background
logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6

               


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Със Заповед на директора на РИОСВ – София временно се отменя провеждането на приемен ден (вторник) за консултации с експертите, поради наличната епидемиологична обстановка и с цел превенция от евентуално разпространение на Коронавируса.

Гражданите могат да отправят запитвания за хода на преписките на:

тел:02/940 64 33; 0885 832 621                                             имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Деловодство: 02/955 55 98                                                               Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

От 1 януари 2021 г. воденето на публичните регистри по чл. 45, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), отчетността и предоставянето на информация, съгласно наредбите по чл. 13, ал. 1 и чл. 48, ал. 1 от ЗУО, се извършва чрез Национална информационна система "Отпадъци" (НИСО), поддържана от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).

Причинителите на отпадъци са задължени да подават чрез НИСО данни за количеството, свойствата, произхода на отпадъците и други данни, в съответствие с изискванията на съответните наредби.
Задължени да правят това са всички юридически и физически лица, осъществяващи дейности сотпадъците или от чиято дейност се генерират отпадъци, включително лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.
Всички лица, които ще извършват дейности в НИСО, трябва задължително да имат регистрация в системата. Регистрацията се осъществява посредством валиден квалифициран електронен подпис на адрес: https://nwms.eea.government.bg/app/base/home
Директорът на РИОСВ може да утвърждава работни листове чрез НИСО, като използва електронен подпис, когато документите са подадени по чл. 7, ал. 7 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците. Чрез НИСО могат да бъдат обработвани заявления и издавани съответните разрешителни/регистрационни документи, когато заявленията са подадени чрез системата.
За неводене на отчетност за отпадъците в НИСО или представяне на информация с невярно съдържание, задължените лица подлежат на административно наказание съгласноЗакона за управление на отпадъците.
Чрез интернет страницата на ИАОС на адрес: http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste всички заинтерисувани страни могат да получат информация за пускането, регистрациятаи експлоатацията на НИСО, в т.ч. с видео уроци за външни потребители.


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Във връзка с влязло в сила изменение и допълнение на Наредба № 1 от 17.02.2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове  (обн. ДВ. бр. 20 от 7 март 2017 г., изм. ДВ. бр. 46 от 1 юни 2018 г., изм. и доп. ДВ. бр. 99 от 20 ноември 2020 г.) се въвежда следното изискване:
В годишните отчети за флуорсъдържащи парникови газове и в досиетата на системите, количествата на флуорсъдържащи парникови газове се закръгляват до третия знак след десетичната запетая.
Напомняме, че срокът за представяне на отчетите за 2020 г. е 15 февруари 2021 г.


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Временно се забраняват посещенията в ПЦ "Витоша", поради ремонтни дейности!


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

НОВО: изменение и допълнение на Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците 

Във връзка с изменение на Наредба № 2/2014 г. Ви уведомяваме, че в 3-дневен срок след постъпване на документи за класификацията на отпадъците от подгрупа 18 01 директорът на РИОСВ изпраща документите за становище до регионалната здравна инспекция (РЗИ), на чиято територия се образува отпадъкът. За издаване на становище, в РЗИ се заплаща държавна такса в размер, определен в тарифата по чл. 46 от Закона за здравето.

 

Таксата за издаване на становище за класификация на отпадъци от подгрупа 18 01 за територията на област София град, Софийска област, област Перник и област Кюстендил се заплаща по следните банкови сметки на РЗИ:

СТОЛИЧНА РЗИ 
ЕИК 176034554
Банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
БЦ София Позитано
IBAN:  BG13 UNCR 9660 3120 6694 11
BIC: UNCRBGSF

РЗИ - Софийска област
Банка ТБ УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, офис "Хемус"
IBAN:  BG22 UNCR 9660 3125 0062 16
BIC: UNCRBGSF

РЗИ - Перник
Банка ТБ ОББ АД - Перник
IBAN:  BG61 UBBS 8002 3110 7358 10
BIC: UBBSBGSF

РЗИ - Кюстендил
Банка ДСК АД
IBAN:  BG08 STSA 9300 3100 7616 01
BIC: STSABGSF


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) поддържа и администрира Система за сигурно електронно връчване, която замества класическия модел за препоръчана поща.

Електронното връчване е система, която позволява изпращане и/или получаване и съхраняване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица. Тя поддържа възможност за известяване чрез e-mail и SMS. Времето на изпращане и получаване на документа/съобщението и неговото съдържание се удостоверява с квалифициран времеви и електронен печат на агенцията. Услугата за електронна препоръчана поща представлява електронен еквивалент на препоръчана поща с обратна разписка и е предназначена за граждани и юридически лица, за администрации (в т.ч. общини), за лица, осъществяващи публични функции, и за организации, предоставящи обществени услуги.

ДАЕУ е дала възможност на всички администрации да интегрират модула за е-връчване към информационните си системи, както и достъп през интерфейса след регистрация чрез средство за идентификация на потребители (с квалифициран електронен подпис и ПИК на НОИ).

Линк към Системата за сигурно електронно връчване може да намерите в раздел „Полезни връзки“.


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

С оглед епидемиологичната обстановка временно се преустановява получаването на отговори на подадени преписки на ръка във фронт офис "обслужване на едно гише". Умоляваме всички заявители на административни услуги да посочват в подадените от тях документи, начинът по който желаят да получат съответния отговор (електронна поща или точен адрес за кореспонденция).


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Със Заповед на Директора на РИОСВ - София временно се забраняват посещенията в ПЦ "Витоша". Пълният текст на може да намерите тук.


НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС "ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО" 2021 Г.

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето” се провежда в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора, с цел превенция на поведенческите рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

Посланици на здравето” цели да окуражи колкото се може повече училища да се включат в инициативата, да събуди интереса на учениците и да засили осведомеността им за мерките за намаляване и ограничаване на преждевременната смъртност, заболеваемост и последствията за здравето от основните хронични незаразни болести (сърдечно-съдови заболявания, злокачествени новообразувания, хронични белодробни болести, диабет), свързани с рисковите фактори – тютюнопушене/пушене, злоупотреба с алкохол, нездравословен модел на хранене и ниска физическа активност.

Партньори в рамките на конкурса са: Министерството на образованието и науката, Министерство на околната среда и водите, Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата, Световната Здравна Организация и Български младежки Червен кръст.

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА

Право на участие

Право на участие имат ученици от 1 до 12 клас от цялата страна. Конкурсът ще се проведе в три възрастови категории:

- 1-4 клас;

- 5-7 клас;

- 8-12 клас

Тема

Конкурсът включва две тематични области:

Първа: Ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол;

Втора: Здравословно хранене и физическа активност.

Всеки участник в конкурса следва да избере свое заглавие, в обхвата на  горепосочените области.

Условия за участие

 1. Проектите участват в две фази:
 • Първа фаза - кандидатстване с проектно предложение (Приложение № 1);
 • Втора фаза - отчитане на резултатите (Приложение № 2).
 1. Проектите трябва да бъдат на български език и да са напечатани.
 2. Обемът на проектите в двете фази трябва да бъде до 5 страници.
 3. В проектите могат да участват една или повече паралелки, независимо дали са от един и същ випуск (не се допуска индивидуално или групово, като част от класа).
 4. В конкурса могат да участват паралелки и випуски, спечелили награди от предишно свое участие в конкурса, но с нови проектни предложения.

Изпращане на проектите за участие

Проектите в двете фази на конкурса задължително се подават, придружени от следните коректно попълнени и подписани формуляри:

за кандидатстване (Приложение №1);

- за отчитане на резултатите (Приложение №2).

Формулярите се изпращат, съгласно посочените срокове, в електронен формат, на електронен адресТози имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и на хартия на пощенски адрес – София 1000, пл. „Св. Неделя” № 5, за Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”.

До участие в конкурса няма да бъдат допускани проекти, изпратени без формуляр съответно по Приложение №1 и Приложение №2, с неточна или непълна информация, както и с неподписан формуляр, съответно по Приложение №1 и Приложение №2.

За повече информация:

тел. 02 9301 380 и тел. 02 9301 384, дирекция „Промоция на здраве, профилактика на болестите и зависимостите ” при Министерство на здравеопазването.

Срок за изпращане:

Материалите за участие в конкурса „Посланици на здравето” трябва да бъдат изпратени както следва:

 1. Първа фаза до 10 април 2021 година (при изпращане по пощенски път важи датата на пощенското клеймо);
 2. Втора фаза - до 15 ноември 2021 година (при изпращане по пощенски път важи датата на пощенското клеймо).

Брой проекти

Всеки участник може да участва само с един проект по една от предложените подтеми. Всеки участник ще получи на електронния си адрес потвърждение за успешно извършената регистрация на проекта, с който участва в конкурса.

Критерии за оценка

 • спазени изисквания на заданието (обем, срок на изпращане в двете фази на конкурса);
 • креативност и оригиналност на проекта;
 • устойчивост на резултатите от изпълнените дейности;
 • новост и актуалност на проблема(ите), които се опитвате да решите;
 • позитивност на методите и дейностите, чрез които е реализиран проекта;
 • отразяване дейностите на проекта и ефекта от него на ниво училище и медии;
 • численост на обхванатите в проекта целеви групи.

Номиниране на проектите и определяне на призовите места

Проектите ще бъдат оценявани от Експертна комисия, включва представители на Министерство на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Министерство на околната среда и водите, Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата, Световната Здравна Организация и Български младежки Червен кръст.

Експертната комисия се създава със заповед на министъра на здравеопазването.

Етапи на оценяване.

Iви етап: Оценява се кои от получените до 10 април 2021 г. проекти са достигнали адресата в срок, отговарят на изискванията и се допускат до втория етап. Списък на одобрените проекти ще бъде публикуван след 15 април 2021 г. на интернет страницата на Министерство на здравеопазването и партньори:

http://www.mh.government.bg

 http://minedu.government.bg

 http://mc.government.bg

http://mpes.government.bg

http://www.moew.government.bg

http://youth.redcross.bg/bg

Електронен адрес на Регионалния офис на СЗО в България

IIри етап: Експертната комисия (посочена по-горе) оценява по зададените критерии изпълнението на допуснатите до втория етап проекти и предоставените в Министерството на здравеопазването (на електронен и хартиен носител) отчети в срок до 15 ноември 2021 г. 

Съгласно функционалните си компетентностите и приоритети всяка институция (МЗ, МОН, МК, ММС и МОСВ, РОСЗОБ и БМЧК) номинира и осигурява предметни награди за 12-сет най-добри проекта, както следва: 9 проекта, класирани за първо, второ и трето място по З във всяка възрастова категория (1-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас); 3 проекта класирани за поощрителни награди по една за всяка възрастова категория. МЗ и РОСЗОБ осигуряват по една предметна награда в категорията специални постижения в областта на опазване на здравето.

