background
logotype

 

Във връзка с влязло в сила изменение и допълнение на Наредба № 1 от 17.02.2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове  (обн. ДВ. бр. 20 от 7 март 2017 г., изм. ДВ. бр. 46 от 1 юни 2018 г., изм. и доп. ДВ. бр. 99 от 20 ноември 2020 г.) се въвежда следното изискване:

В годишните отчети за флуорсъдържащи парникови газове и в досиетата на системите, количествата на флуорсъдържащи парникови газове се закръгляват до третия знак след десетичната запетая.

Напомняме, че срокът за представяне на отчетите за 2020 г. е 15 февруари 2021 г.


Забрана за сервизно обслужване и поддръжка на хладилно оборудване заредено с някои флуорсъдържащи парникови газове

 

От 01.01.2020 г. хладилно оборудване с количество флуоровъглеводороди (HFC)за зареждане от 40 тона СО2 еквивалент или повече няма да може вече да бъде сервизно обслужвано или поддържано със свежи HFCс потенциал на глобално затопляне от 2 500 или повече, съгласно разпоредбите на чл. 13, параграф 3, ал. 1 от Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове.

Това означава, че най-масово разпространените хладилни инсталации, работещи с фреон R404A, със заряд от 10 кг. или повече, следва да бъдат сервизно обслужвани или поддържани с рециклиран или регенериран R404A. Същото важи за хладилни инсталации, заредени с 10 кг. или повече фреон R507A.

Рециклираните и регенерирани HFCс потенциал на глобално затопляне от 2 500 или повече (в това число R404Aи R507A) могат да се използват за целите на сервизно обслужванеили поддръжка до 01.01.2030 г., при спазване на изискванията на чл. 13, параграф 3, ал. 3, букви „а“ и „б“ от Регламент (ЕС) № 517/2014 и при условие, че те са надлежно етикетирани.

Употребата на регенериран HFCе възможна във всяко хладилно оборудване, докато употребата на рециклирани HFCе възможна единствено в същото или подобно на него оборудване. Не се допуска употреба на HFCв нови инсталации. Изключенията важат единствено за съществуващото хладилно оборудване.

Оборудването, предназначено за нискотемпературно охлаждане на продукти на температури по -50 ℃, не подлежи на тази забрана.

 

ЗА ВНОСИТЕЛИТЕ НА ФЛУОРСЪДЪРЖАЩИ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ И ГАЗОВЕТЕ, ИЗБРОЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ II НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 517/2014: Минимални изисквания към документацията, която е необходимо да се представи пред митническите органи, като доказателства по чл.7, §2 на Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове

Указания към вносители на хладилно, климатично и термопомпено оборудване, предварително заредено с флуоровъглеводороди (HFC), във връзка с прилагането на изискванията на чл.14, §1 на Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове

Хладилно, климатично и термопомпено оборудване

За оборудване изброено в чл. 4, параграф 2, букви а) до в), д), е), ж) от Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) 842/2006, съдържащи от 5 tCO2 eq хладилен агент е необходимо да се води досие на оборудването, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове, съгласно Приложение № 3 от Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (Наредба № 1) (ДВ, бр. 20/07.03.2017 г.).

Приложение № 3 от Наредба № 1

За хладилно, климатично и термопомпено оборудване, съдържащо над 3 кг. хладилен агент е необходимо да се води досие на оборудването, съдържащо вещества нарушаващи озоновия слой, съгласно Приложение № 1 към чл. 5 от Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой (ДВ, бр. 2/2011 г.).

