background
logotype
ВАЖНО! ВОДЕНЕТО НА ОТЧЕТНОСТ ЗА ИЗВЪРШВАНИТЕ ДЕЙНОСТИ С ОТПАДЪЦИ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ЧРЕЗ НИСО!!!
 
Съгласно чл. 48, ал. 8 от Закона за управление на отпадъците, воденето на публичните регистри по чл. 45, ал. 1, отчетността и предоставянето на информация се извършват съгласно наредбите по ал. 1 и чл. 13, ал. 1 и в случаите, определени в тях, чрез Национална информационна система "Отпадъци" (НИСО), поддържана от ИАОС.
 
Съгласно последното изменение и допълнение от 01.10.2021 г. на Наредба № 1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (изм. и доп. ДВ. бр. 82 от 1 Октомври 2021 г.)http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/naredba-1, се регламентират следните промени:
 
Относно воденето на отчетност и предоставяне на информация в Националната информационна система „ОТПАДЪЦИ” /НИСО/:
 
Съгласно чл. 9, ал. 2 от Наредба № 1/2014 г. (изм. и доп. ДВ. бр. 82 от 1 Октомври 2021 г.), отчетните книги по чл. 7, т. 2 - т. 9 се заверяват чрез НИСО, като заверката се извършва по електронен път съгласно разпоредбите на чл. 9, ал. 6 от същата наредба.
 
Съгласно чл. 10, ал. 1 от Наредба № 1/2014 г. (изм. и доп. ДВ. бр. 82 от 1 Октомври 2021 г.), отчетните книги по чл. 7 се попълват хронологично минимум веднъж месечно за всеки календарен месец до 15 дни след изтичането му, като всеки запис се отразява по дата.
 
Съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба № 1/2014 г(изм. и доп. ДВ. бр. 82 от 1 Октомври 2021 г.) , в случай на необходимост от коригиране на данните, въведени в отчетните книги по чл. 7, се допуска извършване на корекция през текущия месец на вече въведени данни в отчетната книга за предходните 2 месеца. Корекцията се отразява на нов ред, като се попълват коректно всички нормативно изискуеми данни.
 
Съгласно чл. 11 от Наредба № 1/2014 г(изм. и доп. ДВ. бр. 82 от 1 Октомври 2021 г.), отчетните книги по чл. 7 се водят по електронен път в НИСО, поддържана от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), при наличие на квалифициран електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 3 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ).
 
Съгласно чл. 23, ал. 1 от Наредба № 1/2014 г. (изм. и доп. ДВ. бр. 82 от 1 Октомври 2021 г.), годишни отчети по чл. 13 - 22 и чл. 22б от Наредбата за предходната календарна година се предоставят ежегодно до 10 март на текущата година чрез НИСО при наличие на квалифициран електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 3 от ЗЕДЕУУ.
 
Съгласно чл. 23, ал. 2 от Наредба № 1/2014 г. (изм. и доп. ДВ. бр. 82 от 1 Октомври 2021 г.), годишни отчети по чл. 22а за предходната календарна година се предоставят ежегодно до 31 март на текущата година чрез НИСО при наличие на квалифициран електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 3 от ЗЕДЕУУ.
 
Съгласно чл. 23, ал. 4 от Наредба № 1/2014 г. (изм. и доп. ДВ. бр. 82 от 1 Октомври 2021 г.), в случай на необходимост от коригиране на информацията от годишните отчети по ал. 1 се предоставя коригиран годишен отчет чрез НИСО в срок до 31 март на годината, следваща отчетната година.
Съгласно чл. 23, ал. 5 от Наредба № 1/2014 г. (изм. и доп. ДВ. бр. 82 от 1 Октомври 2021 г.), след изтичане на срока по ал. 4 лицата не могат да извършват промяна на предоставените данни.

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГОДИШНИ ОТЧЕТИ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ С ОТПАДЪЦИ

ВАЖНО: Съгласно разпоредбите на Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри /Наредбата/, годишните отчети за дейности с отпадъци се предоставят в Национална информационна система "Отпадъци" (НИСО).
 