Комисията обявява класирането до 20 ноември 2021 г., след което резултатите ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерство на здравеопазването и партньорите.

Награждаването на победителите ще се състои през декември 2021 година.

Награди:

За призови места:

 • I (първомясто предметна награда и грамота;
 • II (второ) място предметна награда и грамота;
 • III (трето) място предметна награда и грамота;

Поощрителни награди: предметна награда и грамота.

1 специална награда предметна награда и грамота.

Формуляр I faza

Формуляр II faza 


2-ри февруари - СВЕТОВЕН ДЕН НА ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ

2-ри февруари 2021 г. - “ВЛАЖНИ ЗОНИ И ВОДИ”

  

        Всяка година на 2-ри февруари България и останалите 171 държави-членки на Рамсарската конвенция отбелязват Световният ден на влажните зони с цел повишаване на глобалната осведоменост за значението на влажните зони, като се акцентира с различна конкретна тема/мото на разнообразните ползи на влажните зони за човечеството и природата.

Темата за 2021 година е „Влажни зони и води“.

Водата, водата е навсякъде… Нашата „синя“ планета изглежда залята от вода.

 • Но само 2,5% от водата е прясна вода, която се съхранява предимно в ледници, снежни шапки или подземни водоносни хоризонти;

 • По-малко от 1% от прясната вода е използваема, 0,3% е в реките и езерата;

Това е цялата прясна вода, която имаме, а влажните зони осигуряват по-голяма част от нея.
Светът е в нарастваща водна криза, която заплашва хората и планетата. Използваме повече вода, отколкото природата може да възстанови, унищожаваме екосистемите, от които водата и целият ни живот зависят най-много - влажните зони.

Какво всъщност правят влажните зони?
Сладководните и солени влажни зони поддържат човечеството и природата. Те подкрепят социалното и икономическо развитие чрез множество услуги:

Съхраняват и пречистват водата:

 • Влажните зони поддържат и осигуряват по-голямата част от прясната вода;
 • Филтрират по естествен път замърсителите, като ни осигуряват чиста вода за пиене.

Изхранват:

 • Аквакултурите са най-бързо развиващият се хранителен сектор, като само вътрешният риболов е осигурил 12 милиона тона риба през 2018 г.;
 • Оризищата изхранват 3,5 милиарда души годишно.

Подкрепят икономиката:

 • Влажните зони, най-ценната екосистема, осигуряват услуги на стойност 47 трилиона щатски долара годишно;
 • Повече от един милиард души разчитат на влажните зони за доход.

Осигуряват дом на природата:

 • 40% от видовете в света живеят и се размножават във влажни зони. Годишно около 200 нови видове риби се откриват в сладководните влажни зони;
 • Кораловите рифове са дом на 25% от всички видове. 

Пазят ни в безопасност:

 • Влажните зони осигуряват защита от наводнения и бури като всеки декар влажна зона поглъща до 1,5 милиона галона вода от наводнения;
 • Влажните зони помагат за регулирането на климата: торфищата складират два пъти повече въглерод от горите, солените блата, мангровите гори и леглата от морска трева, са също складове на огромни количества въглерод.

Водната криза

Неустойчивото развитие, ръстът на населението, урбанизацията и потреблението унищожават влажните зони, оказвайки непосилен натиск върху запасите от прясна вода:

 • Почти всички световни сладководни източници са компрометирани, като 82% от населението на света е изложено на високи нива на замърсяване във водоснабдяването му;
 • 2.2 милиарда души нямат безопасна питейна вода, като годишните икономически разходи възлизат на 260 милиарда долара;
 • Вода, еквивалентна на годишния поток на река Волга, най-дългата река в Европа, се пропилява за производството на 1,3 милиарда тона храна, от фермата до трапезата всяка година.
 • Несигурността за вода е в основата на конфликти в поне 45 държави през 2017 г.
 • 14% повече вода за селското стопанство са необходими за производството на 70% повече храна за 10 милиарда глобално население през 2050 г.

На интернет страницата на Рамсарската конвенция – http://www.ramsar.orgна ниво World Wetlands Day,можете да намерите допълнително информация и материали за Световния ден на влажните зони.  

На територията на РИОСВ – София е разположена влажна зона „Карстов комплекс Драгоманско блато“, само на 30 км от столицата София, в непосредствена близост до международния път София-Белград и е единствена от този тип в България, рядка за Балканския полуостров.

Комплексът представлява варовикови хълмове с падини между тях, в които се сформират влажните зони. Комплексът е уникален, тъй като включва в състава си няколко типа влажни зони: последните опазени в България карстови блата – Драгоманско и Алдомировско блато, влажни ливади, алкални торфища, както и изкуствени влажни зони. Драгоманското блато е най-голямото варовиково блато в България, с площ около 400 ха.
Прочетете, разберете и в удобен момент посетете!
Повече данни за „Карстов комплекс Драгоманско блато“, за местонахождението, състоянието, интересни факти и снимки на всички влажни зони в България са достъпни на адрес: 
https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Nature/Natura%202000/RAMSAR/Ramsar_2016.pdf

 


30 ПРОЕКТА ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА НОМИНИРАНИ В

XII-то ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС

„ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2019/2020 г.

30   проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са номинирани в XI-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”, за учебната 2019/2020 г.

Конкурсът се организира в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., по инициатива на Министерството на здравеопазването, в партньорство Министерство на образованиетои науката, Министерство на културата, Министерство на младежта и спорта, Министерство на околната среда и водите, Офиса на СЗО в България и Българския младежки Червен кръст.

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ се отнася за трите възрастови групи: 1-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас и включва две тематични области: Ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол и здравословно хранене и физическа активност.

В проектите са реализирани интерактивни дейности за ограничаване на рисковите за здравето фактори, които включват: спортни прояви- състезания и турнири по футбол, баскетбол и др.; туристически и еко походи; ролеви игри; дебати и дискусии; сътрудничество и работа в екип между поколенията с цел запазване на българските традиции; разработени са сайтове и електронни книги за здравословен начин на живот и хранене, почистване на замърсени райони в различни населени места в страната и др.

Общият брой проекти, които успяха да стигнат успешно до финал, са 30, като в категорията  от 1-ви до 4-ти клас - 5 проекта; от 5-ти до 7-ми клас – 10 проекта; и от 8-ми до 12-ти клас – 15 проекта.

Във връзка с обявеното извънредно положение и въведените противоепидемични мерки за ограничаване на COVID-19 на територията на България тази година няма да се проведе официално награждаване.

Номинираните участници ще получат грамоти и предметни награди, изпратени до директорите на техните училища.

Министерството на здравеопазването изразява благодарност към всички ученици, учители, ръководители на училища и граждани, участвали в проектите в XII-то издание наНационален ученически конкурс „Посланици на здравето” 2019/2020 г.!

Номинираните проекти са приложени в таблици по възрастови групи

Приложение № 1 първа възрастова г-па 1-4 кл

Приложение № 2 а възрастова г-па 5-7 кл

Приложение № 3 трета възрастова г-па 8-12 кл


Мобилният събирателен пункт за район „Студентски“ ще бъде на 13 ноември (петък) oт 8³° до 14³° часа.
Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

 • Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)

 • Лакове и бояджийски материали
 • Домакински препарати и химикали
 • Мастила и замърсени опаковки
 • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

Пунктът ще бъде разположен в жк. Дървеница, паркинг пред читалище „Възраждане“, (ул. „Иван Боримечката“ № 6).
0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.
Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, плод на съвместните усилия на Столична община и БалБок Инженеринг АД, се прилага успешно на територията на Общината от началото на 2012 г..
Допълнителна информация: на интернет страниците на БалБок, Столична община и Столичен инспекторат, както и на страницата на БалБок във Facebook.  

График на мобилен събирателен пункт: тук.


31 октомври - Ден на Черно море

    Отбелязването му цели да обърне общественото внимание към проблемите на морето и начините за неговото опазване. Поради своята специфика Черно море е една от най-уязвимите морски екосистеми в света. За да бъдат запазени неговата жизненост и ресурси все по-неотложна става нуждата интензивните човешки дейности в морето да бъдат много внимателно преценени и по-щадящо прилагани.
Преди дни природозащитната организация WWF представи доклад : „Българският риболов и аквакултури в Черно море – икономическо значение, екологично въздействие и природни фактори на влияние“, изготвен за WWF от гл. ас. д-р Радослава Бекова от института по океанология към БАН.
Проучването алармира, че неустойчивият промишлен риболов, в комбинация с климатичните промени, оказва негативно влияние върху черноморските рибни запаси и директно унищожава значителна част от популациите на определени видове.
Документът определя като един от основните проблеми незаконният, недокладван и нерегулиран риболов (ННН), който намалява рибните запаси, унищожава морските местообитания, нарушава конкуренцията, поставя добросъвестните рибари в неравностойно положение и отслабва крайбрежните общности.
Докладът заключва, че в периода между 70-те и 80-те години на ХХ в. поради интензивното земеделие, свръхулов и индустрия е регистриран упадък на екосистемите в Черно море и загуба на биоразнообразие. Данните сочат, че общо над 50 % от площта на морското дъно до 100 m дълбочина е подложена на значим натиск от абразия вследствие на активен риболов. От видовете растения и животни, които обитават Средиземноморския басейн, у нас се срещат по-малко от 10 %. Съгласно Червената книга на България изчезнало е дългоопашатото попче, а скумрията е критично застрашена. Застрашени са всички видове есетри и карагьозът. Сред бозайниците изчезнал е тюленът монах, афалата се среща рядко, а обикновеният делфин е сред уязвимите видове.
Освен това промените в климата през последните 14 години са довели до затопляне с 0,7°C на слоя междинни води, който разделя богатите на кислород повърхностни води от безкислородните дълбоки водни маси. В дългосрочен план потенциално размиване на слоевете може да има неизвестни последствия за морската екосистема, в това число и нарастване броят на инвазивните видове.
В допълнение към европейските квоти за улов на калкан и цаца, WWF препоръчва и допълнителни мерки за опазване на биоразнообразието в Черно море:

-              диверсифициране доходите на рибарите чрез развиването на допълващи дейности, включително риболовен и кулинарен туризъм, както и екологични услуги и образователни дейности в областта на рибарството;

-              инвестиране в по-модерно оборудване на борда на корабите, което да намали съпътстващия улов;

-              въвеждане на програми и мерки за събиране на отпадъци в морето от рибарите;

-              инвестиции в образование, провеждане на информационни кампании за устойчив риболов;

-              устойчиво управление, възстановяване и мониторинг на морските защитени територии;

-              борба с незаконните дейности в морето и др.


