background
logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6

Съобщение за провеждане на консултации по екологична оценка на Общ устройствен план на Община Ихтиман, с възложител община Ихтиман /10.01.2019 г./

Съобщение за провеждане на консултации по екологична оценка на Подробен устройствен план на Л. Господинова-Зард и ЕВРОГРИЙН ООД /21.02.2018 г./

Съобщение за провеждане на консултации по екологична оценка на предварителен проект на Общ устройствен план на община Челопеч /10.10.2017 г./

Съобщение за провеждане на консултации по екологична оценка на предварителен проект на Общ устройствен план на община Правец  /03.10.2017 г./

Съобщение за провеждане на консултации по екологична оценка на предварителен проект на Общ устройствен план на община Годеч /17.05.2017 г./

Съобщение за провеждане на консултации по екологична оценка на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за изграждане на жилищна зона (жилищна група от еднофамилни къщи) за вилно строителство, обществено обслужване и озеленяване за поземлени имотис идентификатори 44063.6221.106, 44063.6221.107, 44063.6221.109, 44063.6221.178, 44063.6221.187, 44063.6221.188, 44063.6221.203, 44063.6221.204, 44063.6221.205, 44063.6221.206, 44063.6221.207, 44063.6221.211, 44063.6221.213, м. „Пешуница”, землище на с. Лозен, район „Панчарево“, Столична община (05.05.2017 г.)

Съобщение за провеждане на консултации по екологична оценка на предварителен проект на Общ устройствен план на община Пирдоп (23.10.2015 г.)

Съобщение за провеждане на консултации по екологична оценка на предварителен проект на Общ устройствен план на община Мирково (20.11.2015 г.)

Съобщение за провеждане на консултации по екологична оценка на предварителен проект на Общ устройствен план на община Чавдар (18.12.2015 г.)

Съобщение за провеждане на консултации по екологична оценка на предварителен проект на Общ устройствен план на община Копривщица (02.02.2016 г.)

Съобщение за провеждане на консултации по екологична оценка на предварителен проект на Общ устройствен план на община Златица (15.02.2016 г.)

Съобщение за провеждане на консултации по екологична оценка на предварителен проект на Общ устройствен план на община Антон (21.03.2016 г.)

Съобщение за провеждане на консултации по екологична оценка на проект за Подробен устройствен план - изменение на плана за застрояване за поземлени имоти 503001, 504001, 505001, 506001, 507001, 508001, 509001, 510001,511001, 512001, 513001, 515001, 518001, 519001, 520001, 524001 и 525001 по Картата на възстановената собственост на землището на село Алино, община Самоков и Подробен устройствен план – парцеларен план на поземлени имоти 503001, 504001, 505001, 506001, 507001, 508001, 509001, 510001, 511001, 512001, 513001, 515001, 518001, 519001, 520001, 524001 и 525001 по Картата на възстановената собственост на землището на село Алино, община Самоков”. (30.05.2016 г.)

Съобщение за провеждане на консултации по екологична оценка на Общ устройствен план на община Горна Малина (20.09.2016 г.)

Съобщение за провеждане на консултации по екологична оценка на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за изграждане на жилищна зона (жилищна група от еднофамилни къщи) за вилно строителство, обществено обслужване и озеленяване за поземлени имотис идентификатори 44063.6221.106, 44063.6221.107, 44063.6221.109, 44063.6221.178, 44063.6221.187, 44063.6221.188, 44063.6221.203, 44063.6221.204, 44063.6221.205, 44063.6221.206, 44063.6221.207, 44063.6221.211, 44063.6221.213, м. „Пешуница”, землище на с. Лозен, район „Панчарево“, Столична община (19.10.2016 г.)

Съобщение за провеждане на консултации по екологична оценка на Подробен устройствен план на осн. ЗУТ чл. 124а: ПРЗ при прилагане на чл. 16, ал. 1; ПУР при прилагане на чл. 16, ал. 7 и ПП за част от землището на с. Горни Окол (21.10.2016 г.)

 

2019  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София