background
logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6

 

РЕШЕНИЕ № СО-02-ОС/04.02.2011 г.

за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

На основание чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие, във връзка с чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп.) и представено в РИОСВ – София писмено уведомление с документация към него с вх. № 26-00-294/12.01.2011 г. РЕШЕНИЕ № СО-02-ОС/2011 г. Съгласувам: инвестиционно предложение “Изграждане на МВЕЦ “Видраре” на р. Малък Искър в землището на с. Видраре, общ. Правец, Софийска област, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания и видовете от дивата фауна и флора, представляващи предмет на опазване в защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна “Бебреш” (идентификационен код BG0000374), приета с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет.

Решението се намира в РИОСВ - София, отдел „Биологично разнообразие и защитени територии”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 


РЕШЕНИЕ № СО – 03 – OС/ 15.03.2011 г.

за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

На основание чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие във връзка с чл. 18, ал. 1 и 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, ДВ, бр. 73/ 2007 г., изм. и доп.), и представено в РИОСВ – София уведомление с вх. № 08-00-274/12.01.2011 г. и допълнителна информация към него с вх. № 08-00-274/28.02.2011
Съгласувам: “Комплексен проект за опазване и социализация на обект Късноантична крепост “Стенос” при прохода “Траянови врата”, част “Рехабилитация на туристическата инфраструктура - екопътеки”, реконструкция на пътен участък при църква “Св. Спас” и ремонт на участъци от път ІV клас, свързващ прохода Траянови врата с пътя Ихтиман – Костенец”, в землищата на с. Долна Василица и с. Горна Василица, община Костенец, Софийска област. Проектът няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания и видове, представляващи предмет на опазване в защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна “Средна гора” (идентификационен код BG0001389) и “Голак” (идентификационен код BG0000304), приети с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.).

Решението се намира в РИОСВ - София, отдел „Биологично разнообразие и защитени територии”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 


РЕШЕНИЕ № СО – 04 – OС/2011 г.

за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

На основание чл. 19 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Обн., ДВ, бр.73/2007г., изм. и доп.), РИОСВ – София съобщава за издадено Решение № СО-04-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие, с което се съгласува План за събиране на суха и паднала маса през 2011 г. от насаждения, собственост на Община Златица, Софийска област, с предмета и целите на опазване в защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна “Средна гора” (BG0001389), и защитена зона за опазване на дивите птици “Средна гора” (BG0002054).
Реализацията на плана няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет и цел на опазване в защитени зони.

Решението се намира в РИОСВ - София, отдел „Биологично разнообразие и защитени територии”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 


РЕШЕНИЕ № СО – 05 – OС/2011 г.

за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

На основание чл. 19 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Обн., ДВ, бр.73/2007г., изм. и доп.), РИОСВ – София съобщава за издадено Решение № СО-05-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие, с което се съгласуват Технологични планове №2 и № 3 за залесяване през 2011 г., изготвени от “Държавно горско стопанство – Годеч” ДП, гр. Годеч, Софийска област, с предмета и целите на опазване в защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна “Западна Стара планина и Предбалкан” (BG0001040).

Реализацията на технологичните планове няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет и цел на опазване в защитени зони.

Решението се намира в РИОСВ - София, отдел „Биологично разнообразие и защитени територии”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 


РЕШЕНИЕ № СО – 06 – OС/2011 г.

за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

На основание чл. 19 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Обн., ДВ, бр.73/2007г., изм. и доп.), РИОСВ – София съобщава за издадено на 18.03.2011 г. Решение № СО-06-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие, с което се съгласува инвестиционно предложение “Опазване, възстановяване и устойчиво ползване на биологичното разнообразие на територията на община Горна Малина” с предмета и целите на опазване в защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна “Етрополе - Байлово” (BG0001043).

Реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет и цел на опазване в защитени зони.
Решението се намира в РИОСВ - София, отдел „Биологично разнообразие и защитени територии”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 


РЕШЕНИЕ № СО – 07 – OС/2011 г.