Информация за предоставяне на годишните отчети по отпадъците:

Годишни отчети по чл. 13 - 22 и чл. 22 б от Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за предходната календарна година се предоставят ежегодно до 10 март на текущата година чрез НИСО при наличие на квалифициран електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 3 от Закон за електронния документ и електроните удостоверителни услуги /ЗЕДЕУУ/;
Годишни отчети по чл. 22 а Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за предходната календарна година се предоставят ежегодно до 31 март на текущата година чрез НИСО при наличие на квалифициран електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 3 от ЗЕДЕУУ;
Годишни отчети се предоставят от лице, което се идентифицира с електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 3 ЗЕДЕУУ и въз основа на електронен образ на изрично заявление и електронен образ на пълномощно от задълженото лице, подадено до изпълнителния директор на ИАОС за предоставяне на годишните отчети;
В случай на необходимост от коригиране на информацията от годишните отчети по ал. 1 се предоставя коригиран годишен отчет чрез НИСО в срок до 31 март на годината, следваща отчетната година;
След изтичане на срока по ал. 4 лицата не могат да извършват промяна на предоставените данни;
 
Във връзка с появили се в периода 8-10 март технически проблеми и временно прекъсване на интернет връзката в държавната администрация, Ви информираме, че с оглед осигуряване изпълнението на нормативното изискване за предоставяне на годишни отчети от задълженитя лица чрез НИСО, системата ще дава възможност за подаването им и в периода за предоставяне на коригирани годишни отчети, а именно до 31.03.2022 г.

Информация за въвеждане на данни в НИСО относно Годишните отчети за отпадъците:
 
За въвеждането на данни в НИСО е необходимо статуса на съответният Годишен отчет (поле „Статус” в раздел „Основни данни”) да е „В редакция” или „Подписан”. Ако статуса е „В процес на подписване”, отчета е заключен, защото е свален файл с отчета за подпис. Необходимо е да довършите подписването, което ще доведе статуса до „Подписан”, след което ще може да направите необходимите промени. Файлът отново трябва да се подпише в КЕП, във формат „.p7s”, за да се подаде в НИСО. Обръщаме внимание, че след като направите промените, за да е подаден Годишният отчет, трябва да е със статус „Подписан". 

Информация за отчетност в НИСО на отпадъци с кодове от 17-та и 20-та група:

За отпадъци с кодове от 17-та група „Отпадъци от строителство и събиране (включително почва, изкопана от замърсени места)“ и отпадъци от 20-та група „Битови отпадъци (домакински отпадъци и сходни с тях отпадъци от търговски, промишлени и административни дейности), включително разделно събрани фракции“ не  се  води отчетна книга по Приложение № 1 към чл. 7, т. 1 от Наредбата. За тези отпадъци не се предоставя годишен отчет по Приложение № 9 към чл. 13, от Наредбата. 

За работата с НИСО и срещаните проблеми в системата може да следите информация с често задаваните въпроси и отговори на следния линк: http://www.eea.government.bg/bg/nsmos/waste/niso/chesto-zadavani-vaprosi-i-otgovori-za-rabota-s-niso.

 

 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ОТЧИСЛЕНИЯТА ПО ЧЛ.60 И ЧЛ.64 ОТ ЗУО ЗА 2021 Г. И 2022 Г.
 

В Държавен вестник, бр. 17 от 01.03. 2022 г., е обнародван Закон за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане, касаещ Закона за управление на отпадъците (ЗУО) (чрез ЗИД на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс), с който в ЗИД на ДОПК са обнародвани следните промени при ползването на отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО за 2021 г. и 2022 г., считано от 01.01.2022 г.:
§ 59. (1) За 2021 г. и за 2022 г. в разходите по чл. 62, т. 3 от Закона за местните данъци и такси може да бъдат включени и разходи за изпълнение на мерки по чл. 63 от Закона за здравето, извършени на територии за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината.
(2) Разходите по ал. 1 се осигуряват чрез вътрешни компенсирани промени, без да се изменя приетият от общинския съвет начин на определяне и размер на таксата за битови отпадъци.
§ 60. (1) Месечните обезпечения и отчисления за 2021 г. и за 2022 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците може да се разходват по решение на общинския съвет чрез вътрешни компенсирани промени, без да се изменя приетият от общинския съвет начин на определяне и размер на таксата за битови отпадъци.
(2) Дължимите месечни отчисления за 2021 г. и за 2022 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците се внасят в срок до 31 декември на съответната година, когато не е прието решение на общинския съвет по ал. 1 за съответната година. Регионалната инспекция по околната среда и водите, на чиято територия се намира съответното депо, възстановява от банковата сметка за чужди средства преведените и неусвоени от общините месечни обезпечения и отчисления за 2021 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, за които има решение на общинския съвет по ал. 1 в срок до 30 април 2022 г.
(3) Не се начисляват лихви върху дължимите суми за месечни отчисления за 2021 г. и 2022 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците. 