РИОСВ - София Ви информира за кампанията за събиране на опасни отпадъци от домакинства

 

Последният през този месец  Мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци от домакинствата ще бъде в два столични района - „Надежда“ и „Връбница“ - на 23 октомври 2020 (петък).

От 830 до 1130 часа ще бъде разположен в „Надежда“ - на ул. „Кирил Дрангов“ № 55 - пред районна администрация „Надежда“.

 

От 1230 до 1530 часа ще се премести във „Връбница“ - на бул. „Хан Кубрат“, зад бл. 328 - районна администрация „Връбница“.

Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци от домакинствата:

· Живачни термометри, прекъсвачи и ампули с живак

· Лакове и бояджийски материали

· Домакински препарати и химикали

· Мастила и замърсени опаковки

· Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.
Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, плод на съвместните усилия на Столична община и БалБок Инженеринг АД, се прилага успешно на територията на Общината от началото на 2012 г..
Допълнителна информация: на интернет страниците на БалБок, Столична община и Столичен инспекторат, както и на страницата на БалБок във Facebook
Прилагам График на Мобилния събирателен пункт за 2020 г. и информационна листовка.

График на мобилен събирателен пункт за 2020 г.: тук.


РИОСВ - София Ви информира за кампанията за събиране на опасни отпадъци от домакинства

На 08-10 октомври ще се проведе тридневна есенна кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата, която ще обхване три столични района – „Оборище“, „Младост“ и „Подуяне“.

Мобилният събирателен пункт ще бъде разположен от 8.30 до 14.30 часа, както следва:

Район „Оборище“
08.10.2020 г. (четвъртък) – бул. „Янко Сакъзов“, на входа на парк „Заимов“ срещу ул. „Васил Априлов“.

Район „Младост“
09.10.2020 г. (петък) – жк. Младост 4, на входа на парк „Сухото дере“ откъм ул. „Самара“ - бл. 440.

Район „Подуяне“
10.10.2020 г. (събота) – ул. „Плакалница“ № 51, пред районна администрация „Подуяне“.

Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

 • Живак и уреди, съдържащи живак (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
 • Лакове и бояджийски материали
 • Домакински препарати и химикали
 • Мастила и замърсени опаковки
 • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

Действащата Система е единственият възможен законен начин гражданите на столицата да предадат съхраняваните в домовете си отровни препарати и химикали.
0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата в София е плод на съвместните усилия на Столична община и БалБок Инженеринг АД.
Допълнителна информация: на интернет страниците на БалБок, Столична община и Столичен инспекторат, както и на страницата на БалБок във Facebook.  

График на мобилен събирателен пункт за 2020 г.: тук.


04 ОКТОМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ

            Решение за отбелязването на Деня за защита на животните е взето през 1931г. на Международния конгрес на Движението за защита на природата във Флоренция, Италия. Целта е да се помни значението на другите животински видове, с които споделяме планетата Земя.
          В световен мащаб има някои животни, чиято популация бързо намалява.Част от тях са записани като застрашени видове в Световния фонд за дива природа, а други са класифицирани като изчезващ вид в Червения списък на Световната Червена книга.
           Нерегламентираният лов, промените в околната среда, прекомерното застрояване, обезлесяването, промишлеността и др. са фактори, които водят дори до изчезване на цели животински видове. Това от своя страна нарушава екологичното равновесие.И виновни за това сме ние,  хората.
            Животът е пълен с примери за благородството и всеотдайността на животните.Незлобливост, благодарност, вярност, саможертва, преданост, кураж и великодушие – все качества, с които по-малките ни събратя на тази планета обогатяват живота ни и ни правят по-добри и състрадателни.Нека всички си припомним, че Земята, която обитаваме, принадлежи не само на човека, а и на всяко живо същество.

Избрани са победителите в конкурса:

Петър Цанов 

Гергана Минкова 

Ванина Цветкова

Ивана Захаренова

Георги Опралов


ОБЯВЛЕНИЕ

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони:

 

- Защитена зона BG0000165 „Лозенска планина”разположена в землищата на гр. София, с. Герман, с. Лозен, община Столична, област София (столица); 

- Защитена зона BG0000166 „Врачански Балкан”разположена в землищата на с. Бели извор, гр. Враца, с. Згориград, с. Лютаджик, с. Паволче, с. Челопек, община Враца, Враца с. Главаци, с. Краводер, община Криводол, област Враца, , с. Елисейна, с. Зверино, с. Лютиброд, с. Очиндол, община Мездра, област Враца, гр. Вършец, с. Горна Бела речка, с. Горно Озирово, с. Долна Бела речка, с. Долно Озирово, с. Стояново, община Вършец, област Монтана, с. Дружево, с. Миланово, с. Оплетня, община Своге, област София; 

- Защитена зона "Голак"разположена в землищата на с. Долна Василица, с. Голак, с. Горна Василица, община Костенец, област София, гр. Белово, с. Габровица, с. Сестримо, с. Момина клисура, с. Дъбравите, с. Аканджиево, община Белово, област Пазарджик, гр. Ветрен и с. Горно вършило, община Септември, област Пазарджик;

- Защитена зона "Ребро", разположена в землищата на с. Кривонос и с. Ребро, община Брезник, област Перник;

- Защитена зона "Бебреш"разположена в землищата на с. Караш, с. Средни рът, с. Хубавене, община Роман, област Враца, с. Боженица, с. Липница, с. Новачене, с. Скравена, с. Трудовец, община Ботевград, област София, с. Видраре, с. Калугерово, с. Правешка Лакавица, с. Своде, община Правец, област София; 

- Защитена зона "Любаш", разположена в землищата на с. Кривонос, с. Ребро, община Брезник, област Перник, с. Велиново, с. Парамун, с. Филиповци, с. Мракетинци, с. Лялинци, община Трън, област Перник;

 

BG0000165 „Лозенска планина“

BG0000166 „Врачански Балкан“

BG0000304 „Голак“

BG0000314 „Ребро“

BG0000374 „Бебреш“

BG0000624 „Любаш“

 

Пълният текст напроектозаповедите е публикуван на Интернет страницата на Министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“, и е на разположение в административните сгради на Регионалните инспекции по околната среда и водите.

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.

/Публикувано на 28.09.2020 г./


По повод международния ден за защита на животните, РИОСВ-София организира конкурс за най-атрактивно селфи, представящо приятелството между човека и животните

Профил на участниците:  Хора от всякаква възраст с интерес в областта на технологиите и околната среда.

Изисквания:
- Съдържанието да отговаря на тематиката на конкурса;
- Снимката да бъде заснета оригинално.

Участие:
За да участвате, изпратете на електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. следните документи:
1.      Вашето селфи по повод международния ден за защита на животните – приятелство между човека и животните;
2.      Кратко Ваше представяне (включително име, възраст, телефон и други контакти за обратна връзка).

Краен срок за кандидатстване: 05 октомври 2020 година

Обявяване и награждаване на победителите:
- Спечелилите първо, второ и трето място в конкурса ще бъдат обявени на сайта на РИОСВ – София.
- С победителите ще се свържем лично, за да им връчим наградите.
- Най-добрите творби ще бъдат публикувани в сайта на РИОСВ - София.

За контакт:
Даяна Димитрова
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Тел.:0885 126 828

Пожелаваме успех на всички участници!


РИОСВ-София се включи в кампанията „Европейска седмица на мобилността“

И тази година РИОСВ – София се включи в кампанията Европейската седмица на мобилността, която се проведе в периода 16-22 септември 2020 г. РИОСВ организира  конкурс за литературно произведение на тема „Да стигнеш до края на града“. Приканихме участниците да дадат воля на твореца в себе си и да споделят лична история или въображаема ситуация по темата. Победителите бяха наградени в екоинспекцията.

Целта на кампанията е популяризиране на ползите за околната среда и здравето на хората от използването на различни екологични начини за придвижване. Темата беше „Чиста мобилност за всички“, а мотото –  „Избери как да се придвижиш“, което цели да насърчи гражданите да изберат екологосъобразни възможности за движение в ежедневието си.

 

   


Избрани победители в конкурса на РИОСВ - София по повод "Европейска седмица на мобилността - 2020"

1-во място: Георги Георгиев - гр. Перник, 33 години - есе


2-ро място: Лора Цонева - гр. София, 26 години - стихотворение


3-то място: Борислав Димитров - гр. София, 34 години - есе


Избери как да се придвижиш“ е мотото на Европейска седмица на мобилността`2020

И през тази година МОСВ се включва в ежегодно провежданата кампанията на Европейската комисия „Европейска седмица на мобилността“ чрез своите териториални поделения. Темата за 2020 г. е „Чиста мобилност за всички“, а мотото –  Избери как да се придвижиш, което цели да насърчи гражданите да изберат по-екологосъобразни начини за придвижване в ежедневието си.

Кампанията се стреми да активира като участници общините,училищата, неправителствените и бизнес организации, кактои да увлече самите граждани в инициативи, свързани с устойчивата градска мобилност. 24 български общини вече регистрираха инициативи на интернет страницата на кампанията като заявиха своето участие. Целта на инициативите е да водят до намаляване на замърсяването на въздуха, шумовото замърсяване, задръстванията, пътно-транспортните произшествия и здравословните проблеми.

Ежегодно организираните събития по повод кампаниятадават широк отзвук сред обществото и помагат за популяризиране на множеството ползи за околната среда и здравето на хората от воденето на активен начин на живот, придвижвайки се пеша, с велосипед или обществен транспорт.

Повече информация за кампанията https://mobilityweek.eu/

Инициативите на териториалните поделения на МОСВ вижте  тук.


РИОСВ - София Ви информира за кампанията за събиране на опасни отпадъци от домакинства

За втори път през тази година се организира Мобилен събирателен пункт за райони „Лозенец“ и „Триадица“.

Пунктът ще бъде разположен на 11 септември (петък) от 8.30 до 14.30 часа на бул. „Арсеналски“ № 97, на паркинга до светофара на кръстовището с ул. „Богатица“.

Гражданите ще имат още една възможност безвъзмездно да предадат следните опасни битови отпадъци:

 • Живак и уреди, съдържащи живак (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
 • Лакове и бояджийски материали
 • Домакински препарати и химикали
 • Мастила и замърсени опаковки
 • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, плод на съвместните усилия на Столична община и БалБок Инженеринг АД, се прилага успешно на територията на Общината от началото на 2012 г..

Допълнителна информация: на интернет страниците на БалБок,Столична община и Столичен инспекторат, както и на страницата на БалБок във Facebook.  


КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ „ДА СТИГНЕШ ДО КРАЯ НА ГРАДА“

РИОСВ – София обявява конкурс за литературна творба (есе, разказ, стихотворение или др.) на тема „Да стигнеш до края на града“.
Конкурсът е част от кампанията „Европейска седмица на мобилността – 2020“, която се отбелязва всяка година в периода 16 – 22 септември. Кампанията „Европейска седмица на мобилността“ (ЕСМ) се провежда всяка година в периода 16-22 септември и е насочена основно да насърчи европейските общини да въвеждат и подпомагат устойчивия транспорт и начини на придвижване. Темата на ЕСМ за 2020 г. е „Чиста мобилност за всички“ под мотото „Избери как да се придвижиш“. Национален координатор на кампанията е Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Повече информация за кампанията може да видите на сайта www.mobilityweek.eu.

Приканваме Ви да дадете воля на твореца в себе си и да споделите лична история, въображаема ситуация или свои размисли, вдъхновени от темата на Европейска седмица на мобилността – 2020 г. и темата за ходенето пеша и здравословните, екологични, социални и емоционални ползи от това.  

Профил на участниците:  Хора от всякаква възраст с интерес в областта на литературата и околната среда.

Изисквания към литературната творба:
- Съдържанието да отговаря на темата на конкурса и да е свързано с тематиката на Европейската седмица на мобилността – 2020;
- Да бъде написана увлекателно, да е оригинална;
- Да е добре структурирана и аргументирана.

Участие:
За да участвате, изпратете на електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. следните документи:
1.      Вашето литературно произведения на тема„Да стигнеш до края на града“;
2.      Кратко Ваше представяне (включително име, възраст, телефон и други контакти за обратна връзка).

Краен срок за кандидатстване: 16 септември 2020 година

Обявяване и награждаване на победителите:
Спечелилите първо, второ и трето място в конкурса ще бъдат обявени на сайта на РИОСВ – Софияна 17 септември 2020 г.
С победителите ще се свържем лично, за да им връчим наградите.
Най-добрите творби ще бъдат публикувани в сайта на РИОСВ - София.

За контакт:
Даяна Димитрова
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Тел.:0885 126 828

Пожелаваме успех на всички участници!


„Европейска седмица на мобилността“ 16 - 22 Септември 2020 г.

Кампанията „Европейска седмица на мобилността“ (ЕСМ) на Европейската комисия се провежда всяка година в периода 16-22 септември и е насочена основно да насърчи европейските общини да въвеждат и подпомагат устойчивия транспорт и начини на придвижване. Темата на ЕСМ за 2020 г. е „Чиста мобилност за всички“ под мотото „Избери как да се придвижиш“. Национален координатор на кампанията е Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

В основата на кампанията е заложен принципът за популяризиране на множеството ползи за околната среда от използването на различни начини за придвижване, водещи до намаляване на замърсяването на въздуха, шумовото замърсяване, задръстванията, пътно-транспортните произшествия и здравословните проблеми.

Платформата за регистрация за участие на общините в Европейската седмица на мобилността за 2020 г. е отворена, като регистрацията може да бъде направена само чрез официалната интернет страница на кампанията: Тук. Всяка община трябва да използва един и същ профил за регистрацията си в платформата на ЕСМ всяка година. Информацията за активностите, които ще бъдат проведени от съответните общини, трябва да бъде въведена преди началото на кампанията- 16 септември 2020 г.

Ежегодно всяка община има възможността да участва в кампанията с изпълнението на един, два или и трите критерия– организиране на мероприятия по време на седмицата 16-22 септември, въвеждане на една или повече постоянни мерки, които да спомогнат прехода от личен автомобил към екологичен начин на придвижване, както и провеждането на Ден без автомобили (22 септември), когато една или повече улици биват затворени за движение на автомобили.

Тази година, поради възникналата епидемична ситуация с COVID-19, ЕК осигурява гъвкавост в правилата за участие. За да заявят своето участие и ангажираност  в каузата, общините е достатъчно само да се регистрират, без да маркират критериите. Също така, всички приложени мерки, включително временни мерки по време на кризата с COVID-19, в подкрепа на кампанията, са допустими за участие.

За да кандидатстват онлайн за Наградата на ЕСМ, градовете следва да отговорят на трите критерия. Информация за начина на кандидатстване за Наградата предстои да бъде публикувана на интернет страницата на кампанията: www.mobilityweek.eu. Крайният срок за подаване на заявленията се очаква да бъде до 23 октомври 2020 г.

Хартата на кампанията за 2020 г. е документът, с подписването на който, кметът на съответната община удостоверява, че градът е отговорил на 3-те критерия, и подава заявка за участие в състезанието за голямата награда– град с най-добри постижения, насочени към въвеждането на постоянни мерки за устойчива градска мобилност. Хартата следва да бъде прикачена при онлайн кандидатстването за Наградата на ЕСМ. Наградата се дава в две категории: за големи общини (с повече от  50 000 жители) и за малки общини (с под 50 000 жители).

Финалистите за Наградата ще бъдат определени от избрано от Европейската комисия жури. Победителите в двете категории печелят рекламно двуезично видео– на английски и на националния им език, с което се популяризират техните постижения, свързани с устойчивата градска мобилност. В допълнение финалистите ще бъдат насърчени чрез популяризирането на техните инициативи и мерки през медийните канали на кампанията.

С наградата за Планове за устойчива градска мобилност (отделна награда в контекста на ЕСМ), Европейската комисия цели да насърчи приемането на планове за устойчива градска мобилност от местните власти в цяла Европа и да възнагради забележителните постижения в тематичната приоритетна област за съответната година. 9-та Награда за “Планиране на устойчива градска мобилност” (SUMP) се фокусира върху транспорт без вредни емисии, който обединява хората в каузата, което е пряко свързано с тазгодишната тема на ЕСМ. Поканата за кандидатстване е отворена до 31 октомври 2020. Повече информация, може да намерите Тук.

Новата награда за пътна безопасност в градска среда, е инициатива в контекста на ЕСМ, която цели да подчертае усилията на местните власти в осигуряването на безопасни условия на пътя в градовете. По този начин се акцентира върху изключителните и иновативни постижения на местните власти в областта на безопасността по пътищата и се насърчава обмена на добри практики в цяла Европа. Още информация: Тук.

В кампанията могат да се включат освен общини, също и НПО, училища, бизнес, публични институции и др., като регистрират свои проекти или практики, насочени към устойчивото придвижване на пътя. Могат да бъдат организирани велопоходи, игри на открито, ходенето пеша, публични лекции и други.

Помощни материали за организирането на мероприятията на общините участници в кампанията, са публикувани на интернет страницата на ЕСМ: Тук.

РИОСВ-София кани всички общини, училища, НПО и др. да се регистрират и вземат участие в Европейската седмица на мобилността с подходящи инициативи! 

Европейската седмица на мобилността (ЕСМ) се провежда за първи път през 2000 г. под надслов „Ден без автомобили“, като общоевропейска инициатива. Целта на кампанията е хората по-често да заменят автомобилите с ходене пеша или с велосипеди, популяризиране на идеята за  споделено пътуване, изграждане на велоалеи и устойчиви инициативи в посока по-чиста околна среда.

Брошура с тематични насоки: Тук.


Фотоконкурс на ООН: „Хората са затворени, природата – не“

По повод Световния ден на околната среда Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) организира фотоконкурс под надслов „Хората са затворени, природата - не: конкурс за растения и животни по времето на COVID-19 в подкрепа на възстановяването на екосистемите“.

Този фотоконкурс има за цел да даде възможност на всички – от фотографи-любители до професионалисти, независимо от тяхната възраст, пол или националност, да представят впечатляващи снимки на растителния и животински свят, направени по време на епидемията от COVID-19. Те трябва да фокусират вниманието към призива на ООН за предприемане на спешни действия за опазване и възстановяване на естествените местообитания на видовете, за устойчиво използване на природните ресурси и опазване на околната среда.

Конкурсът е отворен за участие до 15 септември 2020 г., след което жури (комисия, съставена от членове на бюрата на комисиите на ИКЕ на ООН по горите и горската промишленост и по политиката за околна среда) ще избере 13-те най-впечатляващи снимки. Фотографиите ще украсят календара на ИКЕ на ООН за 2021 г. Официалното представяне ще се състои на изложба в Palais des Nations, седалището на ООН в Женева, през есента на 2020 г.

Общи условия на фотоконкурса: http://natureunlocked.unece.org


РИОСВ – София постави за втори път информационни табели в защитена местност „Теснолистен божур“

Напомняме, че първите поставени табели бяха повредени и премахнати от злонамерени лица.
Моля, всеки гражданин, който установи нарушение в защитената местност „Теснолистен божур“ да сигнализира Регионалната инспекция по околната среда и водите на Зелен телефон:  02/856 51 52; 0887 787 484.

  


Участници в конкурса по повод "Световния ден на околната среда" - 05 юни

Есе на тема: Биологичното разнообразие в защитена зона „Средна гора“ и поддържан резерват „Богдан“, за да видите разработката натиснете тук.

Презентация на тема: Биологичното разнообразие в защитена зона „Врачански Балкан“, за да видите разработката натиснете тук.

Видеоматериал на тема: Биологичното разнообразие в защитена зона „Драгоманско блато“. линк: https://www.youtube.com/watch?v=ZXGpLsJhizs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1quJA8cxi-WoYkcZaSiwQdm6egd6mPeChzTLOYyHVhz5dfrKWwE1s2dPs


Бял щъркел с тежка фрактура на крилото е спасен и настанен в Спасителен център – „Зоологическа градина – София“

В РИОСВ – София е постъпил сигнал от ветеринарна клиника „Син кръст“ за намерен щъркел с фрактура на крилото в район Панчарево. При извършената проверка от експерти на екоинспекцията е установено, че поради констатирана тежка фрактура на дясното крило от ветеринарната клиника е извършена незабавна манипулация, с оглед спасяване на птицата.

Към настоящия момент животното се намира в стабилно състояние и е настанено от експертите на РИОСВ – София в Спасителен център – „Зоологическа градина – София“, съгласно изискванията на чл. 39, ал. 2, т. 2 от Закона за биологичното разнообразие.

       


По случай Световния ден на околната среда, РИОСВ – София организира конкурс на тема: „Биологичното разнообразие в защитена територия/зони …“

По повод Световния ден на околната среда (5 юни) за 2020 година темата е: Биоразнообразието – своеобразен призив за действия, борба с ускоряващата се загуба на видове и разрушаването на природата. Фокусът е върху това как всички живи същества на планетата са свързани в мрежата на живота и как ние можем да действаме в името на природата.

С цел да проверим знанията Ви за защитените територии и зони в териториалния обхват на РИОСВ – София се организира конкурс на тема: „Биологичното разнообразие в защитена територия/зона…“. Всеки участник трябва да избере една или повече от изброените по-долу защитените зони или територии и да представи биоразнообразието, включено в нея, чрез видеоматериал, есе, разказ или под друга форма.
Тази година отбелязването на Световния ден на околната среда ще бъде в условията на прилагане на извънредни мерки, поради епидемиологична обстановка.


