background
logotype

Статии

 


Съобщение за Решение № СО-15-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за „Коригиране на нивото на кота било на Клетка № 1 и Клетка № 2 на проект за закриване и рекултивация на сметоразтоварище – с. Долни Богров чрез обезвреждане и оползотворяване” в поземлен имот с идентификатор 68134.8439.5, м. „Лаката“, с. Долни Богров, кв. „Челопечене“, район „Кремиковци”, Столична община.

Възложител Столична община

/публикувано на 20.05.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-14-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за „ Изграждане на център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, съхраняване на авточасти и автосервиз в поземлен имот с идентификатор 68789.252.24 в част от стопанския двор на с. Пиперево, общ. Дупница“.

Възложител Д. Николов

/публикувано на 19.05.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-13-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на парогазова инсталация в ТЕЦ „София Изток”, с обща мощност 137 MWe и 114 MWt” в поземлен имот с идентификатор 68134.1506.143, район „Искър”, гр. София, Столична община.

Възложител „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД

/публикувано на 19.05.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-12-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за "Изграждане на парогазова инсталация в ОЦ „Земляне”, с обща мощност 42 MWe и 35 MWt” в поземлен имот с идентификатор 68134.200.9, район „Красно село”, гр. София, Столична община.

Възложител „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД

/публикувано на 19.05.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-11-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на парогазова инсталация в ТЕЦ „София”, с обща мощност 59 MWe и 50 MWt” в поземлен имот с идентификатор 68134.511.4, район „Сердика”, гр. София, Столична община.

Възложител „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД

/публикувано на 19.05.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-10-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на Парогазова инсталация в ОЦ „Люлин”, с обща мощност 42 MWe и 35 MWt” в поземлен имот с идентификатор 68134.2803.1079, район „Люлин”, Столична община.

Възложител „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД

/публикувано на 10.05.2022 г./


Решение № 2/2022 г.  за оттегляне на  Решение СО – 9 – П/2022 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за „Промяна на вида на използваните горива при работа на инсталация за производство на негасена вар, включваща Реверсивна пещ и Варова пещ тип CIM-REVERSY TD4 FS, ВЗ „ПУКЛИНА”, в поземлен имот № 000159, землище на с. Големо Малово, община Драгоман, Софийска област.

Възложител „ОГНЯНОВО К“ АД

/публикувано на 10.05.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-9-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за „Промяна на вида на използваните горива при работа на инсталация за производство на негасена вар, включваща Реверсивна пещ и Варова пещ тип CIM-REVERSY TD4 FS, ВЗ „ПУКЛИНА”, в поземлен имот № 000159, землище на с. Големо Малово, община Драгоман, Софийска област.

Възложител „ОГНЯНОВО К“ АД

/публикувано на 18.04.2022 г./


 

Съобщение за Решение № СО-8-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на eкологична оценка, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот с идентификатор 68134.8222.460, район „Кремиковци“, Столична община.

Възложител район „Кремиковци“

/публикувано на 18.04.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-7-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на eкологична оценка, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за имоти с идентификатори 87401.7527.22 и 87401.7527.30, кв. 38, с. Яна и План за регулация (ПР) за улица от ОТ1б до ОТ1г, район „Кремиковци“, Столична община.

Възложител район „Кремиковци“

/публикувано на 18.04.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-6-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на eкологична оценка, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 68134.8440.1, 68134.8440.24 и 68134.8400.795, кв. 51, кв. „Челопечене”, район „Кремиковци”, Столична община.

Възложител район „Кремиковци“

/публикувано на 11.04.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-5-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и Работен устройствен план (РУП) за новиУПИ I-34 и УПИ VII-34,47 „за магазини и ЖС“ в  поземлени имоти с идентификатори 68134.409.34 и 68134.409.47, кв. 120в, м. „Подуяне - център“, район „Оборище“, Столична община.

Възложител „ЛИНЕРА“ ООД

/публикувано на 21.03.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-4-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за „Изграждане на складова базаи собствен водоизточник“ в поземлени имоти № 083006, № 083007и № 085008 по КВС на с. Столник, община Елин Пелин.

Възложител „РОУЛИНГ УЕЙЛС EНД КО“ ЕАД

/публикувано на 16.03.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-3-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за „Изграждане на складова база и собствен водоизточник“ в поземлени имоти № 082025 и № 083023 по КВС на с. Столник, община Елин Пелин.

Възложител „РОУЛИНГ УЕЙЛС EНД КО“ ЕАД

/публикувано на 14.03.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-2-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на eкологична оценка, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за Подробен устройствен план – Изменение на Плана за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) на урегулиран поземлен имот (УПИ) 180011.44.106, 80011.44.107, 80011.44115, 80011.44116, 80011.53093, 80011.53120, 80011.53126, 80011.53164, 80011.53169, 80011.53171, 80011.54034, 80011.54035, 80323.71.55, 80323.71.64, 80323.71.65, 80323.71.66, 80323.71.72, 80323.71.73, 80323.71.82, 80323.71.83, 80011.44118, 80011.53166, 80011.198006, 80323.71.70, 80323.71.85, 80323.71.86, 80323.71.87, 80323.71.88, 80323.71.90, 80323.71.92, 80323.76.5, 80323.76.12, 80323.76.33, 80323.76.50, 80323.76.78, 80323.76.115, 80323.76.124, 80323.78.28, 80323.78.71, 80323.82.76, 80323.76.13, 80323.76.42, 80323.76.51, 80323.76.100, 80323.76.117, 80323.76.129, 80323.78.30, 80323.80.105, 80323.82.77, 80323.76.19, 80323.76.43, 80323.76.53, 80323.76.102, 80323.76.118, 80323.76.131, 80323.78.41, 80323.80.106, 80323.76.20, 80323.76.44, 80323.76.76, 80323.76.105, 80323.76.120, 80323.76.135, 80323.78.48, 80323.80.112, 80323.82.87, 80323.76.27, 80323.76.45, 80323.76.77, 80323.76.113, 80323.76.122, 80323.76.139, 80323.78.49, 80323.80.116, 80323.82.90, 80323.82.82, 80323.82.95, 80323.82.98, 80323.82.100, 80323.82.102 „За хвостохранилище и техническа инфраструктура” в кв. 1 в землищата на с. Челопеч, община Челопеч и с. Чавдар, община Чавдар, Софийска област.

Възложител „ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ” ЕАД

/публикувано на 14.02.2022 г./


Съобщение за Решение № СО-1-П/2022 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на eкологична оценка, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за Подробен устойствен план план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за улица ОТ17а до ОТ7е, ОТ7 до ОТ43 и ОТ43 до ОТ52 и за имот с идентификатор 16448.7841.52, кв. 1, с. Горни Богров и Изменение на план за регулация (ИПУР) за улица ОТ6 до ОТ10, район „Кремиковци“, Столична община.

Възложител район „Кремиковци“

/публикувано на 17.01.2022 г./


 

 

2022  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София