background
logotype

Статии

 • Съобщение за Решение № СО-01-П/2017 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение за „Изграждане на открит паркинг за 20 бр. моторни превозни средства (МПС)” в поземлен имот 016033, м. „Мортозаница”, гр. Елин Пелин, община Елин Пелин, Софийска област, с възложител „БНН” ООД. /17.01.2017 г./

 

 • Съобщение за Решение № СО-02-П/2017 г. за прекратяване на производството по административна преписка на Йордан Андоновза инвестиционно предложение за „Засаждане на зеленчуци” в поземлен имот с идентификатор 23491.8.144, м. „Червената земя”, землище на с. Драгушиново, общ. Самоков. /25.01.2017 г./

 

 

 • Съобщение за Решение № СО-03-П/2017 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение за „Проектиране и изграждане на тръбен кладенец към логистичен център Божурище” в УПИ І-000256, кв. 2, м. „Спорното”, с. Гурмазово, общ. Божурище, с възложител „ЮСК БУЛ“ ЕООД /24.02.2016 г./

 

 • Съобщение за Решение № СО-04-П/2017 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение за „Православен гробищен парк „Свети Мина” в поземлен имот с идентификатор 44224.5785.102, землище на с. Локорско, район „Нови Искър”, Столична община, с възложител „Глобъл Уест” /09.03.2017 г./

 

 • Съобщение за Решение № СО-5-П/2017 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение „Инсталация за термична преработка на отпадъци, с възложител „ВИ ПИ ЕКОСОЛЮШЪН“ ООД. /31.03.2017 г./

 

 • Съобщение за Решение № СО-6-П/2017 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение „Площадка за третиране на отпадъци“ в поземлени имоти с идентификатори 68134.507.1754, 68134.507.1854 и 68134.507.1853, гр. София, район „Сердика“, Столична община, с възложител "Людон Транс" ЕООД /04.05.2017 г./

 

 • Съобщение за Решение № СО-7-П/2017 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение за "Добив на подземни богатства - строителни материали (диабази) от находище "Лени", находящо се в с. Вакарел и с. Пауново, община Ихтиман, с възложител "РБГ - Консулт Инженеринг" АД /11.05.2017 г./

 

 • Съобщение за Решение № СО-8-П/2017 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение „Изграждане на земеделско стопанство по принципа на пермакултурата и горско земеделие, находящо се в имоти № 000847, № 000851 и № 000859, с. Своде, община Правец, с възложител „ВИ КЕЙ КРИЕЙТИВ“ ООД /30.06.2017 г./
 • Съобщение за Решение № СО-9-П/2017 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение „Изграждане на фабрика за преработка на вторични пластмаси с краен продукт бензин, дизел и брикети” в УПИ III-699 (ПИ с идентификатор 48393.4990.704), кв. 53а,кв. Мировяне, район „Нови Искър”, Столична община, с възложител „Еко Пиротех България” ЕООД. /05.07.2017 г./
 • Съобщение за Решение № СО-10-П/2017 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение  „Изграждане на оранжерия с фотоволтаици и собствен водоизточник” в имот № 151029, землище на гр. Долна баня с ЕКАТТЕ 22006, м. „Алчак Тарла”, община Долна баня, с възложител „ВЕЦ-ИСТИ” ЕООД. /11.07.2017 г./
 • Съобщение за Решение № СО-11-П/2017 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение  „Изграждане на многофамилна жилищна с магазини, подземни гаражи и трафопост” в УПИ І-731, кв. 6, м. „Младост 3”, район „Младост”, Столична община, с възложител  „Хермес комс“ ООД /07.08.2017 г./
 • Съобщение за Решение № СО-12-П/2017 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение  „Изграждане на тръбен кладенец” в поземлен имот с идентификатор 68134.208.462, ул. „Житница” № 21, район „Красно село”, Столична община, с възложител „Столичен автотранспорт” ЕАД. /17.08.2017 г./
 • Съобщение за Решение № СО-13-П/2017 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение  „Складова база с административна и търговска част” в имот № 000349, в землището на гр. Елин Пелин, община Елин Пелин, с възложител - „РИНГ РОУД ПРОПЪРТИ” ЕООД. /20.11.2017 г./
 • Съобщение за Решение № СО-14-П/2017 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за  Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за с. Мърчаево, район „Витоша“, Столична община, с възложител - Столична община, направление „Архитектура и градоустройство“ /27.11.2017 г./
 • Съобщение за Решение № СО-15-П/2017 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ XV-160011, с. Равно поле, община Елин Пелин и Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) на УПИ XXI-11 „за жилищни нужди“, XXII-11 „за жилищни нужди“,XXIII-11 „за жилищни нужди“ иXXIV-11 „за жилищни нужди“, кв. 75, землище на с. Равно поле, община Елин Пелин, с възложител "Център за обучение по безопасност на движението" ЕООД - /01.12.2017 г./
 • Съобщение за Решение № СО-16-П/2017 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение за изграждане на „Временен открит паркинг“ в имоти №№ 44063.6502.301 и 44063.6502.367, м. „Попова падина“, землище на с. Лозен, ра„Панчарево“, Столична община, с възложител  „ТЕРЕС ИМОТИ“ ЕООД  - /11.12.2017 г./
 • Съобщение за Решение № СО-17-П/2017 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, за инвестиционно предложение „Склад за строителни материали“ в УПИ I-739, кв. 2 по ПРЗ на с. Горни Богров-разширението, м. „Хан Богров“, район „Кремиковци“, Столична община, с възложител  „Оптима газ“ ООД  - /21.12.2017 г./
2019  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София