Обектите, предмет на конкурса:
1. Карстов комплекс „Драгоманско блато“;
2. Защитена зона „Лозенска планина“;
3. Защитена зона „Врачански Балкан“;
4. Резерват „Торфено бранище“;
5. Поддържан резерват „Училищна гора“;
6. Резерват „Бистришко бранище“;
7. Поддържан резерват „Богдан“;
8. Защитена зона „Средна гора“;
9. Защитена зона „Верила“.

Може да участвате с ваша разработка: видеоматериал, есе, разказ, стих или др.

Условия: Конкурсът е предназначен за деца и ученици от 1 – 12 клас.
Изпращане на материалите: Изпращайте вашите материали по електронна поща до Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Срок:Крайният срок за изпращане е 05 юни 2020 г.


5 юни – Световен ден на околната среда 2020

За 2020 година темата на Световния ден на околната среда е Биоразнообразието – своеобразен призив за действия, борба с ускоряващата се загуба на видове и разрушаването на природата. Фокусът е върху това как всички живи същества на планетата са свързани в мрежата на живота и как ние можем да действаме в името на природата (act #ForNature).

Посланието за Световния ден на околната среда тази година е, че природата ни „изпраща съобщение“ и ни показва, че сме на прага на срив. Затова е време да се събудим и да си вземем бележка, да преосмислим връзката си с природата. На този 5 юни е „Време за природа“ - Time for Nature.

Програмата за околна среда на ООН (UNEP) със своите партньори започва Десетилетието на ООН за възстановяване на екосистемите (2021–2030 г.) – глобална инициатива за възстановяване на връзката между хората и природата. Тази година милиони хора по света ще отбележат 5 юни дигитално. Нека се обединим в името на природата!

Информация за Световния ден на околната среда 2020 можете да видите ТУК.


Избрани победители в конкурса на РИОСВ - София по повод "Международния ден на биологичното разнообразие" - 22 май

1-во място: Лусия Банова, 10 г., НУ "Иван Вазов", град Враца

 

2-ро място: Борис Банов, 6г., ДГ "Брезичка", град Враца

 


По случай Международния ден на биологичното разнообразие- 22 май, РИОСВ – София организира конкурс за детска рисунка

По повод Деня на биологичното разнообразие, Регионалната инспекция по околната среда и водите – София, организира конкурс за детска рисунка, на тема: “Защитени видове животни”.

Условия: 
Конкурсът е предназначен за деца и ученици без възрастова граница.

Изпращане на картичките за конкурса:
Изпращайте вашите рисунки по електронна поща до Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.">Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Срок:
Крайният срок за изпращане на картичките е 22 май 2020 г.

Награди:

Авторите на рисунките ще получат:

1 място – настолна игра, темперни бои, четки за рисуване и блок.

2 място – книжка за оцветяване и флумастери.


МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

УДЪЛЖАВА СРОКОВЕТЕ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИТЕВ

НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС

 „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2019-2020 г.

Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г.в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора, с цел превенция на поведенческите рискови за здравето фактори, свързани снeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

Във връзка с обявеното извънредно положение и въведените противоепидемични мерки за ограничаване на коронавируса на територията на България и чужбина се променят заложените сроковете в Регламента на Конкурса, както следва:

 •  за отчитане на извършените дейности срокът е 30 септември 2020 г.;
 • награждаването на финалистите да  бъде през месец октомври 2020 г.

Националният конкурс се провежда по инициатива на Министерство на здравеопазването (МЗ), в партньорство с Министерство на образованието и науката(МОН), Министерство на културата (МК) и Министерство  на младежта и спорта(ММС), Министерство на околната среда и водите (МОСВ), Офисaна Световната здравна организация (СЗОБ) за Българияи Българския младежки Червен кръст (БМЧК).


Избрани са победителите в конкурса на РИОСВ - София по повод "Международният ден на Земята"


Надежда Йорданова, 17 г., 10 клас ГПЧЕ "Алеко Константинов", гр. Ботевград

   

 

Поради многобройните участници включили се в конкурса даваме три поощрителни награди!

Василена Ивелинова Петрова– 8  години, I „б” клас, ОУ ”Св.св.Кирил и Методий”, гр. Ботевград

Деян Маринов Влахов– 8  години, I „б” клас, ОУ ”Св.св.Кирил и Методий”, гр. Ботевград

Фатмегюл Расим – 11  години,IV „б” клас, ОУ ”Св.св.Кирил и Методий”, гр. Ботевград

Благодарим на участниците изпратили картички. Бъдете здрави и си останете вкъщи!

 


По случай Международния ден на Земята - 22 април, РИОСВ – София организира конкурс за картичка

По повод Деня на Земята, Регионалната инспекция по околната среда и водите – София, организира конкурс за изработване на картичка, на тема: “Земята – нашият дом”.

Тази година отбелязването става в условията на извънредни мерки заради епидемията от коронавирус. Но дори оставайки вкъщи и поддържайки социално дистанциране, все още можем да упражним нашата отговорност да действаме в полза на околната среда. Независимо къде се намираме, ние можем да направим промяната!

Условия: 
Конкурсът е предназначен за деца и ученици без възрастова граница.

Изпращане на картичките за конкурса:
Изпращайте вашите картички по електронна поща до Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Срок:
Крайният срок за изпращане на картичките е 22 април 2020 г.

Награди:
Победителят ще получи – хамак, тефтер и комплект химикалки на РИОСВ – София.


На 22 април отбелязваме Деня на Земята под мотото “Действия срещу изменението на климата “

Тазгодишната тема на ежегодно провежданата кампания е Действия срещу изменението на климата – огромното предизвикателство на нашето съвремие.
Изменението на климата е предизвикателство за бъдещето на човечеството и за функционирането на самите животоподдържащи системи, които правят света ни обитаем.

През 2020 г.  посрещаме Деня на Земята – 22 април, в  криза заради епидемията от коронавирус. Но дори оставайки вкъщи и поддържайки социално дистанциране, все още можем да упражним нашата отговорност да действаме в полза на околната среда. Независимо къде се намираме, ние можем да направим промяната!

За възможностите всеки да се включи  в отбелязването на Деня на Земята може да научите ТУК.Регламентират се задължения към лицата, уреждащи превози за или внос в

Република България по Регламент (ЕО) № 1013/2016 относно превоза на

отпадъци и получателите на отпадъци

С промени в законодателството се регламентират задължения към лицата, уреждащи превози за или внос в Република България по Регламент (ЕО) № 1013/2016 относно превоза на отпадъци и получателите на отпадъци

С последните изменения и допълнения на Наредба №1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. С обнародваните промени в Наредба № 1 за лицата, уреждащи превози за или внос в Република България на отпадъци по Регламент (ЕО) 1013 и получателите на отпадъците в случаите, за които не се изисква информация, следва да изпращат до РИОСВ – София  (когато отпадъците са с местоназначение, контролирано от инспекцията) по електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., не по късно от деня на натоварване копие на попълнен формуляр по Приложение VІІ на Регламент (ЕО) № 1013/2006, подписан в поле 12.

В случай на превоз на отпадъци от хартия и картон (с кодове 15 01 01, 19 12 01 и 20 01 01), класифицирани с код В3020 от Приложение ІІІ на Регламент (ЕО) № 1013/2006, или на пластмасови отпадъци (с кодове 02 01 04, 07 02 13, 12 01 05, 15 01 02, 16 01 19, 17 02 03, 19 12 04 и 20 01 39), класифицирани с код В3010 от ІІІ на Регламент (ЕО) № 1013/2006, горепосочените лица освен Приложение VІІ следва да изпращат в РИОСВ и декларация по образец съгласно Приложение № 51 от Наредба № 1, с която декларират, че в състава на транспортираните отпадъци съдържанието на други материали, примеси или замърсители не е повече от десет тегловни процента за конкретната пратка.

Обръщаме внимание, че съгласно изискванията на чл. 16 от Регламент (ЕО) № 1013/2006 и условията по съгласията издадени по нотификации за трансграничен превоз на отпадъци, дружествата следва да изпращат информация преди началото на всеки превоз, след получаване на отпадъците и след тяхното крайно оползотворяване. Посочената информация се съдържа в Приложение Б към Регламент (ЕО) № 1013/2006. Информацията се подава в МОСВ, както и в съответната РИОСВ, като за РИОСВ–София това следва да става на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..


Във времена на пандемия, тревожност и несигурност е важно да останем вкъщи.
В момента повечето хора по света живеят в социална изолация, излизат възможно най-малко и се опитват да намерят начини да направят престоя у дома възможно най-приятен и разнообразен. 
На хората, които им липсва връзката с природата и биха искали да се разходят, РИОСВ-София предоставя тази възможност.

Поддържан резерват "Бистришко бранище" https://www.youtube.com/watch?v=jl7nYibRBjA&fbclid=IwAR1Ys88fMNiAviw9f_6rhwUQ97Mz_r_mBkwbaHzY3JZusRtri58eCAQXzsM

Поддържан резерват "Торфено бранище" https://www.youtube.com/watch?v=breh6wFUqW0&fbclid=IwAR0Wjo0-I6xYc6N8-y-5EqfQusAYI2qGJLocxN_Jbgd_-MerX-yu3oyZBm0


 Чества се от 1906 г. по силата на Конвенцията за защита на редките птици, приета на 19 март 1902 г. в Париж, Франция, и влязла в сила от 6 декември 1906 г. В защитените видове, според конвенцията, спадат освен полезните в селското стопанство птици, така и всички видове от рода на ястребовите, много от които вече са изчезнали, а други са записани в Червената книга на застрашените видове. На 18 декември 1950 г. в Париж, Франция, е приета Международна конвенция за защита на птиците, която замества конвенцията от 1902 г.


РИОСВ – София извърши 225 проверки през месец януари и февруари 2020 г.

През отчетния период, експертите на РИОСВ – София са проверили 225 проверки на 185 обекта, от които 77 планови и 148 извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 116 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

За периода са съставени двадесет и седем акта за установяване на административни нарушения и са издадени деветнадесет наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени имуществени санкции в общ размер на 60 000 лв.

За периода са предприети действия по 39 бр. сигнали и жалби, постъпили по „Зелен телефон“.

За месец януари и февруари най-многобройни проверки са извършени в направление „Отпадъци“ и направление „Води“.

По случай Международния ден на влажните зони (2 февруари) РИОСВ – София организира и проведе среща с представители на институции и НПО с оглед обсъждане на възможните действия за възстановяване на Драгоманското блато и участва в средно зимно преброяване на зимуващи водолюбиви птици.


