или по друг начин за получаване на енергия, чрез високо темпераурна бърза контролирана газификация" в ПИ с идентификатор 87401.7501.113, с. Яна, район "Кремиковци", Столична община.
 
/Публикувано на 19.02.2020 г./

Съобщение за напомнително писмо на  РИОСВ – София  с  изх.   № 9448-311/21.01.2020 г. до г-н В. Ставрев относно инвестиционно предложение за „Построяване на оборудване на предприятие за месопреработка, производство на местни полуфабрикати и замръзяване, с фотоволтаична система за собствени нужди“ в проектен УПИ 074057-I, с. Лесново, община Елин Пелин.
 

/Публикувано на 19.02.2020 г./


Съобщение за напомнително писмо на  РИОСВ – София  с  изх.   № 10014-313/21.01.2020 г. до г-н А. Иванов относно инвестиционно предложение за „Изграждане на образователен културно-исторически парк „България на длан“ в имоти №№ 055111, 000920, 000919, землище на с. Видраре и имоти №№ 034031, 034034, 034016, 034018 и 034019, землище на с. Калугерово, община Правец.
 

/Публикувано на 17.02.2020 г./


Съобщение за напомнително писмо на РИОСВ – София с изх. № 469/29.01.2020 г. до г-жа С. Димитрова относно инвестиционно предложение за „Изграждане на животновърдна ферма” в поземлени имоти № 026097 и № 026098, м. „Соркуна“, землище на с. Борика, Община Ихтиман.
 

/Публикувано на 11.02.2020 г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № СО – 235 – ПР/2005 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София за инвестиционно предложение за „Изграждане на Малка ВЕЦ „Антон” на р. Въртопска, в землището на с. Антон, община Антон, с възложител „РЕИЖ“ ООД. При проверката е констатирано, че не е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение, както и че за изграждането на обекта няма издадено разрешение за строеж.

Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № СО – 235 – ПР/2005г. на директора на РИОСВ – София е загубило правно действие.

/Публикувано на 31.01.2020г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № СО – 231 – ПР/2005 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София за инвестиционно предложение за „Изграждане на Малка ВЕЦ „Църквичка” на р. Църквичка, в землището на с. Църквище, община Златица, с възложител „ХИДРО“ ООД. При проверката е констатирано, че не е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение, както и че за изграждането на обекта няма издадено разрешение за строеж.

Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № СО – 231 – ПР/2005г. на директора на РИОСВ – София е загубило правно действие

/Публикувано на 31.01.2020 Г./


Съобщение за напомнително писмо на РИОСВ – София с изх. № 285-312/21.01.2020 г. до г-н П. Балабанов относно инвестиционно предложение за „Изграждане на гробищен парк" в УПИ VIII-945 "За гробищен парк, обслужващи сгради и ТП" (поземлен имот с идентификатор 68134.2816.945), кв. 18, район "Връбница", Столична община. 
 

/Публикувано на 31.01.2020 г./


Съобщение за напомнително писмо на РИОСВ – София с изх. № 7106/17.12.2019 г. до г-н В. Михайлов относно инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ „Калугерово" на р. Малък Искър, в землището на с. Калугерово, община Правец. 
 
/Публикувано на 21.01.2020 г./

На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № СО – 227 – ПР/2009 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София за инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ „Своге-Н“ на река Искър“ в землище на с. Желен и с. Церово, община Своге, с възложител „БАТ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД. При проверката е констатирано, че не е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение, както и че за изграждането на обекта няма издадено разрешение за строеж.
Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № СО – 227 – ПР/2009 г. на директора на РИОСВ – София е загубило правно действие.
 
/Публикувано на 15.01.2020 г./

На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № СО – 188 – ПР/2009 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София за инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ „Реброво“ на река Искър“ в землище на с. Реброво, община Своге, с възложител „ЕНЕРДЖИ Б“ ЕООД. При проверката е констатирано, че не е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение, както и че за изграждането на обекта няма издадено разрешение за строеж.
Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № СО – 188 – ПР/2009 г. на директора на РИОСВ – София е загубило правно действие.
 
/Публикувано на 15.01.2020 г./

На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № СО – 187 – ПР/2009 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София за инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ „Луково“ на река Искър“ в землището на с. Луково и с. Реброво, община Своге, с възложител „АГРОСТРОЙПРОДУКТ“ ЕООД. При проверката е констатирано, че не е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение, както и че за изграждането на обекта няма издадено разрешение за строеж.
Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС СО – 187 – ПР/2009 г. на директора на РИОСВ – София е загубило правно действие.
 
/Публикувано на 15.01.2020 г./

На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № СО – 181 – ПР/2008 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София за инвестиционно предложение за „Изграждане малка водноелектрическа централа на река Височка“, в землището на с. Комщица, община Годеч, с възложител „ЕКО ПИС“ ЕООД. При проверката е констатирано, че не е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение, както и че за изграждането на обекта няма издадено разрешение за строеж.
Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № СО – 181 – ПР/2008 г. на директора на РИОСВ – София е загубило правно действие.
 
/Публикувано на 15.01.2020 г./

На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № СО – 108 – ПР/2006 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София за инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ „Буново“ на река Буновчица“, с. Буново, община Мирково,с възложителЕТ „ХИДРОКОНСУЛТ“ – ИГНАТ ИГНАТОВ. При проверката е констатирано, че не е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение, както и че за изграждането на обекта няма издадено разрешение за строеж.

Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № СО – 108 – ПР/2006 г. на директора на РИОСВ – София е загубило правно действие.

/Публикувано на 15.01.2020г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № СО – 99– ПР/2007 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София за инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ „Габровница“ на река Габровница“, с. Осеновлак, община Своге,с възложител „МВЕЦ ГАБРОВНИЦА“ ООД. При проверката е констатирано, че не е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение, както и че за изграждането на обекта няма издадено разрешение за строеж.

Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № СО – 99 – ПР/2007 г. на директора на РИОСВ – София е загубило правно действие.

/Публикувано на 15.01.2020г./


 

Съобщения за 2019 г.


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № СО – 230 – ПР/2013 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София за инвестиционно предложение за „Изграждане и оборудване на туристическа конна база“ в поземлен имот с идентификатор 15285.4.371, м. „Кумино“, с. Говедарци, община Самоков, с възложител „Мери – Бери клон Самоков“ ЕООД. При проверката е констатирано, че не е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение, както и че за изграждането на обекта няма издадено разрешение за строеж.

Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № СО – 230 – ПР/2013 г. на директора на РИОСВ – София е загубило правно действие.

/публикувано на 26.08.2019 г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № СО – 189 – ПР/2013 г. на директора на РИОСВ – София за инвестиционно предложение за изграждане на „Магазини за нехранителни стоки, офис и жилищни сгради“ в поземлен имот с идентификатор 68134.1944.1141 (УПИ ⅩⅩⅤ-1141, кв. 13, м. „в.з. Киноцентър Ⅲ ч. – разширение“), район „Витоша“, Столична община, с възложител „СЕРВАТ БЪЛГАРИЯ“ ООД.При проверката е констатирано, че не е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение, както и че за изграждането на обекта няма издадено разрешение за строеж.

Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № СО – 189 – ПР/2013 г. на директора на РИОСВ – София е загубило правно действие.

/публикувано на 19.08.2019 г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № СО – 162 – ПР/2009 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София за инвестиционно предложение за изграждане на „Многофункционален възел – шоурум с офис и ЛПСОВ“ в поземлен имот № 093002, землището на Филиповци, район „Люлин“, гр. София,с възложител„КЛИЙН МАТ“ ЕООД. При проверката е констатирано, че не е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение, както и че за изграждането на обекта няма издадено разрешение за строеж.

Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № СО – 162 – ПР/2009 г. на директора на РИОСВ – София е загубило правно действие.

/публикувано на 01.07.2019 г./


Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за постановено Решение № С – СО – 6 – Е0/2019 г.  за спиране на производството по разглеждане на уведомление от „КРАФ ГРУП“ЕАД, с вх. № 12734/13.10.2017 г., за изготвяне на Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване и изменение на улична регулация (ПУП-ИПРЗ и ИПУР) за поземлени имоти с идентификатори 44224.5774.76, 44224.5768.630 и 44224.5775.27, м. „Попов път“, с. Локорско, район „Нови Искър“, Столична община

Решението е поставено и за обществен достъп на информационното табло в сградата на РИОСВ – София на адрес: бул. „Цар Борис Ш“№ 136, ет. 10 за период от 14 дни.

Решението се намира в отдел ЕО и ОВОС. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

/публикувано на 25.04.2019 г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № СО – 164 – ПР/2008 г. на директора на РИОСВ – София за инвестиционно предложение за изграждане на „Складова база за промишлени стоки на леката промишленост с административно-битова част и обекти с обществено предназначение“ в имот № 027090, в землището на гр. Костинброд, община Костинброд, с възложител „СЪРВИЗ ЛОГИСТИК КОСТИНБРОД“ ООД.При проверката е констатирано, че не е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение, както и че за изграждането на обекта няма издадено разрешение за строеж.

Предвид гореизложеното Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № СО – 164 – ПР/2008 г. на директора на РИОСВ – София е загубило правно действие.

/публикувано на 22.03.2019 г./


Съобщения за 2018 г.


Съобщение за напомнително писмо на РИОСВ – София с изх. № 94-00-3051/27.03.2013 г. до г-н А. Миланов относно инвестиционно предложение за „Жилищно застрояване със собствен водоизточник и ЛПСОВ”, в поземлен имот № 020017, м. „Изл.дере”, землище на с. Венковец, община Ихтиман.

/23.04.2018 г./


Съобщение за напомнително писмо на РИОСВ – София с изх. № 26-00-8460/27.03.2013 г. до г-н Александър Иванов, управител на „Стал Пропърти“ ООД относно ПУП-ПЗ за изграждане на „Соларен енергиен парк”, в поземлен имот № 005198, м. „Голо Бърдо ”, землище на гр. Годеч, община Годеч.

/20.04.2018 г./


Съобщение за напомнително писмо на РИОСВ – София с изх. № 94-00-1833/27.03.2013 г. до г-н Веселин Въков относно инвестиционно предложение за изграждане на „Рехабилитационен център към производствен комплекс за екологични беземисионни осветителни съоръжения”, в УПИ ІІ, кв. 41 по плана на гр. Костенец, община Костенец.

/20.04.2018 г./


Съобщение за напомнително писмо на РИОСВ – София с изх. № 94-00-3052/27.03.2013 г. до г-н А. Миланов относно инвестиционно предложение за „Жилищно застрояване със собствен водоизточник и ЛПСОВ”, в поземлен имот № 020016, м. „Изл.дере”, землище на с. Венковец, община Ихтиман.

