background
logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6

На основание чл. 15, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ - София осигурява обществен достъп до доклада за ОВОС за период 30 дни преди срещата/срещите за обществено обсъждане:

Доклад за ОВОСнетехническо резюмезадание вкл. и доклад за оценка степента на въздействие (ДОСВ) за инвестиционно предложение за "Изграждане на комплекс от индивидуално жилищни сгради, сгради за обществено обслужване, спортни съоръжения и озеленяване" в имоти 171010 и 1471011, землище на с.Равно поле, община Елин Пелин с възложител Стефан Бозев /публикувано на /05.03.2019 г./

Доклад за ОВОСнетехническо резюме  за инвестиционно предложение за „Добив на строителни материали – пясъци и чакъли от находище „Антената” в землищата на кв. „Враждебна”, район „Кремиковци” и кв. „Бенковски” и кв. „Орландовци”, район „Сердика”, Столична община с възложител ЕТ „ИНЕРТ – 94 – ЦВЕТЕЛИН ПЕТРОВ” /публикувано на 02.10.2018 г./

Доклад за ОВОС, вкл. приложения 2-5 и 6-10 за инвестиционно предложение за „Добив и първична преработка на строителни материали – гнайсгранити в находище „Камъка“, с. Черньово, община Ихтиман, с възложител ,,Ягуар 02” ЕООД /публикувано на 19.03.2018 г. /

Доклад за ОВОС, нетехническо резюмеприложения вкл. и доклад за оценка степента на въздействие (ДОСВ) за Инвестиционно предложение за  „Първична преработка на медно-порфирни златосъдържащи руди от находище "Елаците", Софийска област, 2031 г.” /публикувано на 16.06.2016 г./

 

 

 

 

2019  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София