 

 

Регистриране в публичния регистър на търговци и брокери на отпадъци
 
Вписване  в публичния регистър на търговци и брокери на отпадъци се извършва посредством Национална информационна система за отпадъци (НИСО), чрез Квалифициран електронен подпис (КЕП). Основанието за това изискване е § 22 ЗУО, съгласно който подаването на заявления и документи по електронен път в случаите, предвидени в закона, не се прилага до въвеждането в действие на информационно-техническа система, обезпечаваща тяхната обработка в съответствие с изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Административната такса за вписване в регистъра е в размер на 100 лв. на регистрация съгласно чл. 16 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите, приета с ПМС № 136/13.05.2011 г., в сила от 20.05.2011 г., изм. ПМС № 221/14.09.2012 г., в сила от 25.09.2012 г. Съгласно заповед № РД-552/21.08.2009 г. на министъра на околната среда и водите, считано от 1 септември 2009 г. административните такси се заплащат само по банков път. Дължимите суми се внасят по единната бюджетна сметка на Министерството на околната среда и водите (МОСВ):

БНБ
IBAN BG35BNBG96613000138701
BIC BNBGBGSD


В графата „Основание за плащане” на платежния документ следва да се попълни основанието: „чл.104, ал.1 ЗУО”. 

Допълнителна информация може да откриете в Меню „ПОМОЩ“ на основния екран на Национална информационна система за отпадъци.

 

ВАЖНО! БАНКОВИ ГАРАНЦИИ

РИОСВ-София напомня на притежателите на Разрешителни документи за дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), че трябва да подновят или удължат с една година банковите си гаранции в едномесечен срок преди изтичането им и да ги представят в съответната РИОСВ.
За извършване на дейности с ОЧЦМ Законът за управление на отпадъците (ЗУО) изисква банкова гаранция в размер на 25 000 лева за извършваната дейност и по 5000 лева за всяка отделна площадка. Гаранциите се учредяват в полза на министъра на околната среда и водите. Те са неразделна част от документите, които възложителите прилагат към заявленията за издаване на разрешителния документ.

При непредставяне на нова или подновена банкова гаранция, контролният орган (РИОСВ) ще отнеме издаденото разрешение за дейности с отпадъци.

 

 Превози на отпадъци за или внос в Република България по Регламент (ЕО) № 1013/2006, за които не се изисква нотификация:

Съгласно чл. 22, ал. 4 от Наредба № 1/2014 г. (изм. и доп. ДВ. бр. 82 от 1 Октомври 2021 г.), в случаите, за които не се изисква нотификация за превози на отпадъци за или внос в Република България по Регламент (ЕО) № 1013/2006, и само за случаите, в които местоназначението на отпадъците е на територия, контролирана от РИОСВ–СОФИЯ, се изпраща до РИОСВ–СОФИЯ по електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  не по-късно от един ден от деня на натоварване копие на попълнен формуляр по Приложение VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006, подписан в поле 12 от лицата, уреждащи превози, или копие на попълнен формуляр по образец съгласно Приложение № 52 от Наредба № 1/ 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри от получателите на отпадъците.
Съгласно чл. 22, ал. 5 от Наредба № 1/ 2014 г. (изм. и доп. ДВ. бр. 82 от 1 Октомври 2021 г.), в случай на превози на отпадъци от хартия и картон (с кодове 15 01 01, 19 12 01 и 20 01 01), класифицирани с код В3020 от Приложение III на Регламент (ЕО) № 1013/2006, или на пластмасови отпадъци (с кодове 02 01 04, 07 02 13, 12 01 05, 15 01 02, 16 01 19, 17 02 03, 19 12 04 и 20 01 39), класифицирани с код В3011 или с код EU3011 от Приложение III на Регламент (ЕО) № 1013/2006, лицата, уреждащи превози, за които не се изисква нотификация и само за случаите, в които местоназначението на отпадъците е на територия, контролирана от РИОСВ–СОФИЯ, са задължени да изпращат до РИОСВ–СОФИЯ по електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.не по-късно от деня на натоварване декларация по образец съгласно Приложение № 51 от Наредба № 1/ 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, с която декларират, че в състава на транспортираните отпадъци съдържанието на други материали, примеси или замърсители не е повече от десет тегловни процента за конкретната пратка.
 
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. е адресът, на който дружествата с издадени съгласия по нотификации за трансграничен превоз на отпадъци да изпращат Приложение I Б преди началото на всеки превоз, след получаване на отпадъците и след тяхното крайно оползотворяване
 

 

 

Списък на инсталации, съгласно разпоредбата на чл. 59, ал. 1 от Наредба № 4 от 05.04.2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци.

 
 

 

Съобщение за уведомително писмо на РИОСВ – София (изх. № 26-00-4315/20.04.2015 г.) за издадено Решение № 12-РД-1345-00/20.04.2015 г. на Директора на РИОСВ – София за отказ за регистрация и издаване на регистрационен документ на „В.А.С. – СОФИЯ“ ЕООД, ЕИК: 831023108, седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София, 1421, район Лозенец, ул. „Кап. Андреев“, № 7, с управител Искрен Спасов

 

Обществен достъп до заявление съгласно чл. 70 ал. 3 от ЗУО

2024  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София