Днес отбелязваме Световния ден на водата

   Световният ден на водата е международен празник, предложен през 1992 г. по време на Конференцията за околната среда и развитието (UNCED), проведена в Рио де Жанейро, Бразилия. Целта на празника е да привлече общественото внимание към значението на този ресурс и проблемите с опазването и устойчивото му управление.

   Всяка година Световният ден на водата насочва към специфичен аспект от проблемите във водния сектор. През 2020 година темата е „Водата и климатичните изменения“ и тя е във връзка с една от основните цели в Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г., а именно: осигуряване на достъп до питейна вода и устойчиво управление на водните ресурси. С нарастването на населението на планетата нараства и търсенето на вода, което изчерпва природните ресурси и уврежда околната среда на много места. Опазването на качеството на водата и живота на Земята е споделена отговорност от всички заинтересовани страни – от хората и местните общности до държавните власти и международните организации.

Предоставяме и кратка анкета направена от РИОСВ – София.

 

1. Как по - ефикасно да използваме водата?

A) да не се разхищава питейната вода – 15 %
Б) не оставяме водата да тече, докато не я използваме – 40 %
В)в по-глобален смисъл да се подмени воден цикъл, за да не стават аварии и водата да изтича безконтролно – 45 %

2. Каква вода пиете?

А) вода от чешмата – 50 %
Б) бутилирана минерална вода – 40 %
В) течаща вода сред природата – 10%

3. Управлението на водите може ли да помогне в борбата с последствията от изменението на климата?

А) да – 92 %
Б) не – 8 %

 

Учудващо е колко много действия, свързани с управлението и използването на водата, може да предприеме всеки и навсякъде, за да повлияе върху изменението на климата. Опитай и ти!


 РИОСВ – София спаси защитен вид сова

Експерти на РИОСВ – София спасиха защитена птица от вида Горска улулица - (Strix aluco). Птицата е намерена в недобро здравословно състояние със счупено крило в град Костинброд. Сигналът е постъпил по зелен телефон на 10 февруари и е предизвикал незабавната реакция на екоинспекцията.

Птицата е настанена в специализирано лечебно заведение.

Горската Улулица е нощна граблива птица от разред Совоподобни, включена в приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).


РИОСВ – София отбеляза Световния ден на влажните зони

По повод Международния ден на влажните зони – 2 февруари, РИОСВ – София организира Кръгла маса. На срещата взеха участие представители от Министерството на околната среда и водите, Министерството на туризма, Областна администрация Софийска област, община Драгоман, ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“, „Държавно горско стопанство Сливница“, Сдружение за дива природа „Балкани“, Българска фондация биоразнообразие и Лесотехническия университет.
Идеята на срещата беше да обединим възможностите и усилията си и да обсъдим необходимите действия, които следва да се предприемат във връзка с възникналия пожар и подпомагане възстановяването на територията в района на Драгоманското блато.

Лесотехническият университет представи презентация, свързана с проект за опазване на влажните зони. На срещата се обсъдиха конкретни цели, идеи и действия за справяне със ситуацията в краткосрочен и дългосрочен план. Присъстващите се обединиха около идеята за намиране на финансиране и конкретни стъпки за възстановяването на Драгоманското блато и туристическата инфраструктура. За решаването на заложените проблеми ще се състоят още срещи до достигане на крайни резултати.

   

 


ОБЯВЛЕНИЕ

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони:

 - Защитена зона BG0002129 „Рила буфер”, определена за опазване на дивите птици, разположена в землищата на с. Бистрица, община Благоевград, област Благоевград, гр. Белица, община Белица, област Благоевград,с. Бачево, с. Добърско, с. Годлево, с. Горно Драглище, гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград, с. Градево, с. Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград, гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград, с. Бадино, община Бобошево, област Кюстендил, с. Бистрица, с. Джерман, с. Самораново, община Дупница, област Кюстендил, ман. Рилски манастир, с. Смочево, с. Падала, с. Пастра, гр. Рила, община Рила, област Кюстендил, с. Сапарево, с. Овчарци, с. Ресилово, гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, област Кюстендил, гр. Белово, с. Габровица, с. Сестримо, община Белово, област Пазарджик, с. Пашови, община Велинград, област Пазарджик, гр. Долна баня, община Долна баня, Софийска област, с. Костенец, община Костенец, Софийска област, с. Бели Искър, с. Говедарци, с. Маджаре, с. Мала църква, с. Радуил и гр. Самоков, община Самоков, Софийска област;

- Защитена зона BG0000636 „Ниска Рила”, определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, разположена в землищата на с. Бистрица, община Благоевград, област Благоевград, гр. Белица, община Белица, област Благоевград, с. Бачево, с. Добърско, с. Годлево, с. Горно Драглище, гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград, с. Градево, с. Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград, гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград, с. Бадино, община Бобошево, област Кюстендил, с. Самораново, община Дупница, област Кюстендил, с. Смочево, с. Падала, с. Пастра, гр. Рила, община Рила, област Кюстендил, с. Сапарево, с. Ресилово, община Сапарева баня, област Кюстендил, гр. Белово, с. Габровица, с. Момина клисура, с. Сестримо, община Белово, област Пазарджик, гр. Долна баня, община Долна баня, Софийска област, с. Костенец, община Костенец, Софийска област, с. Белчин, с. Рельово, с. Бели Искър, с. Говедарци, с. Доспей, с. Клисура, с. Маджаре, с. Мала църква, с. Радуил и гр. Самоков, община Самоков, Софийска област.

Пълният текст напроектозаповедите е публикуван на Интернет страницата на Министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“, и е на разположение в административните сгради на Регионалните инспекции по околната среда и водите Благоевград, Перник, София и Пазарджик.

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.

BG0000636 „Ниска Рила

BG0002129 „Рила буфер”

Публикувано на 29.01.2020 г.


   

60 ПРОЕКТА НА УЧЕНИЦИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В ПОРЕДНОТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2019/2020 г.                                                 

 

60 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са допуснати до участие в XII-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”, за учебната 2019/2020 г.

Конкурсът се организира от Министерство на здравеопазването в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., в партньорство с Министерство на образованието и науката, Министерство на околната среда и водите, Министерство на младежта и спорта, Министерство на културата, Офис на Световната здравна организация (СЗО) за България, Български младежки Червен кръст и Представителството на Европейската комисия в България.

Тазгодишното издание на конкурса ще продължи до 10 май 2020 г., а официалното награждаване на победителите ще се проведе през месец юни. Наградите за финалистите ще бъдат: 9 проекта, класирани за първо, второ и трето място по З във всяка възрастова категория (1-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас); 3 проекта класирани за поощрителни награди по една за всяка възрастова категория. МЗ, СЗО, БМЧК и ПЕКБ осигуряват по една предметна награда в категорията специални постижения в областта на опазване на здравето. Общо ще бъдат наградени 60 проекта.

Проектите, отговарящи на регламента са 60, като в категорията от 1-ви до 4-ти клас са допуснати - 13 проекта; от 5-ти до 7-ми клас – 21 проекта и от 8-ми до 12-ти клас – 26 проекта.

Списъци с номинираните проекти, допуснати до участие във втора фаза на конкурса, можете да намерите в прикачените файлове.

mail проекти I фаза първа възрастова г-па 1-4 кл.

mail проекти I фаза втора възрастова г-па 5-7 кл.

mail проекти I фаза трета  възрастова г-па 8-12 кл.


РИОСВ – София извърши 97 проверки през месец декември 2019

През отчетния период, експертите на РИОСВ – София са извършили 97 проверки на 95 обекта, от които 20 планови и 77 извънредни.
В рамките на осъществения контрол са дадени 41 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
За периода са съставени три акта за установяване на административни нарушения и са издадени три наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени имуществени санкции в общ размер на 14 000 лв.

За периода са предприети действия по 18 сигнала подадени по „Зелен телефон“.

За месец декември най-многобройни проверки са извършени в направление „Отпадъци и почви“, от които 19 бр. извънредни проверки по фактор „Отпадъци“.Избрани са победителите във фотоконкурса на РИОСВ – София по повод „Международният ден на планината“.

1-во място: В. Георгиева, 23 години, София.Снимката е от място, наречено "Данов кладенец" и показва красотата и изяществото на едно малко кътче в Централен Балкан, Стара планина.  Местността е разположена на кръстопътя между с. Орешак, с. Черни Осъм и Беклемето. От това място се открива гледка към старопланинския първенец - вр. Ботев, както и към много други върхве, сред които са и вр. Амбарица, вр. Купена, вр. Кръсците, вр. Марагидик.Ако имате път към този чуден край, в близост до град Троян, не пропускайте да се насладите на тази величествена гледка!

2-ро място: П. Кесев,35 години,Благоевград.Снимката е направена ноември месец от връх Вихрен.Заглавие на снимката “Пътека към рая”.

3-то място: С. Тодорова, 26 години, София. Включвам се с голямо удоволствие във Вашия конкурс. Избрах да участвам със снимки от х.Безбог. Снимките са правени през август 2018г. 

Благодарим на всички участници за изпратените фотоси. Продължавайте да снимате, любувайки се на прекрасната българска природа!


РИОСВ – София извърши 103 проверки през месец ноември 2019 г.

За отчетния период експертите на РИОСВ – София са извършили 103 проверки на 102 обекта, от които 29 планови и 74 извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 41 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За периода са съставени седем акта за установяване на административни нарушения и са издадени десет наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени имуществени санкции в общ размер на 182 500 лв.


За периода са предприети действия по 36 сигнала, подадени по „Зелен телефон“.

Основен акцент е извършването на планови проверки в изпълнение на Плана за контролната дейност на инспекцията и упражняване на контрол върху лица, генериращи отпадъци от отработени масла и излезли от употреба гуми. Друг акцент е извършването и на извънредни проверки по сигнали и жалби на граждани и писма от институции, както и съвместни проверки с общини и Басейнова дирекция  „Източнобеломорски район” за преустановяване замърсяването на повърхностни води в териториалния обхват на РИОСВ-София. Координиране на дейностите за постигане на добро качествено състояние на водните обекти, в които се включват отпадъчни води от производствената дейност на предприятията и битово-фекалните отпадъчни води от населените места.

 По случай Международния ден на планината - 11 декември, РИОСВ – София организира фотоконкурс

Тема

Очакваме пъстра палитра от вдъхновяващи ваши фотографии на различни гледки, показващи величието и уникалността на избрана от вас планина; връзката на планината и биоразнообразието; естетиката на растенията; заплахите, с които се сблъсква; туризмът и многобройни други живописни пейзажи.

Снимките ще бъдат в две категории

 1. Снимки биоразнообразие в планината
 2. Пейзажи, показващи величието на планината

Защо планина?

Планината е символ на свободата и място, където често забравяме своите проблеми. Тя е волност, красота и приятелство. Тя е и мястото, където не взимаме с нас житейските си тревоги, за да се запознаем с нови приключения и хора.

