background
logotype
 

ВАЖНО!!!

Образци на документи, валидни за уведомления, входирани в РИОСВ - София преди 09.01.2018 г.

 

 

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (ОВОС):
I. Уведомяване за инвестиционно предложение:

1. Уведомление за инвестиционно предложение, съобразено с особеностите на инвестиционното предложение и съдържащо информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС - в един екземпляр на хартиен и един екземпляр на електронен носител
2. Уведомление до кмета на съответната община/общини, район/райони и кметство/кметства  по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС
3. Обява до засегнатото население по чл. 4, ал. 2

II. Процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС (след получаване на писмени указания от РИОСВ - София):

1. Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС    
2. Информация по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС - в един екземпляр на хартиен и един екземпляр на електронен носител
3. Информация по Приложение 1 и 2, част Б към Наредбата за ОС

4. Уведомление до кмета на съответната община/общини, район/райони и кметство/кметства  по чл. 6, ал. 1 и 9 от Наредбата за ОВОС
5. Обява до засегнатото население по чл. 6, ал. 1 и 9

III. Процедура по ОВОС (след получаване на писмени указания от РИОСВ - София):

   1. Искане за издаване на решение по ОВОС

 

 

ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ЕО)

I. Уведомяване за изготвяне на план/програма

    1. Уведомление за изготвяне на план/програма

II. Процедура за преценяване на необходимостта от ЕО (след получаване на писмени указания от РИОСВ - София):

  1. Искане за преценяване на необходимостта от ЕО, придружено с подробно разработена информация, съгласно чл. 8а, ал. 1 и 2 от Наредбата  за ЕО на хартиен и електронен носител.

  2. Информация по Приложение 1 и 2, част А към Наредбата за ОС.

III. Процедура по ЕО (след получаване на писмени указания от РИОСВ - София):

    1. Искане за издаване на становище по ЕО
 

2024  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София