 

Проверките за течове съгласно параграф 1 от Регламент (ЕС) № 517/2014 се извършват със следната честота:

а) при оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове в количества от 5 тона СО 2 еквивалент или повече, но по-малко от 50 тона СО 2 еквивалент — най-малко на всеки 12 месеца или, когато е монтирана система за откриване на течове, най-малко на всеки 24 месеца;

б) при оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове в количества от 50 тона СО 2 еквивалент или повече, но по-малко от 500 тона СО 2 еквивалент — най-малко на всеки шест месеца или, когато е монтирана система за откриване на течове, най-малко на всеки 12 месеца;

в) при оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове в количества от 500 тона СО 2 еквивалент или повече — най-малко на три месеца или, когато е монтирана система за откриване на течове, най-малко на всеки шест месеца.

 

Oтчет за количества флуорираните парникови газове и веществата, нарушаващи озоновия слой

Във връзка с изискванията на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой и Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове и с цел предоставяне на данни, необходими за изготвянето на националната инвентаризация на емисиите на парникови газове,ползвателите, преработвателите и операторите на стационарни хладилни и климатични системи, топлинни помпи, съдържащи 3 kgи 5 tCO2 eq и повече флуорирани парникови газовеи вещества, нарушаващи озоновия слой, представят в РИОСВ - София годишен отчет не по късно от 15 февруари на текущата година за периода 1 януари до 31 декември на предходната година.

Флуорсъдуржащи парникови газове:

- Оператори на инсталации, които съдържат флуорирани парникови газове (ФПГ), представят годишен отчет съгласно Приложение № 9. Следва да бъдат включени всички инсталации съдържащи съответните вещества и смеси, като информацията се отнася за всяка една инсталация по отделно;

- Преработватели на флуорирани парникови газове (ФПГ), представят годишен отчет съгласно Приложение № 8. Следва да бъдат включени всички вещества и смеси;

- Ползвателитена флуорирани парникови газове (ФПГ), представят годишен отчет съгласно Приложение № 7. Следва да бъдат включени всички вещества и смеси;

- Дистрибуторите на оборудване, заредено с флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), което не е херметически затворено, изготвят годишен отчет съгласно формата по Приложение № 6. Следва да бъдат включени всички инсталации съдържащи съответните вещества и смеси, като информацията се отнася за всяка една инсталация по отделно;

- Дистрибуторите на флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), представят годишен отчет съгласно формата по Приложение  № 5. Следва да бъдат включени всички вещества и смеси.

 

Вещества, които нарущават озоновия слой:

- Оператори на инсталации, които съдържат флуорирани парникови газове (ФПГ) и озоноразрущаващи вещества (ОРВ) представят годишен отчет съгласно Приложение № 6;

- Преработватели на флуорирани парникови газове (ФПГ) и озоноразрущаващи вещества (ОРВ) представят годишен отчет съгласно Приложение № 5;

- Ползвателите на флуорирани парникови газове (ФПГ) и озоноразрущаващи вещества (ОРВ) представят годишен отчет съгласно Приложение № 4.

Годишните отчети следва да се представят в РИОСВ – София на хартиен носител и на електронен носител и/или електронна поща е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..      

 

Формат за докладване на ФПГ: Приложения

Формат за докладване на ОРВ: Приложения

Докуметите за правоспособност на физически и/или юридически лица за извършване на една или повече от дейностите с флуорсъдържащи парникови газове и вещества, нарушаващи озоновия слой се издават от Българска браншова камара по машиностроене (ББКМ).

Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (Наредба № 1) (обн. ДВ. бр. 20 от 7 март 2017 г., изм. ДВ. бр. 46 от 1 юни 2018 г., изм. и доп. ДВ. бр. 99 от 20 ноември 2020 г.)

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) 842/2006

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година, относно вещества, които нарушават озоновия слой

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2068 на Комисията от 17 ноември 2015 година за установяване, съгласно Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета, на формàта на етикетите за продукти и оборудване, които съдържат флуорсъдържащи парникови газове

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/879 на Комисията от 2 юни 2016 година за определяне, съгласно Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета, на подробни правила относно декларацията за съответствие и нейното проверяване от независим одитор при пускане на пазара на хладилно, климатично и термопомпено оборудване, заредено с флуоровъглеводороди

 
2024  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София