background
logotype

Регионална инспекция по околната среда и водите - София

 

 

I. Списък на услугите в направление „Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда“

339 Издаване на писмо за определяне необходимите действия, които възложителят на инвестиционното предложение трябва да предприеме за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда или за издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда

- Електронна услуга>>

1615 Издаване на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

- Електронна услуга>>

2195 Издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда

- Електронна услуга>>

1146 Издаване на писмо за определяне необходимите действия, които възложителят на плана/програмата трябва да предприеме за издаване на решение за преценяване на необходимост от екологична оценка или за издаване на становище по екологична оценка

- Електронна услуга>>

1389 Издаване на Решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка на планове и програми

- Електронна услуга>>

2468 Издаване на становище по екологична оценка на планове и програми

- Електронна услуга>>

 

II. Списък на услугите в направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони“

1382 Издаване на писмо за преценяване вероятността от въздействие върху защитените зони на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения и техните изменения или разширения

- Електронна услуга>>

1411 Издаване на Решение по оценка на съвместимостта на планове, програми и инвестиционни намерения

- Електронна услуга>>

1845 Съгласуване на дейности в защитени територии, извън национални паркове, резервати и поддържани резервати

- Електронна услуга>>

2244 Издаване на Регистрационни карти

- Електронна услуга>>

2797 Регистрация на диви животни

- Електронна услуга>>

3207 Регистриране на пункт или склад за изкупуване на неподложени на първична обработка билки за нуждите на производството

3210 Регистриране на пункт за изкупуване на охлюви

3211 Регистриране на билкозаготвителен пункт и/или склад за билки

 

III. Списък на услугите в направление „Опазване чистота на атмосферния въздух и вредни физични фактори„

514 Съгласуване на броя и разположението на автоматични средства за измерване, използвани за собствени непрекъснати измервания

- Електронна услуга>>

524 Съгласуване на изключения от задължителните размери на точките за вземане на проби/извадки при собствени периодични измервания

- Електронна услуга>>

526 Издаване на Решение за освобождаване от задължение за спазване на норми за неорганизирани емисии и определяне на неорганизирани емисии

- Електронна услуга>>

556 Издаване на Решение за утвърждаване на схема за намаляване на емисиите

- Електронна услуга>>

724 Съгласуване на разположението и броя на точките за вземане на проби/извадки за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух

- Електронна услуга>>

1616 Издаване на Решение за освобождаване от задълженията за спазване на нормите на общи емисии и определяне на норми за общи емисии

- Електронна услуга>>

1617 Издаване на Решение за утвърждаване на План за управление на разтворители

- Електронна услуга>>

2245 Съгласуване на методите и средствата за измерване, използван при извършване на собствени непрекъснати измервания

- Електронна услуга>>

2523 Издаване на удостоверение за регистрация на инсталации, извършващи дейности с употребата на разтворители

- Електронна услуга>>

309 Оценка на доклади за резултатите от извършени собствени непрекъснати измервания

- Електронна услуга>>

3005 Издаване на удостоверение за регистрация на средни горивни инсталации

- Електронна услуга>>

3208 Издаване на заповед за заличаване на инсталацията от регистъра за инсталациите, извършващи дейности с употребата на разтворители и обезсилване на издаденото удостоверение за регистрация

3209 Вписване в регистъра на промяна и издаване на удостоверение за актуално състояние на средни горивни инсталации

3212 Регистрация на промяна в обстоятелствата за инсталациите, извършващи дейности с употребата на разтворители и издаване на удостоверение за съответната промяна

3213 Издаване на разрешение за употреба на бои, лакове и авторепаратурните продукти за целите на възстановяването и поддръжката на обекти, определени като културни ценности

 

IV. Списък на услугите в направление „Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества"

2522 Издаване на решение за потвърждаване/отказ от потвърждаване на пълнотата и съответствието на Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал

- Електронна услуга>>

 

V. Списък на услугите в направление „Управление на отпадъците и опазване на почвите“

723 Утвърждаване на работни листове за класификация на отпадъци

- Вход в НИСО >>

2754 Прекратяване действието на утвърден работен лист за определен код отпадък

- Електронна услуга>> 
- Вход в НИСО >>

2316 Издаване на становище за основно охарактеризиране на отпадъците

- Електронна услуга>>

719 Издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по транспортиране на отпадъци

- Електронна услуга>> 
- Вход в НИСО >>

927 Издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци

- Електронна услуга>> 
- Вход в НИСО >>

2528 Изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци

- Електронна услуга>> 
- Вход в НИСО >>

3042 Прекратяване на действието на регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци

- Електронна услуга>> 
- Вход в НИСО >>

1609 Издаване на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци

- Електронна услуга>> 
- Вход в НИСО >>

2527 Прекратяване действието на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци

- Електронна услуга>> 
- Вход в НИСО >>

2752 Изменение и/или допълнение на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци

- Електронна услуга>> 
- Вход в НИСО >>

1390 Издаване на становище за съгласуване на проекти за рекултивация на нарушени терени, за подобряване на земи и за оползотворяване на хумусния пласт

- Електронна услуга>> 

VI. Услуги, предоставяни от всички администрации

2 Предоставяне на достъп до обществена информация

- Електронна услуга>> 
- Платформа за достъп до обществена информация>>

2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

- Електронна услуга>>

2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

- Електронна услуга>>

 

 

2024  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София