/20.04.2018 г./


Съобщение за напомнително писмо на РИОСВ – София с изх. № 94-00-6188/27.03.2013 г. до г-жа В. Азизи и г-н М. Азизи относно инвестиционно предложение за изграждане на „Хотелски и сервизен комплекс”, в поземлен имот № 067034, м. „Язо”, землище на с. Славовци, район Нови Искър, Столична община.

/20.04.2018 г./


Съобщение за напомнително писмо на РИОСВ – София с изх. № 26-00-8461/27.03.2013 г. до г-н И. Иванов, относно ПУП-ПЗ за изграждане на „Соларен енергиен парк”, в поземлен имот № 006061, м. „Бърдо”, землище на гр. Годеч, община Годеч.

/20.04.2018 г./


Съобщение за напомнително писмо на РИОСВ – София с изх. № 26-00-734/25.02.2013 г. до г-н Ангел Красимиров Бележков, управител на „АБТ ЕКО ЕНЕРДЖИ” ООД  относно инвестиционно предложение за „Внедряване на инсталация за преработка на амортизирани и излезли от употреба автомобилни гуми” с капацитет до 6 тона на ден, ул. „Малашевска” №8.

/20.04.2018 г./


Съобщение за напомнително писмо на РИОСВ – София с изх. № 26-00-302/27.03.2013 г. до г-жа Ц. Ангелова относно ПУП-ПЗ за вилно застрояване, в поземлен имот № 031303, м. „Шеовица”, землище на гр. Елин Пелин, община Елин Пелин.

/20.04.2018 г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 oт Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № СО – 223 – ПР/2005 г. на директора на РИОСВ – София за инвестиционно предложение за „Изграждане на малка ВЕЦ „Старата река” на река „Старата река”, в землището на с. Лопян, община Етрополе.При проверката е констатирано, че за изграждането на малка ВЕЦ „Старата река” на река „Старата река”, в землището на с. Лопян, община Етрополеняма издадено разрешение за строеж.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 93, ал. 8от Закона за опазване на околната среда на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № СО – 223 – ПР/2005 г. на директора на РИОСВ – София е загубило правно действие.

/публикувано на 28.12.2018 г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 oт Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № 32 – ПР/2006 г. на директора на РИОСВ – София за инвестиционно предложение за „Изграждане на микро ВЕЦ „Слубешка”,в землището на с. Ямна, община Етрополе.При проверката е констатирано, че за изграждането на микро ВЕЦ „Слубешка”,в землището на с. Ямна, община Етрополе няма издадено разрешение за строеж.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 93, ал. 8от Закона за опазване на околната среда на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № 32 – ПР/2003 г. на директора на РИОСВ – София е загубило правно действие.

/публикувано на  28.12.2018 г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № СО – 112 – ПР/2010г. на директора на РИОСВ – София за инвестиционно предложение за изграждане на „Широкоплощна многофункционална сграда за търговско-развлекателен комплекс, офиси, логистика (складове) и шоурум (изложбена зала) с ЛПСОВ” в УПИ I-289022(образуван от ПИ № 289022), кв. 7, м. „Голямата локва – търговски парк – „София”, кв. Челопечене, район „Кремиковци”, Столична община, с възложител „Холикон“ ЕАД.При проверката е констатирано, че няма издадено разрешение за строеж и няма реализиране на инвестиционното предложение, за което е постановено Решение № СО – 112 – ПР/2010 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 93, ал. 8от Закона за опазване на околната среда на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № СО – 112 – ПР/2010 г. на директора на РИОСВ – Софияе загубило правно действие.

/публикувано на  28.12.2018 г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № СО – 84– ПР/2010г. на директора на РИОСВ – София за инвестиционно предложение за изграждане на „Широкоплощна многофункционална сграда за търговско-развлекателен комплекс – офиси, логистика (складове) и шоурум (изложбена зала) с ЛПСОВ” в УПИ VI-289023 (образуван от ПИ № 289023), кв. 7, м. „Голямата локва – търговски парк – „София”, кв. Челопечене, район „Кремиковци”, Столична община, с възложител „Холикон“ ЕАД.При проверката е констатирано, че няма издадено разрешение за строеж и няма реализиране на инвестиционното предложение, за което е постановено Решение № СО – 84 – ПР/2010 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 93, ал. 8от Закона за опазване на околната среда на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № СО – 84 – ПР/2010 г. на директора на РИОСВ – Софияе загубило правно действие.

/публикувано на  28.12.2018 г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № СО – 63 – ПР/2009 г. на директора на РИОСВ – София за инвестиционно предложение за изграждане на „Локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води (ЛПСОВ) за 800-900 екв. жители към селище затворен тип” в м. „Малинова долина-Герена”, землище с. Бистрица, район „Панчарево”, гр. София, с възложител „Ланка“ ООД.При проверката е констатирано, че не е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение, както и че за изграждането на обекта няма издадено разрешение за строеж.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 93, ал. 8от Закона за опазване на околната среда на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № СО – 63 – ПР/2009 г. на директора на РИОСВ – Софияе загубило правно действие.

/публикувано на  28.12.2018 г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № СО – 160 – ПР/2007г. на директора на РИОСВ – София за инвестиционно предложение за изграждане на „Изграждане на бензиностанция, автосервиз, паркинг, автомивка и складова база за промишлени стоки и административна сграда“ в имот № 403180, гр. Костинброд, община Костинброд.

