background
logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6

Доклад за оценка на степента на въздействие на Общ Устройствен План на община Божурище върху предмета и целите на опазване на защитена зона BG0002101 "Мещица" по Директива 2009/147 от ЕО 

В срок 30 дни, считано от 07.03.2019 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.


Доклад за оценка на степента на въздействие на инвестиционно предложение "Изграждане на комплекс от индивидуални жилищни сгради, сгради за обществено обслужване, спортни съоръжения и озеленяване" в имоти 171010 и 171011, землище на с.Равно поле, община Елин Пелин върху защитена зона BG0002004 "Долни Богров - Казичене" по Директивата за опазване на дивите птици

В срок 30 дни, считано от 05.03.2019 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.


Доклад за оценка на съвместимост на ОБЩ УСТРОИСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИХТИМАН върху защитените зони от Националната екологична мрежа

В срок 30 дни, считано от 27.12.2018 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.


Доклад за оценка на съвместимост на Подробен устройствен план – Планза регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за имоти с идентификатори 11394.1798.3478, 11394.1798.3479, 11394.1798.3481, м. „Владичино селище”, с. Владая, район „Витоша”, Столична община

В срок 30 дни, считано от 30.01.2018 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.


Доклад за оценка на съвместимост на ОБЩ УСТРОИСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ върху защитените зони от Националната екологична мрежа

 

 

В срок 30 дни, считано от 09.08.2017 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.


 

Доклад за оценка на съвместимост на ОБЩ УСТРОИСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ГОДЕЧ върху защитените зони от Националната екологична мрежа

В срок 30 дни, считано от 04.05.2017 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.


Доклад за оценка на съвместимост на ОБЩ УСТРОИСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ върху защитените зони от Националната екологична мрежа

В срок 30 дни, считано от 25.04.2017 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

 

Доклад за оценка на съвместимост на ОБЩ УСТРОИСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА върху защитените зони от Националната екологична мрежа

В срок 30 дни, считано от 28.07.2016 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.


Доклад за оценка на съвместимост за инвестиционно предложение за "Първична преработка на медно-профирни златосъдържащи руди от находище "Елаците" до 2031, общини Мирково, Чавдар и Златица, Софийска област

В срок 30 дни, считано от 09.06.2016 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

Доклад за оценка на съвместимост С ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА “ПЛАНА” BG0000137 на Проект „Подробен устройствен план - изменение на плана за застрояване за поземлени имоти 503001, 504001, 505001, 506001, 507001, 508001, 509001, 510001,511001, 512001, 513001, 515001, 518001, 519001, 520001, 524001 и 525001 по Картата на възстановената собственост за землището на село Алино, община Самоков и Подробен устройствен план – Парцеларен план на поземлени имоти 503001, 504001, 505001, 506001, 507001, 508001, 509001, 510001, 511001, 512001, 513001, 515001, 518001, 519001, 520001, 524001 и 525001 по КВС на землището на село Алино, община Самоков”

 

Приложения:

Начална страница

Съдържание

Карти

В срок 30 дни, считано от 19.05.2016 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.


 

Доклад за оценка на съвместимост на ОБЩ УСТРОИСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ върху защитените зони от Националната екологична мрежа

В срок 30 дни, считано от 01.03.2016 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.


Доклад за оценка на съвместимост на ОБЩ УСТРОИСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА върху защитените зони от Националната екологична мрежа

В срок 30 дни, считано от 01.02.2016 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.


Доклад за оценка на степента на въздействие за инвестиционно предложение "Изграждане и експлоатация на малка водна електрическа централа - МВЕЦ "Своде" на р. Малък Искър", в землището на с. Своде, общ. Правец, с възложител "АГРОИНЖЕНЕРИНГ-90" ЕООД

В срок 30 дни, считано от 01.02.2016 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.


Доклад за оценка на степента на въздействие на ОБЩ УСТРОИСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА върху защитените зони от Националната екологична мрежа

В срок 30 дни, считано от 19.01.2016 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.


Доклад за оценка на степента на въздействие на ОБЩ УСТРОИСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА АНТОН върху защитените зони от Националната екологична мрежа

В срок 30 дни, считано от 19.01.2016 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.


Доклад за оценка на степента на въздействие на ОБЩ УСТРОИСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЧАВДАР върху защитените зони от Националната екологична мрежа

В срок 30 дни, считано от 20.10.2015 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.


Доклад за оценка на степента на въздействие на ОБЩ УСТРОИСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МИРКОВО върху защитените зони от Националната екологична мрежа

В срок 30 дни, считано от 20.10.2015 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.


Доклад за оценка на степента на въздействие на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ПИРДОП върху защитените зони от Националната екологична мрежа

В срок 30 дни, считано от 14.09.2015 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.


 Доклад за оценка на степента на въздействие на инвестиционно предложение:„Добив на медно-порфирни златосъдържащи руди от находище „Елаците”, Софийска област до 2031 г.”върху предмета и целите на опазване на защитена зона „BG0001493 Централен Балкан – буфер” и защитена зона „BG0001043 Етрополе – Байлово”, и двете защитени по Директива 92/43 на ЕЕС за опазване на природните местообитанфлора и фаунаия и на дивата.


 

Архив

2019  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София