background
logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6

2024 г.

 


Съобщение за провеждане на консултации по преработена и допълнена Екологична оценка към окончателен проект на Общ устройствен план на Община Костинброд, с възложител Община Костинброд. 

/Публикувано на 28.02.2024 г./


Съобщение за провеждане на консултации по екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 67372.37.40, 67372.35.41, м. „Целовижда“ и 67372.35.40, м. „Клечкова падина“, гр. Сливница, община Сливница с цел реализиране на инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа“ и Парцеларен план (ПП) за външна връзкас възложител „АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС“ ООД.

/Публикувано на 08.02.2024 г./


Съобщение за провеждане на консултации по Проект за частично изменение на Общия устройствен план на Община Кюстендил и Проект за подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ с обхват поземлени имоти в землището на село Коняво и село Дворище, община Кюстендил, с възложител „АРАТИДЕН“ ЕООД.

/Публикувано на 25.01.2024 г./


2023 г.


Съобщение за провеждане на консултации по преработена и допълнена Екологична оценка към окончателен проект на Общ устройствен план на Община Костинброд, с възложител Община Костинброд. 

/Публикувано на 10.08.2023 г./


2022 г.


Съобщение за провеждане на консултации по екологична оценка на Проект за частично изменение на Общия устройствен план на община Кюстендил и проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) с цел изграждане на фотоволтаичен парк, в обхвата на поземлени имоти от КК и КР на землището на с. Коняво, община Кюстендил, с възложител „АРАТИДЕН“ ЕООД. 

/Публикувано на 17.05.2021 г./


2021 г.


Съобщение за провеждане на консултации по екологична оценка на Общ устройствен план на Община Дупница, с възложител община Дупница. 

/Публикувано на 05.02.2021 г./


 

2020 г.


Съобщение за провеждане на консултации по екологична оценка на Общ устройствен план на Община Ботевград, с възложител община Ботевград. 

/Публикувано на 29.12.2020 г./


Съобщение за провеждане на консултации по екологична оценка на Общ устройствен план на Община Трекляно, с възложител община Трекляно. 

/Публикувано на 07.10.2020 г./


Съобщение за провеждане на консултации по екологична оценка на Общ устройствен план на Община Драгоман, с възложител община Драгоман. 

/Публикувано на 30.09.2020 г./


Съобщение за провеждане на консултации по екологична оценка на Общ устройствен план на Община Костинброд, с възложител община Костинброд. 

/Публикувано на 04.08.2020 г./


 

2019 г.


Съобщение за провеждане на консултации по екологична оценка на Общ устройствен план на Община Челопеч, с възложител община Челопеч. 

/Публикувано на 06.11.2019 г./


Съобщение за провеждане на консултации по екологична оценка на Общ устройствен план на Община Божурище, с възложител община Божурище. 

/Публикувано на 01.07.2019 г./


Съобщение за провеждане на консултации по екологична оценка на Общ устройствен план на Община Ихтиман, с възложител община Ихтиман. 

/Публикувано на 10.01.2019 г./


 

2018 г.


Съобщение за провеждане на консултации по екологична оценка на Подробен устройствен план на Л. Господинова-Зард и ЕВРОГРИЙН ООД.

/Публикувано на 21.02.2018 г./


 

2017 г.


Съобщение за провеждане на консултации по екологична оценка на предварителен проект на Общ устройствен план на община Челопеч.

/Публикувано на 10.10.2017 г./


Съобщение за провеждане на консултации по екологична оценка на предварителен проект на Общ устройствен план на община Правец.

/Публикувано на 03.10.2017 г./


Съобщение за провеждане на консултации по екологична оценка на предварителен проект на Общ устройствен план на община Годеч.

/Публикувано на 17.05.2017 г./


Съобщение за провеждане на консултации по екологична оценка на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за изграждане на жилищна зона (жилищна група от еднофамилни къщи) за вилно строителство, обществено обслужване и озеленяване за поземлени имотис идентификатори 44063.6221.106, 44063.6221.107, 44063.6221.109, 44063.6221.178, 44063.6221.187, 44063.6221.188, 44063.6221.203, 44063.6221.204, 44063.6221.205, 44063.6221.206, 44063.6221.207, 44063.6221.211, 44063.6221.213, м. „Пешуница”, землище на с. Лозен, район „Панчарево“, Столична община.

/Публикувано на 05.05.2017 г./


 

2016 г.


Съобщение за провеждане на консултации по екологична оценка на Подробен устройствен план на осн. ЗУТ чл. 124а: ПРЗ при прилагане на чл. 16, ал. 1; ПУР при прилагане на чл. 16, ал. 7 и ПП за част от землището на с. Горни Окол.

/Публикувано на 21.10.2016 г./


Съобщение за провеждане на консултации по екологична оценка на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за изграждане на жилищна зона (жилищна група от еднофамилни къщи) за вилно строителство, обществено обслужване и озеленяване за поземлени имотис идентификатори 44063.6221.106, 44063.6221.107, 44063.6221.109, 44063.6221.178, 44063.6221.187, 44063.6221.188, 44063.6221.203, 44063.6221.204, 44063.6221.205, 44063.6221.206, 44063.6221.207, 44063.6221.211, 44063.6221.213, м. „Пешуница”, землище на с. Лозен, район „Панчарево“, Столична община.

/Публикувано на 19.10.2016 г./


Съобщение за провеждане на консултации по екологична оценка на Общ устройствен план на община Горна Малина.

/Публикувано на 20.09.2016 г./


Съобщение за провеждане на консултации по екологична оценка на проект за Подробен устройствен план - изменение на плана за застрояване за поземлени имоти 503001, 504001, 505001, 506001, 507001, 508001, 509001, 510001,511001, 512001, 513001, 515001, 518001, 519001, 520001, 524001 и 525001 по Картата на възстановената собственост на землището на село Алино, община Самоков и Подробен устройствен план – парцеларен план на поземлени имоти 503001, 504001, 505001, 506001, 507001, 508001, 509001, 510001, 511001, 512001, 513001, 515001, 518001, 519001, 520001, 524001 и 525001 по Картата на възстановената собственост на землището на село Алино, община Самоков”. 

/Публикувано на 30.05.2016 г./


Съобщение за провеждане на консултации по екологична оценка на предварителен проект на Общ устройствен план на община Антон.

/Публикувано на 21.03.2016 г./


Съобщение за провеждане на консултации по екологична оценка на предварителен проект на Общ устройствен план на община Златица.

/Публикувано на 15.02.2016 г./


Съобщение за провеждане на консултации по екологична оценка на предварителен проект на Общ устройствен план на община Копривщица.

/Публикувано на 02.02.2016 г./


 

2015 г.


Съобщение за провеждане на консултации по екологична оценка на предварителен проект на Общ устройствен план на община Чавдар.

/Публикувано на 18.12.2015 г./


Съобщение за провеждане на консултации по екологична оценка на предварителен проект на Общ устройствен план на община Мирково.

/Публикувано на 20.11.2015 г./


Съобщение за провеждане на консултации по екологична оценка на предварителен проект на Общ устройствен план на община Пирдоп.

/Публикувано на 23.10.2015 г./


 

2024  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София