При проверката е констатирано, че не са предприети действия за осъществяването и не е налично разрешение за строеж за инвестиционното предложение, за което е постановено Решение № СО – 160 – ПР/20079 г.

Предвид гореизложеното Решение № СО – 160 – ПР/2007 г. на директора на РИОСВ– София, с което е постановено да не се извършва ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на бензиностанция, автосервиз, паркинг, автомивка и складова база за промишлени стоки и административна сграда“ в имот № 403180, гр. Костинброд, община Костинброд е загубило правно действие.

/публикувано на  07.08.2018 г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение № СО – 282 – ПР/2012 г. на директора на РИОСВ – София, с което е преценено да не се извършва ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на „Две двуетажни жилищни сгради със собствен водоизточник“ в имот с пл. № 68134.4173.54, м. „Биримирска поляна“, землище на Горна Баня, район Овча купел, Столична община. При извършената проверка по документие констатирано, че не е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение, както и че няма издадено разрешение за строеж.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 93, ал. 8от Закона за опазване на околната среда Решение № СО – 282– ПР/2012 г. на директора на РИОСВ – София е загубило правно действие.

/публикувано на 10.05.2018 г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение № СО – 25– ПР/2006 г. на директора на РИОСВ – София, с което е преценено да не се извършва ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на „Предприятие за производство на захарни, шоколадови и тестени изделия” в имот № 036061, землище на гр. Костинброд, община Костинброд. При извършената проверка по документие констатирано, че не е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение, както и че няма издадено разрешение за строеж.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 93, ал. 8от Закона за опазване на околната среда Решение № СО – 25– ПР/2006 г. на директора на РИОСВ – София е загубило правно действие.

/публикувано на 04.04.2018 г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение № СО – 243– ПР/2009г. на директора на РИОСВ – София, с което е преценено да не се извършва ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на „Предприятие за производство на захарни, шоколадови и тестени изделия” в имот № 629107, землище на гр. Костинброд, община Костинброд. Приизвършената проверка по документие констатирано, че не е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение, както и че няма издадено разрешение за строеж.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 93, ал. 8от Закона за опазване на околната среда Решение № СО – 243– ПР/2009 г. на директора на РИОСВ – София е загубило правно действие.

/публикувано на 04.04.2018 г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение № СО – 202 – ПР/2012г. на директора на РИОСВ – София, с което е преценено да не се извършва ОВОС за инвестиционно предложение за „Разширение и реконструкция на предприятие за производство на млечни продукти“ в имот № 267009, землище на с. Продановци, община Самоков.

Приизвършената проверка по документие констатирано, че не е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение, както и че няма издадено разрешение за строеж.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 93, ал. 8от Закона за опазване на околната среда Решение № СО – 202 – ПР/2012г. на директора на РИОСВ – София е загубило правно действие.

/публикувано на 04.04.2018 г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № СО – 140 – ПР/2012 г. на директора на РИОСВ – София за инвестиционно предложение за изграждане на „Административна сграда и склад”, в поземлен имот с идентификатор 49206.2682.23, м. „Трапо”, землище на с. Мрамор, район „Връбница”, Столична община.При проверката е констатирано, че за инвестиционното предложение за изграждане на „Административна сграда и склад”, в поземлен имот с идентификатор 49206.2682.23, м. „Трапо”, землище на с. Мрамор, район „Връбница”, Столична общинаняма издадено разрешение за строеж.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № СО – 140 – ПР/2008 г. на директора на РИОСВ – София е загубило правно действие.

/публикувано на 31.01.2018 г./


 

Съобщения за 2017 г.


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № СО – 183 – ПР/2010 г. на директора на РИОСВ – София за инвестиционно предложение за изграждане на „Пет вилни сгради със собствен водоизточник и пречиствателно съоръжение” в поземлен имот № 216057, м. „Братилови ливади”, землище на с. Костенец, община Костенец.При проверката е констатирано, че не е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 93, ал. 8от Закона за опазване на околната среда на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № СО – 183 – ПР/2008 г. на директора на РИОСВ – София е загубило правно действие.

/публикувано на 28.07.2017г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № СО – 146 – ПР/2009 г. на директора на РИОСВ – София за инвестиционно предложение за изграждане на „Складова сграда с административна и търговска част”, в поземлен имот № 000349, м. „Азмаците”, в землището на гр. Елин Пелин, община Елин Пелин.При проверката е констатирано, че не е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение, както и че за изграждането на складова сграда с административна и търговска част, в поземлен имот № 000349, м. „Азмаците”, в землището на гр. Елин Пелин няма издадено разрешение за строеж.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 93, ал. 8от Закона за опазване на околната среда на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № СО – 146 – ПР/2009 г. на директора на РИОСВ – София е загубило правно действие.

/публикувано на 17.07.2017г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № СО – 07 – ПР/2008 г. на директора на РИОСВ – София за инвестиционно предложение за „Изграждане на ваканционно селище със сгради за сезонно ползване” в имот № 271025, м. „Могилите”, с. Алино, общ. Самоков. При проверката е констатирано, че не е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение, както и че за изграждането на ваканционно селище със сгради за сезонно ползване в имот № 271025, м. „Могилите”, с. Алино, общ. Самоковняма издадено разрешение за строеж.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 93, ал. 8от Закона за опазване на околната среда на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № СО – 07 – ПР/2008 г. на директора на РИОСВ – София е загубило правно действие.