Условия

Право на участие: Професионалисти и любители фотографи, без географско ограничение и ограничение за броя фотографии, с които се участва в конкурса, като фотографиите трябва да са авторски.

Изпращане на фотографиите в конкурса: Изпращайте вашите фотографии по електронна поща до Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Технически изисквания

Фотографиите трябва да отговарят на зададената тема на фотоконкурса, да са в електронен формат (TIFFили JPG), както и да не бъдат подлагани на груби манипулации за обработка на изображения.

!Не е позволено премахването или добавянето на елементи към снимката !

Всяка фотография трябва да е придружена с трите имена, възраст и контакти на автора; заглавие и кратко описание (желателно е да се посочи мястото, където е заснет кадъра и кратко послание към него).

Срок

Крайният срок за подаване на снимки в конкурса е 10 декември 2019 г.

Награди за всяка от категориите

Авторите на снимките ще получат:

1 място – раница с бинокъл, тефтер, тетрадка и шапка на РИОСВ - София

2 място – хамак, компас и тетрадка на РИОСВ - София

3 място – тениска, тетрадка и комплект химикалки на РИОСВ - София

Официалното обявяване на наградените творби ще стане на Международния ден на планината – 11 декември 2019 г.


РИОСВ – София извърши 159 проверки през октомври

За отчетния период експертите на РИОСВ – София са извършили 159 проверки на 149 обекта, от които 26 планови и 133 извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 73 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За периода са издадени шест наказателни постановления, с които на нарушители са наложени имуществени санкции в общ размер на 55 100лв.

За периода са предприети действия по 36 сигнала, подадени по „Зелен телефон“.

Най-многобройни проверки за октомври са извършени в няколко основни направления. Във „Води“ са направени общо 33 проверки, от които 17 планови и 16 извънредни. В направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони“ са извършили общо 29 проверки, от които една планова, 27 извънредни и 1 по последващ контрол. В направление „Отпадъци и почви“ са проведени 5 планови и 54 извънредни проверки. Дадени са общо 27 предписания.


РИОСВ – София посреща ученици в Природозащитен център „Витоша“

   Природозащитен информационен център „Витоша“ стопанисван от РИОСВ – София посрещна ученици от четири държави – Италия, Гърция, Полша и Турция и 32-ро средно училище с усилено изучаване на чужди езици „Свети Климент Охридски“, град София. Децата от чужбина, които присъстваха на мероприятието са в България по програма „Еразъм+“ (European Community Action Scheme for the Mobility of University Students).

   По време на събитието бяха представени: филм за защитените територии и резервати в планина Витоша, презентация на тема: "Природен парк „Витоша“" и игри с цел запознаване с биологичното разнообразие в природния парк. Експертите от инспекцията показаха красотата на град София от очарователното кътче – „Наблюдателната кула“. В края на събитието се раздадоха рекламни материали, запознаващи малките природолюбители със забележителностите в ПП „Витоша“. 

                     

 


РИОСВ – София разпореди спиране на кариерата в Сливница

След сигнал за замърсяване на въздуха в град Сливница министърът на околната среда и водите Нено Димов разпореди на РИОСВ - София да извърши незабавна проверка на дейността на кариера „Козяк“ към „Минерал 2000“ ЕООД, намираща се в близост до града.
На 18 октоммври екип от експерти  на инспекцията направиха проверка и издадоха Принудителна административна мярка за спиране на производствената дейност  на кариера „Козяк“ с концесионер „Минерал 2000“ ЕООД. Основание за налагането на мярката са констатации, че дружеството не е предприело действия и мерки за ограничаване на неорганизираните прахови емисии както на територията на кариерата, така и при транспортиране на добитите материали. Констатирано е, че транспортните средства излизат от площадката на кариерата без необходимите покривала и с неизмити гуми. В момента на проверката не е работела оросителната система по транспортните ленти. Мярката е в сила до отстраняване на нарушенията и предприемане на ефективни действия.
С цел измерване на запрашаването на 16.10.2019 г. Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) съвместно с експертите от РИОСВ – София позиционираха мобилна лаборатория за измерване качеството на атмосферния въздух пред сградата на общината в града. На 18.10.2019 г. мобилната станция е преместена в района на спортната зала, където има оплаквания от граждани. Дали има превишение на среднодневната норма, ще стане ясно след обработката на резултатите. Те ще бъдат оповестени на сайта на ИАОС.
На община Сливница е дадено предписание за повишаване на контрола при транспортирането на товари и стоки по общинските пътища с цел недопускане на неорганизирани прахови емисии.


 

 

Победител в категория разказ: Николета Занева 14 г.

Очи в очи

      Всичко започна когато разбрах , че баща ми ще работи в зоопарка. Не след дълго  започнах да ходя редовно, вече четири години, да помагам на баща ми. Имала съм контакт с голяма част от животните, например сова, ястреб, сурикат, язовци, сервал, слон, носорог, маймуни- мармозетки, лемури,  лапундери, гибони, зелени морски котки, цивета, гарван, рисове и др. 
       Контактът с животните докосна сърцето ми и те ме спечелиха завинаги. Не след дълго кандидатствах в „Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство“ в Костинброд и ме приеха. С това се сбъдна първият етап на моята мечта да се посветя на дивите животни.
      Работата на хората, които се грижат за животните  в зоопарка е свързана не само с хранене и почистване, а с това да разказват и просвещават хората , да ги научат колко е важно да опазваме природата чиста, за да запазим средата и видовете. В зоопарковете живеят видове, които са на изчезване. До голяма степен ролята на зоопарковете е да опазва и размножава изчезващите видове.  Аз искам да стана ветеринарен лекар и да се посветя на дивите животни и запазването им в природата. Работата с диви животни изисква много качества и умения. Учи на търпение и смелост, но с много мисъл и внимание. Често е свързана с моментното настроение на животните и планираното не може да се осъществи.
        Мисля, че имам още много да уча, но обичам животните и те са част от моя живот. Искам да съм част от това вълшебство природата, това е моята мечта.  

 

Победител в категория стих: Християн Илиев 17 г.

В света на дивите животни

В природата намирам смирение,
тя е извор на моето вдъхновение
и от дивите животни трябва да се учим
как щастие и радост да получим.

Не трябва да живеем като самотници,
а да се обединяваме в глутници,
защото заедно можем много повече
отколкото като отделно човече.

Животните помагат си едно на друго,
а защо човек с човека се държи грубо.
Толкова ли е трудно да подадем ръка,
когато видим животно или човек в беда
дори и без да ни е обещано някакво отличие,
нужно е само да преборим своето безразличие.

И не наричай животните с обидното – „твари“,
защото те на човека са другари!

 


 

РИОСВ – София извърши 107 проверки за изминалия месец септември

За отчетния период експертите на РИОСВ – София са извършили 107 проверки на 97 обекта, от които 25 планови и 82 извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 61 предписания за отстраняване на констатираните нарушения.За периода са издадени седем наказателни постановления, с които на нарушители са наложени имуществени санкции в общ размер на 46 200 лв.

За периода са предприети действия по 43 сигнала, от които 17 по компонент „Въздух“ и фактор „Шум“и 13 по компонент „Води“.

Въз основа на гореизложеното може да се обобщи, че през месец септември основно е акцентирано върху:

 • Координиране на дейностите за постигане на добро качествено състояние на водните обекти;
 • Подобряване на качеството на атмосферния въздух в района на столична община.

 


4 октомври - Международен ден за защита на дивите животни

Спасени диви животни от експертите на РИОСВ – София

        

                

 

 https://wildanimals.bg/?fbclid=IwAR1t2dArFWP24Y_5M81rH9sIgkiyfSaNBPdR_T7C07j-yXzAYUQ12L4XtRg

Сайт на Фондация „Дивите животни“, където може да намерите подробни съвети как да действате, ако намерите пострадало животно и всичко, което би подпомогнало за спасяването на бедстващи диви животни. 

 Проведе се традиционната акция на „Капачки за бъдеще“

    РИОСВ – София сe включи в благотворителната кампания по събиране на пластмасови капачки, която се проведе на площад „Батенберг“ на 29 септември. Целта е да бъдат предадени за рециклиране и с получените пари да се закупи медицинска апаратура. През последните две години са закупени 12 кувьоза.
  Екипът на РИОСВ – София предаде 10,300 кг капачки, събирани в продължение на 6 месеца. Освен благотворителния ефект от кампанията, който ще доведе до спасяване на човешки животи, кампанията напомня и че процесът на рециклиране допринася за намаляване на количествата отпадъци и замърсяване на околната среда.

 

  


РИОСВ – София се включи в „Европейската седмица на мобилността“

 

   Европейската седмица на мобилността е кампания за устойчива градска мобилност, организирана от Европейския организационен секретариат с политическата и финансовата подкрепа на ГД „Околна среда“ и ГД „Транспорт“ на Европейската комисия. Провежда се всяка година от 16 до 22 септември. Целта на компанията е да поощри европейските местни власти да въведат и популяризират мерките за устойчив транспорт и да се поканят гражданите да се възползват от всички алтернативи на автомобила. Тази година инициативата премина под надслов „Върви с нас“.

   Столична община откри Европейски ден без автомобили на 22.09.2019 г. (неделя) от 09:00 часа до 19:00 часа. За целта беше забранено влизането на превозни средства в зоната ограничена от: бул. „Кн. Александър Дондуков“, бул. „Васил Левски“, бул. „Патриарх Евтимий“, бул. „Христо Ботев“ и бул. „Тодор Александров“.
   РИОСВ – София се включи в закриването на кампанията с викторина на тема: „Да се движим безопасно и екологично“. Въпросите бяха съвкупност от пътни правила, които всяко дете трябва да знае и да прилага в ежедневието си. Като обсъжданите теми бяха повече ходене пеша и движение с велосипеди. По-късно се раздадоха индивидуални награди на децата, които участваха амбициозно във всяка от темите.

  


Програма на кампанията "Европейска седмица на мобилността"


16-22 септември 2019г.

За повече информация, моля натиснете тук.


РИОСВ - София извърши 120 проверки за изминалия месец август

 

За посочения период, експертите на РИОСВ – София са провели 120 проверки на 118 обекта, от които 13 планови и 107 извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 75 предписания за отстраняването на констатирани нарушения. За периода са издаденичетири наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени имуществени санкции в общ размер на 17 000 лв.

Издадени общо административни актове, писма и становища за отчетния период – 272 бр., от които 163 са становища за инвестиционни предложения или планове/програми, с които преписките са предадени на отдел „Биологично разнообразие, защитени територии и зони и специализирани регистри“ за последващо процедиране.

За периода са извършени проверки и предприети действия по 53 сигнала, от които 20 за бедстващи животни и птици.