за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

На основание чл. 19 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Обн., ДВ, бр.73/2007г., изм. и доп.), РИОСВ – София съобщава за издадено Решение № СО-07-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие, с което се съгласуват технологични планове № 1, № 2 и № 4 за залесяване през 2011 г., изготвени от Държавно горско стопанство – “Своге”, гр. Своге, Софийска област, с предмета и целите на опазване в защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна “Западна Стара планина и Предбалкан” (BG0001040), и защитена зона за опазване на дивите птици “Понор” (BG0002005).

Реализацията на технологичните планове няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет и цел на опазване в защитени зони.

Решението се намира в РИОСВ - София, отдел „Биологично разнообразие и защитени територии”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 


РЕШЕНИЕ № СО – 08 – OС/2011 г.

за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

На основание чл. 19 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Обн., ДВ, бр.73/2007г., изм. и доп.), РИОСВ – София съобщава за издадено Решение № СО-08-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие, с което се съгласува план-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2011 г. в гори, собственост на Държавно горско стопанство “Пирдоп”, в землището на гр. Копривщица, Софийска област, с предмета и целите на опазване в защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна “Средна гора” (BG0001389), и защитена зона за опазване на дивите птици “Средна гора” (BG0002054).

Реализацията на плана няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет и цел на опазване в защитени зони.

Решението се намира в РИОСВ - София, отдел „Биологично разнообразие и защитени територии”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 


РЕШЕНИЕ № СО – 09 – OС/2011 г.

за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

На основание чл. 19 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Обн., ДВ, бр.73/2007г., изм. и доп.), РИОСВ – София съобщава за издадено Решение № СО-09-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие, с което се съгласува план-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2011 г. в гори, собственост на Държавно горско стопанство “Ихтиман”, Софийска област, с предмета и целите на опазване на разширение на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна “Средна гора” (BG0001389).

Реализацията на плана няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет и цел на опазване в защитени зони.

Решението се намира в РИОСВ - София, отдел „Биологично разнообразие и защитени територии”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 


РЕШЕНИЕ № СО – 10 – OС/2011 г.

по оценка за съвместимостта

РИОСВ – София съобщава за издадено на 27.04.2011 г. Решение № СО-10-ОС/2011 г. по оценка за съвместимостта, с което се съгласува инвестиционно предложение за изграждане на фотоволтаична инсталация в имот с № 144004 в землището на с. Богьовци, общ. Костинброд с предмета и целите на опазване на защитена зона на защитена зона за опазване на дивите птици „Раяновци” (BG 0002001), обявена със Заповед № РД-569/05.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите и с предмета и целите на опазване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Драгоман” (BG 0000322), приета с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет. 

Реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет и цел на опазване в защитени зони.

Съгласно чл. 30 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, Решение № СО-10-ОС/2011 г. е публикувано на интернет страницата на МОСВ.

 


РЕШЕНИЕ № СО – 11 – OС/2011 г.

за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

На основание чл. 19 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Обн., ДВ, бр.73/2007г., изм. и доп.), РИОСВ – София съобщава за издадено Решение № СО-11-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие, с което се съгласува план-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2011 г. в гори, собственост на Държавно горско стопанство “София”, с предмета и целите на опазване в защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна “Витоша” (BG0000113), и с предмета и целите на опазване на защитена зона за опазване на дивите птици “Витоша” (BG0000113).

Реализацията на плана няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет и цел на опазване в защитени зони.

Решението се намира в РИОСВ - София, отдел „Биологично разнообразие и защитени територии”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 


РЕШЕНИЕ № СО – 12 – OС/2011 г.

за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

На основание чл. 19 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Обн., ДВ, бр.73/2007г., изм. и доп.), РИОСВ – София съобщава за издадено на 27.04.2011 г. Решение № СО-12-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие, с което се съгласува инвестиционно “Подготовка на инфраструктурен проект за подобряване на ВиК системата на гр. Драгоман - изграждане на градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) – гр. Драгоман”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания и видовете от дивата фауна и флора, представляващи предмет на опазване в защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна “Драгоман” (BG0000322), приета с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет и няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, представляващи предмет на опазване в защитена зона за опазване на дивите птици “Раяновци” (BG 0002001), обявена със Заповед № РД-569/05.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите.Реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет и цел на опазване в защитени зони.