/публикувано на 04.05.2017 г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № СО – 06 – ПР/2008 г. на директора на РИОСВ – София за инвестиционно предложение за „Изграждане на ваканционно селище със сгради за сезонно ползване” в имот № 312001, м. „Могилите”, с. Алино, общ. Самоков.При проверката е констатирано, че не е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение, както и че за изграждането на ваканционно селище със сгради за сезонно ползване в имот № 312001, м. „Могилите”, с. Алино, общ. Самоковняма издадено разрешение за строеж.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 93, ал. 8от Закона за опазване на околната среда на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № СО – 06 – ПР/2008 г. на директора на РИОСВ – София е загубило правно действие.

/публикувано на 04.05.2017 г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение № СО – 24 – ПР/2010г. на директора на РИОСВ – София, с което е преценено да не се извършва ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на „Търговски парк – магазини, офиси, складове и паркинги“ в имот № 015134, м. „Ливадето”, с. Кривина, район „Искър”, Столична община. При извършената проверка по документие констатирано, че не е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение, както и че няма издадено разрешение за строеж.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 93, ал. 8от Закона за опазване на околната среда Решение № СО – 24 – ПР/2010г. на директора на РИОСВ – София е загубило правно действие.

/публикувано на 24.03.2017 г./


 

Съобщения за 2016 г.


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение № СО – 01 – ПР/2008 г. на директора на РИОСВ – София, с което е преценено да не се извършва ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на хотелска сграда с обслужващи обекти – ресторант, кафе-бар, фитнес и водолечебен SPA център” в имот № 015073, м. „Дълбоки дол”, с. Бели Искър, община Самоков. При проверката е констатирано, че процедурата по промяна на предназначението на земята за имот № 015073 е спряна и съответно реализацията на инвестиционното предложение не е започнала.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда Решение № СО – 01 – ПР/2008 г. на Директора на РИОСВ – София е загубило правно действие.

/публикувано на 28.12.2016 г./


На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Регионална инспекция по околната среда и водите – София съобщава за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за ОВОС относно установяване правното действие на Решение № СО – 32 – ПР/2009 г. на директора на РИОСВ – София, с което е преценено да не се извършва ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на „ТЕЦ за производство на топлинна и електрическа енергия по комбиниран метод“ в имоти №№ 018017 и 018018, м. „Йовиченица”, район „Овча купел”, Столична община. При проверката е констатирано, че не е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение, както и че за изграждането на ТЕЦ за производство на топлинна и електрическа енергия по комбиниран метод няма издадено разрешение за строеж.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда Решение № СО – 32 – ПР/2009 г. на Директора на РИОСВ – София е загубило правно действие.

/публикувано на 30.06.2016 г./


Съобщение за уведомително писмо на РИОСВ – София (изх. № 26-00-5973/14.04.2016 г.) за постановено Решение № СО – 47 – ПР/2016 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – София за инвестиционно предложение за „Добив на строителни материали – пясък и чакъл в находище „Долни Богров III” в землищата на с. Долни Богров и с. Кривина, район „Кремиковци”, Столична общинас възложител „ВИМС” ООД.

/публикувано на 30.06.2016 г./


Съобщение за уведомително писмо на РИОСВ – София (изх. № 94-00-9156/02.03.2016 г.) за издадено Решение № СО – 4 – П/2016 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – София за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони за Подробен устройствен план – план застрояване за поземлен имот с идентификатор 22472.7407.157, м. „Коеджик“, с. Долни Пасарел, район „Панчарево“, Столична община,с възложител Костадин Атанасов.

/публикувано на 06.04.2016 г./


Съобщение за уведомително писмо на РИОСВ – София (изх. № 94-00-7285/16.02.2016г.) за издадено Решение № СО – 2 – П/2016г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – София за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зониза инвестиционно предложение за „Отглеждане на гъби и растения” в имот № 158071, м. „Боюкалам”, в землището на гр. Долна баня,с възложител Атанас Дурев.

/публикувано на 01.04.2016 г./


Съобщение за уведомително писмо на РИОСВ – София (изх. № 26-00-990/28.01.2016 г.) за издадена Заповед № Д – 01/28.01.2016 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – София за прилагане на принудителна административна мярка – преустановяване извършването на строителни и монтажни дейности на „Цех за производство на пелети“ впоземлени имоти с идентификатори 65231.914.501, 65231.914.503, 65231.914.504, 65231.914.505, 65231.914.506, 65231.914.507 и 65231.914.510, гр. Самоков, извършвани от „Аксел Трейд 2009“ ЕООД.

/публикувано на 22.02.2016 г./


 

Съобщения за 2015 г.


Съобщение за уведомително писмо на РИОСВ – София с изх.№ 26-00-11726/04.12.2015 г. до г-н Христо Томов и г-н Георги Георгиев– управители на „Екоинвест БГ Пловдив“ ООД за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда относно незапочването на осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на „Спортно-туристически комплекс и вилно еко-селище от финландски къщи“ в поземлени имоти №№ 226124 и 226104, м. „Гроздава“, землище на с. Костенец, община Костенец, което е одобрено с Решение по оценка на въздействието върху околната среда № Со – 01 – 02/2010г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите– София.