         Въз основа на гореизложеното може да се обобщи, че през месец август основно е акцентирано върху:

 • Проверки на лица, извършващи дейности с отпадъци,във връзка с постъпило писмо чрез Министерство на околната среда и водите от Върховна административна прокуратура;
 • Съгласуване на терени относно африканската чума по свинете;
 • Спасяване и настаняване на бедстващи и ранени животни и птици.


РИОСВ-София за поредна година се включи в кампанията на bTV “Да изчистим България заедно”

 

Експерти на РИОСВ-София взеха участие в инициативата “Да изчистим България заедно” съвместно с МОСВ, ИАОС и ПУДООС, като почистиха Ловния парк.
Чували и ръкавици бяха предоставени от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.
И тази година бяха събрани в голямо количество битови отпадъци като автомобилни гуми, техника и др.

РИОСВ-София отправя призив към всички граждани да бъдат по-отговорни като не изхвърлят отпадъци в природата, а на обособените за това места!

 

  

Със Заповед № РД05-284/21.08.19 г. на директора на РДГ - София се ограничава достъпа до ловностопанските райони, попадащи в инфектирана зона около първично констатиран случай на АЧС ТП ,,ДЛС Витошко-Студена", обособено със Заповед №  РД-11-1735/21.08.2019 г.  на БАБХ

Пълният текст на заповедта може да намерите тук.

 

Със Заповед № РД05-259/12.08.19 г. на директора на РДГ - София се ограничава достъпа до База за интензивно стопанисване на дивеч ,,Авала” към ТП ДЛС Искър, с. Долни Пасарел

Пълният текст на заповедта може да намерите тук.

 


  РИОСВ – София спаси защитен вид сова, заседнала в комин

       Експерти на РИОСВ – София спасиха защитена птица от вида ,,Otus scops” - ,,Чухал” (малка ушата сова), която е заседнала в комин на частен имот в град Костинброд. Сигналът е постъпил на 02.07.2019 г. като веднага експерти от инспекцията са се отзовали на място.

   Спасяването на птицата е продължило повече от два часа, била е в лошо здравословно състояние и е предадена на фондация ,,Дивите животни”, за да се погрижи за възстановяването й.

     Чухалът е нощна граблива птица от разред Совоподобни, включена в приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Регионалните инспекции по околната среда и водите отговарят за гръбначни и безгръбначни животински видове, посочени в приложение № 3 на ЗБР.

    РИОСВ – София благодари за подадения сигнал, като ще продължи да работи и осъществява засилен контрол по компетентност.

             
      


На 13.06.2019 г.,  в градина ,,Кристал” гр. София, се състоя събитие, организирано от Регионалната инспекция по околната среда и водите – София и Столичен инспекторат.

      Г-жа Ирена Петкова, директор на РИОСВ - София, връчи наградите на отличените участници в конкурса за детска рисунка на тема:“Замърсяване на въздуха – Не можем да спрем да дишаме, но можем да предприемем стъпки за подобряване качеството на въздуха”. Най- много награди получиха учениците от 133 ОУ „А. Пушкин “.

    Директорът на Столичен инспекторат г-жа Веска Георгиева обяви трите отличили се в традиционната кампания по Пролетното почистване. Учениците от 19 СУ „Елин Пелин“ в Красно село, 145 ОУ „Симеон Радев“ в Младост и 94 СУ „Димитър Страшимиров“ от Слатина получиха своите отличия за приноса им по почистване и облагородяване на територията около училищата и в квартала, в който живеят.

РИОСВ – София отбеляза Световния ден на околната среда 5 юни 2019 г., като взе участие в събитие, организирано от МОСВ и ИАОС , съвместно със Столична община. На празника, който тази година  се проведе под мотото:,,Задено можем да победим замърсяването на въздуха”, РИОСВ – София изложи най-добрите рисунки от проведения конкурс за детска рисунка  на тема: “Замърсяване на въздуха – Не можем да спрем да дишаме, но можем да предприемем стъпки за подобряване качеството на въздуха”.

Победителите в конкурса ще бъдат отличени с предметни награди, осигурени от ГД ОПОС при МОСВ, Центъра за градска мобилност и Младежки театър ,,Николай Бонев”. Официалното връчване на наградите ще се състои в сградата на инспекцията.

Списък с отличените рисунки, които ще бъдат наградени, може да намерите в прикачения файл.

РИОСВ – София благодари  на всичи участници в конкурса, за прекрасните рисунки, с които нагледно изобразиха своите екологичните възгледи за  замърсяването на въздуха.

Класиране

 

 


РИОСВ – СОФИЯ ОБЯВАВА КОНКУРС ПО ПОВОД СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 

По повод отбелязването на Световния ден на околната среда – 5 юни, РИОСВ – София обявява конкурс за изработване на детска рисунка, на тема “Замърсяване на въздуха – Не можем да спрем да дишаме, но можем да предприемем стъпки за подобряване качеството на въздуха”. В конкурса могат да вземат участие ученици от 1 до 8  клас. Участниците следва да акцентират върху проблема със замърсяването на въздуха, използването на възобновяеми източници и зелени технологии за подобряване качеството на атмосферния въздух. Победителите ще бъдат отличени с индивидуални награди, а най-добрите рисунки ще бъдат поставени на видно място в сградата на РИОСВ – София. Рисунката, спечелила първо място, ще бъде качена и на интернет страницата на инспекцията като целта е посланието да достигне до повече хора.

Рисунките може да изпращате до 3 юни включително на адреса на РИОСВ – София (гр. София, бул. „Цар Борис III, № 136, ет.10,), както и на e-mail адрес - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 


Ученически конкурс по повод Световния ден на околната среда

Изработка на детска рисунка

Тема: “Замърсяване на въздуха”

Конкурсът се организира по повод Световния ден на околната среда  - 5 юни, който тази година се провежда под мотото ,,Заедно можем да победим замърсяването на въздуха”

Организатор – РИОСВ – София

Общи условия за участие:

 • Могат да участват ученици от 1 до 8 клас от  София-град и Софийска област;
 • Няма ограничения  за използваните материали, техники и средства за рисуване.
 • Рисунките трябва да са свързани с темата “Замърсяване на въздуха”;
 • Краен срок за изпращане до 17 часа на 3 юни 2019 година.

Оценяване и класиране:

 • Рисунките ще бъдат оценявани и класирани от комисия, съставена от експерти на РИОСВ – Софияи външни специалисти;
 • Критерии за оценка – актуалност, оригиналност, креативност, сложност. Общият брой точки по критериите е 40.

Награди:

 • Обявяване на резултатите и награждаване – 5 юни 2019 г.;
 • Победителите ще бъдат отлични с индивидуални предметни награди

За повече информация тел. 0899375004 и e-mail адрес i.stamova@riew-sofia.org

 


РИОСВ - София наложи мерки срещу запрашаване на магистрала „Хемус“  при с. Горни Богров

 

Във връзка спостъпил сигнал в РИОСВ – София за „запрашаване на въздуха“ в района на автомагистрала „Хемус“ и с. Горни Богров е извършена незабавна проверка на място от експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите – София (РИОСВ – София) и представители на р-н Кремиковци, Столична община.

Към момента на проверката е установено наличието на големи количества неорганизирани прахови емисии, които идват от повърхността на хвостохранилище „Челопечене“,извън производствена му площадка в посока югоизток (автомагистрала „Хемус“ и с. Горни Богров).  Запрашаването е вследствие на засушаване на повърхността на хвостохранилището и поради силния вятър. Оператор на хвостохранилището е „Барит Майнинг“ ЕООД.

С разпореждане на експертите от РИОСВ – София незабавно е преустановена работата на инсталацията за преработка на хвост и от фирмата са предприети действия за оросяване.

За установеното нарушение на оператора ще бъдат предприети административнонаказателни мерки и са издадени задължителни за изпълнение предписания, включващи предприемане на незабавни и постоянни мерки за ограничаване и преустановяване на неорганизираните прахови емисии от площадката.

Предстои позициониране на мобилна автоматична станция за извършване на непрекъснато пробовземане с цел изследване качеството на атмосферния въздух в района.

 


Важно!!!

РИОСВ София наложи мерки срещу запрашаване на магистрала „Хемус“  при с. Горни Богров

 

Във връзка спостъпил сигнал в РИОСВ – София за „запрашаване на въздуха“ в района на автомагистрала „Хемус“ и с. Горни Богров е извършена незабавна проверка на място от експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите – София (РИОСВ – София) и представители на р-н Кремиковци, Столична община.

Към момента на проверката е установено наличието на големи количества неорганизирани прахови емисии, които идват от повърхността на хвостохранилище „Челопечене“,извън производствена му площадка в посока югоизток (автомагистрала „Хемус“ и с. Горни Богров).  Запрашаването е вследствие на засушаване на повърхността на хвостохранилището и поради силния вятър. Оператор на хвостохранилището е „Барит Майнинг“ ЕООД.

С разпореждане на експертите от РИОСВ – София незабавно е преустановена работата на инсталацията за преработка на хвост и от фирмата са предприети действия за оросяване.

За установеното нарушение на оператора ще бъдат предприети административнонаказателни мерки и са издадени задължителни за изпълнение предписания, включващи предприемане на незабавни и постоянни мерки за ограничаване и преустановяване на неорганизираните прахови емисии от площадката.

 

Предстои позициониране на мобилна автоматична станция за извършване на непрекъснато пробовземане с цел изследване качеството на атмосферния въздух в района.


РИОСВ – София провери за замърсяване с отпадъци от кожени изрезки на терен между кварталите „Бусманци“ и „Абдовица“

След публикации в социалните мрежи за замърсяване с отпадъци от кожени изрезки на терен между кварталите„Бусманци“ и „Абдовица“, РИОСВ – София извърши проверки на замърсения терени на фирми за кожени изделия, които са потенциални източници на този вид отпадък.

Към момента не е установен нарушителят. Продължава изясняването на обстоятелствата по изхвърлянето на отпадъците на посочения терен. При установяване на лице или фирма замърсител ще се предприемат административно-наказателни мерки.

Проверени са три обекта, извършващи дейност с кожени изделия, от която има такъв вид отпадък, включително фирмата посочена в сигнала като евентуален причинител на замърсяването. На дружеството са дадени предписания със задължителен характер и е установено, че същoто не води отчетност на генерираните отпадци, за което са предприети административно-наказателни мерки.

Ще бъдат дадени и предписания за почистване на терена след изясняване на нарушителите, собствениците и районната администрация за завишаване на контрола и мерките по управление на отпадъците на територията.

Поради липса на достъп до другите два обекта е поискано съдействие от органите на реда с цел установяване на лицата, извършващи дейности на територията им.


 

Към седващата страница