background
logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6
Решенията се предоставят за обществен достъп в сградата на РИОСВ - София на бул. „Цар Борис ІІІ” 136, 10 етаж/ за период от 14 дни от датата на обявяването им на информационното табло. 

Решенията се намират и в отдел “ПД”. Достъпът до тях е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 


2024 г.

Съобщение за Решение по ОВОС СО-01-01/2024 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за „Модернизация на железопътна линия Радомир – Гюешево – граница с Република Северна Македония“.

Възложител ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

„НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” 

/публикувано на 20.06.2024 г./


2023 г.

Съобщение за Решение по ОВОС СО-01-02/2023 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за „Добавяне при работата на горивната инсталация на ТЕЦ „Република“ за производство на електрическа и топлинна енергия на допълнително гориво – биомаса“ в поземлен имот с идентификатор 55871.514.177, гр. Перник, общ. Перник.

Възложител „Топлофикация - Перник” АД

/публикувано на 09.11.2023 г./


2021 г.

Съобщение за Решение по ОВОС СО-04-02/2021 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за "Изграждане и експлоатация на депо за отпадъци" в поземлен имот с идентификатор 22006.112.20 (предходен № 112020) и поземлен имот с идентификатор 22006.112.23 (предходен № 112023), м. "Съръмеше", община Долна баня, Софийска област.

Възложител „МОЕЛ“ ООД

/публикувано на 02.09.2021 г./


Съобщение за Решение по ОВОС СО-03-01/2021 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за „Изграждане на балнеологичен център за комплексна профилактика, рехабилитация и хидротерапевтично лечение с минерална вода” в поземлени имоти с идентификатори 61248.1.136, м „Бегова ливада” и 61248.14.2, м. „Юрто”, с. Равно поле, община Елин Пелин, Софийска област.

Възложител „ПС ГРУП” АД

/публикувано на 14.07.2021 г./


Съобщение за Решение по ОВОС СО-02-01/2021 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за „Изграждане на парк и обновяване на тематични зони за широко обществено ползване в акваторията на яз. Качулка и прилежащата територия” в землището на с. Челопеч, община Челопеч, Софийска област.

Възложител община Челопеч

/публикувано на 14.07.2021 г./


Съобщение за Решение по ОВОС СО-01-01/2021 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за „Реконструкция на инсталация за рециклиране на оловни негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)” на територията на производствената площадка на „Ел Бат” АД в УПИ I – за производствени и складови дейности, кв. 121, м. „Съръмеше”, землище на гр. Долна баня, община Долна баня, Софийска област.

Възложител „ЕЛ БАТ” АД

/публикувано на 14.07.2021 г./


 

 

2019 г.

Съобщение за Решение по ОВОС  СО-01-03/2019 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за "Изграждане на комплекс от индивидуални жилищни сгради, сгради за обществено обслужване, спортни съоръжения и озеленяване" в поземлени имоти № 171010 и № 171011, землище на с. Равно поле, община Елин Пелин, с възложител С. Бозев.

/публикувано на 31.07.2019 г./


2018 г.

Съобщение за Решение по ОВОС № СО-01-02/2018 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за „Добив и първична преработка на строителни материали – гнайсгранити в находище „Камъка”, с. Черньово, община Ихтиман, област София”, с възложител „Ягуар – 02“ ЕООД . 

/публикувано на 18.05.2018 г./


2016 г.

Съобщение за Решение по ОВОС № СО-01-04/2016 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за „Открит добив на лигнитни въглища от участък „Радуловци“, находище „Алдомировски въглищен басейн“, община Сливница“, с възложител: „Минна компания“ ЕООД.

/публикувано на 31.05.2016 г./

 

Съобщение за Решение по ОВОС № СО-02-05/2016 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за „Добив и първична преработка на пясъци и чакъли за производство на бетон от находище „Мерудниците“, землище на с. Чепинци и с. Негован, район „Нови Искър“, с възложител: „Холсим (България)“ АД.

/публикувано на 16.06.2016 г./

 

Съобщение за Решение по ОВОС № СО-03-07/2016 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за „Първична преработка на медно-порфирни златосъдържащи руди от находище „Елаците“, Софийска област до 2031 г., с възложител: „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД.

/публикувано на 19.08.2016 г./


2015 г.

Решение СO-01-01-/2015

Решение СO-02-02-/2015

Решение СO-03-03-/2015

Решение СО-04-04-/2015


2014 г.

Решение СO-01-01-/2014

Решение СO-02-01-/2014

Решение СO-03-02-/2014

Решение СO-04-02-/2014

Решение СО-05-03/2014

Решение № 01/2014 г. за допускане на предварително изпълнение на Решение по ОВОС № СО - 05 - 03/2014 г.

Решение СО-06-04/2014

Решение СО-07-04/2014

Решение № 02/2014 г. за допускане на предварително изпълнение на Решение по ОВОС № СО - 07 - 04/2014 г.


 

Архив: Решения по ОВОС

2024  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София