/22.12.2015 г./


Съобщение за уведомително писмо на РИОСВ – София (изх. № 26-00-4854/23.10.2015 г.) за издадено Решение № СО – 50 – П/2015 г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – София за прекратяване на процедурата преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за Подробeн устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за изграждане на девет броя вилни сгради в поземлен имот (ПИ) 443002, м. „Кална бара”, землище на с. Алино, община Самоков,с възложител „Палакария фауна” ЕООД

/11.11.2015 г./


Съобщение за уведомително писмо на РИОСВ – София (изх. № 26-00-9071/12.05.2015 г.) за издаденоРешение № СО – 39 – П/2015 г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – София за прекратяване на процедуратапо реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка оползотворяване на органични отпадъци и поле за оползотворяване на утайки от ПСОВ с цел рекултивация на стари сметища и замърсени терен”на територията на институт по животновъдни науки – гр. Костинброд, община Костинброд, Софийска област.,с възложител „БГ ЕКО ПРОДЖЕКТ“ ООД

/18.06.2015 г./


Съобщение за уведомително писмо на РИОСВ – София (изх. № 94-00-5758/12.05.2015 г.) за издаденоРешение № СО – 35– П/2015 г.на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – София за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за изграждабне на фотоволтаична централа в ПИ № 51069, м. „Върбето”, землище на гр. Елин Пелин, община Елин Пелин,с възложител Борислав Бориславов Кръстев.

/18.06.2015 г./


Съобщение за напомнително писмо на РИОСВ – София с изх. № 94-00-9687/10.02.2015г. до г-н Йордан Чорбаджиев, относно „Реализиране на ТИР паркинг“ в поземлен имот № 201011, м. „Тунесвет“, с. Чепинци, район „Нови Искър“, Столична община .

/29.04.2015 г./


Съобщение за напомнително писмо на РИОСВ – София с изх. № 26-00-8971/06.03.2015г. до г-жа Райна Ненчева, управител на „РАЯ СИНЕРДЖИ“ ЕООДотносно „Офис-сграда“ в имот № 025004, м. „Солената вода“, с. Герман, район „Панчарево“, Столична община.

/18.06.2015 г./


Съобщение за напомнително писмо на РИОСВ – София с изх. № 26-00-8970/06.03.2015г. до г-жа Райна Ненчева, управител на „РАЯ СИНЕРДЖИ“ ЕООД относно „Офис-сграда и спа център чрез преустройство на съществуваща триетажна сграда“ в УПИ XXI- 357, кв. „Горубляне“, район „Младост“, Столична община.

/29.04.2015 г./


Съобщение за уведомително писмо на РИОСВ – София (изх. № 26-00-6270/15.04.2015 г.) за издадено Решение № СО – 23 – П/2015на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – София за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение за „Изграждане на търговско-складов комплекс“ в поземлен имот с № 68134.3957.3, местност „Секулица“, район „Овча купел“, гр. Софияс възложител „МОСТ ТРЕЙД” ООД, представлявано от г-нЧавдар Димов – управител

/29.04.2015 г./


Съобщение за уведомително писмо на РИОСВ – София (изх. № 26-00-7660/31.03.2015 г.) за издадено Решение № СО – 15 – П/2015на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – София за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение за изграждане на „Изграждане на шахтов трафопост, кабели за външно ел. захранване на жилищна сграда” в УПИ X-1718, кв. 121, м. „Драгалевци – разширение север”, район „Витоша”, Столична общинас възложител „БИ СИ ЕН РЕЗИДЕНСИЗ” ООД, представлявано от г-н Иван Валиенте - управител.

/29.04.2015 г./


Съобщение за напомнително писмо на РИОСВ – София с изх. № 26-00-11071/27.02.2015г. до г-н Едмонд Сантурджян, управител на „Стийлимпекс“ ЕООД относно инвестиционно предложение за „Събиране и разкомплектоване на излезли от употреба МПС и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и опаковки, събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), отработени масла“ в ПИ 001659,гр. Годеч, община Годеч, Софийска област.

/29.04.2015 г./


Съобщение за напомнително писмо на РИОСВ – София с изх. № 26-00-3964/06.03.2015г. до г-н Христо Николаев Тютюнджиев, управител на „Бавария Мотор Спорт“ ООД относно „Автомивка със собствен водоизточник, автосервиз и летен бар” в ПИ № 3488, кв. 27в, 250, 251, м. „Студентски град”, район „Студентски град”, Столична община.

/29.04.2015 г./


Съобщение за уведомително писмо на РИОСВ – София (изх. № 26-00-5403/31.03.2015 г.) за издадено Решение № СО – 13 – П/2015 на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – София за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение за изграждане на „Площадка за събиране, транспортиране, съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)” с. Алдомировци, община Сливницас възложител „Димитър Фердинандов 97“ ЕООД, представлявано от г-н Димитър Фердинандов – управител.

/29.04.2015 г./


Съобщение за уведомително писмо на РИОСВ – София (изх. № 26-00-792/31.03.2015 г.) за издадено Решение № СО – 16 – П/2015 на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – София за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение за изграждане на „Супермаркет за хранителни стоки „PLUS”, в УПИ IV, кв. 228, по плана на Промишлена зона – гр. Ботевград, община Ботевград с възложител „ТАНГЕЛМАН РИЪЛ ЕСТЕЙТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ КД, представлявано от г-н Сергей Драганов Стайков -  управител.