Решението се намира в РИОСВ - София, отдел „Биологично разнообразие и защитени територии”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 


РЕШЕНИЕ № СО – 13 – OС/2011 г.

за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

На основание чл. 19 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Обн., ДВ, бр.73/2007г., изм. и доп.), РИОСВ – София съобщава за издадено Решение № СО-13-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие, с което се съгласува инвестиционно предложение за жилищно строителство в поземлен имот с кадастрален № 491 (идентичен с имот № 007043 от КВС), м. “Роба”, в землището на с. Кокаляне, район Панчарево, Столична община, с предмета и целите на опазване в защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна “Плана” (BG0001307).

Реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет и цел на опазване в защитени зони.

Решението се намира в РИОСВ - София, отдел „Биологично разнообразие и защитени територии”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.


РЕШЕНИЕ № СО – 14 – OС/2011 г.

за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

На основание чл. 19 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Обн., ДВ, бр.73/2007г., изм. и доп.), РИОСВ – София съобщава за издадено Решение № СО-14-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие, с което се съгласува инвестиционно предложение за “Паркоустройство и благоустройство на ПИ № 024001 в землището на с. Белчин, община Самоков”, с предмета и целите на опазване на защитена зона за опазване на дивите птици “Палакария” (BG0002084).

Реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет и цел на опазване в защитени зони.

Решението се намира в РИОСВ - София, отдел „Биологично разнообразие и защитени територии”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.


 

РЕШЕНИЕ № СО – 15 – OС/ 2011 г.

РЕШЕНИЕ № СО – 16 – OС/ 2011 г.

РЕШЕНИЕ № СО – 17 – OС/ 2011 г.

РЕШЕНИЕ № СО – 18 – OС/ 2011 г.

РЕШЕНИЕ № СО – 19 – OС/ 2011 г.

РЕШЕНИЕ № СО – 20 – OС/ 2011 г.

РЕШЕНИЕ № СО – 21 – OС/ 2011 г.

РЕШЕНИЕ № СО – 22 – OС/ 2011 г.

РЕШЕНИЕ № СО – 23 – OС/ 2011 г.

РЕШЕНИЕ № СО – 24 – OС/ 2011 г.

РЕШЕНИЕ № СО – 25 – OС/ 2011 г.

РЕШЕНИЕ № СО – 26 – OС/ 2011 г.

РЕШЕНИЕ № СО – 27 – OС/ 2011 г.

РЕШЕНИЕ № СО – 28 – OС/ 2011 г.

РЕШЕНИЕ № СО – 29 – OС/ 2011 г.

РЕШЕНИЕ № СО – 30 – OС/ 2011 г.

РЕШЕНИЕ № СО – 31 – OС/ 2011 г.

РЕШЕНИЕ № СО – 32 – OС/ 2011 г.

РЕШЕНИЕ № СО – 33 – OС/ 2011 г.

РЕШЕНИЕ № СО – 34 – OС/ 2011 г.

РЕШЕНИЕ № СО – 35 – OС/ 2011 г.

РЕШЕНИЕ № СО – 36 – OС/ 2011 г.

РЕШЕНИЕ № СО – 37 – OС/ 2011 г.

РЕШЕНИЕ № СО – 38 – OС/ 2011 г.

РЕШЕНИЕ № СО – 39 – OС/ 2011 г.

РЕШЕНИЕ № СО – 40 – OС/ 2011 г.

РЕШЕНИЕ № СО – 41 – OС/ 2011 г.

РЕШЕНИЕ № СО – 42– OС/ 2011 г.

РЕШЕНИЕ № СО – 43– OС/ 2011 г.

РЕШЕНИЕ № СО – 44– OС/ 2011 г.

РЕШЕНИЕ № СО – 45– OС/ 2011 г

РЕШЕНИЕ № СО – 46– OС/ 2011 г

РЕШЕНИЕ № СО – 47– OС/ 2011 г

РЕШЕНИЕ № СО – 48– OС/ 2011 г

РЕШЕНИЕ № СО – 49– OС/ 2011 г

РЕШЕНИЕ № СО – 50– OС/ 2011 г

 

2019  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София