/21.04.2015 г./


Съобщение за уведомително писмо на РИОСВ – София (изх. № 26-00-120/06.03.2015 г.) за издадено Решение № СО – 11 – П/2015 г.на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – София за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение за „Площадка за приемане и временно съхранение на отпадъци от черни и цветни метали и сплавите им, събиране, временно съхранение и предварително третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, събиране, временно съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, събиране, временно съхранение на негодни за употреба батерии и акумулатори, събиране и временно съхранение на отпадъци от опаковки и събиране, сортиране и временно съхранение на други неопасни отпадъци“ в поземлен имот с идентификатор 68134.1369.12, район „Надежда“, Столична община,с възложител „Рекстън груп“ ЕООД.

/14.04.2015 г./


Съобщение за уведомително писмо на РИОСВ – София (изх. № 26-00-119/06.03.2015 г.) за издадено Решение № СО – 12 – П/2015 г.на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – София за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение за „Площадка за приемане и временно съхранение на отпадъци от черни и цветни метали и сплавите им, събиране, временно съхранение и предварително третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, събиране, временно съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, събиране, временно съхранение на негодни за употреба батерии и акумулатори, събиране и временно съхранение на отпадъци от опаковки и събиране, сортиране и временно съхранение на други неопасни отпадъци“ в поземлен имот с идентификатор 68134.1369.12, район „Надежда“, Столична община,с възложител „Сандеро груп“ ЕООД.

/14.04.2015 г./


Съобщение за напомнително писмо на РИОСВ – София с изх. № 26-00-10841/10.02.2015г. до г-н Едмонд Сантурджян, управител на „СТИЙЛИМПЕКС“ ЕООД относно инвестиционно предложение за „Събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/ и опакожки” УПИ V-204, кв. 4, район „Сердика“, Столична община.

/07.04.2015 г./


Съобщение за напомнително писмо на РИОСВ – София с изх. № 26-00-4854/06.02.2015г. до г-н Константин Павлов, управител на „Палакария фауна“ ЕООД относно „Подробни устройствени планове – планове за застрояване (ПУП-ПЗ) за изграждане на девет броя вилни сгради“ в поземлен имот 443002, м. „Кална бара“, землище на с. Алино, община Самоков.

/07.04.2015 г./


Съобщение за напомнително писмо на РИОСВ – София с изх. № 26-00-1651/06.03.2015г. до г-н Руслан Богданов, управител на „Дар 1-97“ ЕООД относно инвестиционно предложение за „Проектиране и изграждане на собствен водоизточник на подземни води за водоснабдяване на автомивка (павиион)“ на територията на УПИ VII иVIII , от кв. 150, м. „Подуяне-Център“, бул. „Ситняково“ №1, район „Оборище“, Столична община.

/07.04.2015 г./


Съобщение за напомнително писмо на РИОСВ – София с изх. № 26-00-1145/10.02.2015 г .до г-н Красимир Тодоров, управител на „НК-БИЛДИНГ“ ООД относно инвестиционно предложение за изграждане на „Масивна сграда за съхраняване на промишлени стоки и магазин за търговия“ в ПИ № 053015 (с идентификатор по КККР 32216.2368.15), м. „Садината“, землище на с. Иваняне, район „Банкя“, Столична община.

/07.04.2015 г./


Съобщение за уведомително писмо на РИОСВ – София (изх. № 94-00-6961/14.02.2014г.) за издадено Решение № СО – 08 – П/2014г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – София за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение за “Изграждане на търговски център със складове” в имот № 090009, м. “Камико”, землище на с. Долни Богров, район “Кремиковци”, Столична община, с възложител Иво Ушагелов.

/06.01.2015 г./


Съобщение за напомнително писмо на РИОСВ – София с изх. № 26-00-5403/21.11.2013 г. до г-н Димитър Михалков, управител на „Димитър Фердинандов 97“ ЕООД относно инвестиционно предложение за изграждане на „Площадка за събиране, транспортиране, съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)”, с. Алдомировци, община Сливница.

/09.01.2015 г./


 

Съобщения за 2014 г.


Съобщение за уведомително писмо на РИОСВ – София с изх.№ 26-00-3521/26.02.2014 г. до г-н Иван Стефановски – управител на „Ив Гест“ ЕООД за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда относно незапочването на осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на „Хотелски комплекс с обслужващи сгради“ в поземлен имот № 65231.920.379, землище на гр. Самоков, което е одобрено с Решение по оценка на въздействието върху околната среда № 8-5/2008 г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите– София.

/18.12.2014/


Съобщение за уведомително писмо на РИОСВ – София (изх. № 26-00-2905/30.10.2014г.) за издадено Решение № СО – 42– П/2014г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – София за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение за „Откриване на площадка за събиране и временно съхраняване на отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло и ОЧЦМ” в поземлен имот с адрес ул. „Одрин“ № 89, район „Възраждане”, Столична община,с възложител „Екотранс Колект“ ЕООД.

/18.12.2014/


Съобщение за уведомително писмо на РИОСВ – София (изх. № 94-00-2135/07.11.2014г.) за издадено Решение № СО – 43– П/2014г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – София за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)за инвестиционно предложение за „Временен открит паркинг” в УПИ VI-8,9, кв. 410, район “Средец”, гр. София, с възложител“Рейхан – 7” ООД,представлявано от Иешуа Леви – управител, с адрес:гр. Софивя, район “Средец”, ул. “Парчевич” № 60.


Съобщение за уведомително писмо на РИОСВ – София (изх. № 26-00-2098/22.08.2014г.) за издадено Решение № СО – 21– П/2014г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – София за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на пластмасови отпадъци и площадка за събиране и временно съхранение на черни и цветни метали“ в поземлен имот № 586, кв. 51, м. „Требич – Стопански двор“, район „Надежда“, Столична община,с възложител „Лазатек“ ЕООД.


Съобщение за уведомително писмо на РИОСВ – София (изх. № 26-00-2640/13.12.2013г.)за издадено Решение № СО - 35 - П/2013 г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – София за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – План за застрояване и Парцеларен план (ПУП – ПЗ и ПП) за “Разпределен фотоволтаичен парк “Фотоват” – 2MWp”, в землището на с. Ковачевци и с. Алино, община Самоков с възложител “Фотоват” ЕООД, представлявано от Майя Савова-Томова – управител, седалище и адрес на управление: гр. София, район “Младост 4”, Бизнес парк София, бл. 2, вх. А, ет. 6, ап. 12.

/13.08.2014 г./


Съобщение за уведомително писмо на РИОСВ – София (изх. № 94-00-1282/23.05.2014г.)за издадено Решение № СО – 17– П/2014г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – София за прекратяване на процедуратапо преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)за инвестиционно предложение за „Изграждане на шоурум с офиси” в имот № 911в, кв. 45, по плана на град София, местност „Кръстова вода – Южен парк Четвърта част”, гр. София,с възложител Александър Димитров Боев, с адрес:гр. Самоков, кв. Самоково, бл. 40, вх. В, ет. 4, ап. 7.

/02.07.2014 г./


Съобщение за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда относно незапочването на осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на „Апартаментен тип хотели“ в поземлен имот № 65231.920.380, к.к. Боровец, гр. Самоков. 

/26.02.2014 г./


Съобщение за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда относно незапочването на осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на „Хотелски комплекс с обслужващи сгради“ в поземлен имот № 65231.920.379, землище на  гр. Самоков.

/26.02.2014 г./


Съобщение за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда относно незапочването на осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на „Апартаментен тип хотели“ в поземлен имот № 65231.918.219, землище на гр. Самоков.

/26.02.2014 г./ 


Съобщение за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда относно незапочването на осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на „Апартаментен тип хотели“ в поземлен имот № 65231.918.220, землище на гр. Самоков.

/26.02.2014 г./


Съобщение за напомнително писмо на РИОСВ – София с изх. № 26-00-2905/21.11.2013 г. до г-н Божидар Борисов, управител на „Екотранс Колект“ ЕООД относно инвестиционно предложение за „Откриване на площадка за събиране и временно съхранение на отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло и ОЧЦМ“ в поземлен имот с адрес ул. „Одрин“ № 89, район „Възраждане“, Столична община. /21.02.2014 г./


Съобщение за уведомително писмо на РИОСВ – София с изх.№ 26-00-11967/13.12.2013 г. до г-жа Стефка Стефанова – управител на „МП ЕЛ ПРО“ ООД за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда относно незапочването на осъществяването на инвестиционно предложение за „Изграждане на вятърна електроцентрала“ в имоти №№ 544005, 544006, 544007, 544008, 544009 и 544010, м. „Йоцова ливада“, землище на с. Чурек, община Елин Пелин, което е одобрено с Решение по оценка на въздействието върху околната среда № 4-1/2006 г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите– София.

/19.02.2014 г./ 


Съобщение за уведомително писмо на РИОСВ – София (изх. № 26-00-5888/20.12.2013 г.) за издадено Решение № СО – 38 – П/2013 г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – София за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони за инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за извличане на метали и техните съединения по химичен и металургичен способ” в завод „Терем – ген. Владимир Заимов” ООД, бул. „Европа” № 10, гр. Божурище, община Божурище, Софийска област,с възложител „ДЕЛТА ГРУП Л”ЕООД.

/19.02.2014 г./


Съобщение за уведомително писмо на РИОСВ – София (изх. № 26-00-787/08.11.2013 г.) за издадено Решение № СО – 33 – П/2013 г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – София за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение за „Почистване коритото на р. Марица от наносни отложения в землищата на с. Долна Василица и с. Горна Василица, община Костенец и землището на гр. Долна Баня, община Долна Баня“,с възложител „СИВИЕМ“ ООД.

/19.02.2014 г./


Съобщение за уведомително писмо на РИОСВ – София (изх. № 26-00-2012/10.12.2013 г.) за издадено Решение № СО – 29 – П/2013 г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – София за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на „Ветрови парк „Драгоман“ на територията на землищата на с. Мало Малово, с. Раяновци, с. Мургаш, с. Букоровци, с. Връбница, община Драгоман и община Годеч,с възложител „Глобал Енерджи 1“ ЕООД.

/19.02.2014 г./


 

Съобщения за 2013 г.


Съобщение за уведомително писмо на РИОСВ – София (изх. № 26-00-6538/28.10.2013 г.) за издадена Заповед № Д-03/28.10.2013 г. на Директора на РИОСВ – София заспиране на административното производство по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за Инвестиционно предложение за „Добив и първична преработка на строителни материали – вулкански скали (трахиандезити) от находище „Локорско“, разположено в землището на район „Кремиковци“, Столична община,с възложител „КАМИКО“ ООД.

/02.12.2013г./


Съобщение за извършена проверка по чл. 22, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда относно незапочването на осъществяването на инвестиционно предложение за „Изграждане на вятърна електроцентрала“ в имоти №№ 544005, 544006, 544007, 544008, 544009, 544009 и 544010, м. „Йоцова ливада“, землище на с. Чурек, община Елин Пелин. / 13.12.2013 г./

 
2024  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София