background
logotype

Статии

 


Съобщение за Решение № СО-36-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие на инвестиционно предложение за „Използване на съществуваща индустриална площадка за производство на неосновни, монтажни детайли за производство на оръжие“, находяща се в едноетажна производствена сграда "Коммсет" ООД, с. Равно поле - 2129, Индустриална зона Верила, община Елин Пелин.

Възложител „Коммсет“ ООД

/публикувано на 02.11.2023 г./


Съобщение за Решение № СО-35-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие проект за Проект за изготвяне на идейна концепция за развитето на зелената инфраструктура на гр. Дупница и разработване на материали и обучения за повишаване на конкретни зелени теми и модели, Програма: VI-А ИПП България-Северна Македония 2021-2027.

Възложител Община Дупница

/публикувано на 01.11.2023 г./


Съобщение за Решение № СО-34-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за дейности по предварително третиране и рециклиране на отпадъци от пластмаса и пластмасови опаковки в поземлени имоти с идентификатори 49206.2660.2 и 49206.2660.1002, област София, община Столична, с. Мрамор, район Връбница, с обща площ 6320 кв. м“.

Възложител „ХЕЛФИ ПЛАСТИКС“ ООД

/публикувано на 26.10.2023 г./


Съобщение за Решение № СО-33-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на зона (кът) за отдих в поземлени имоти с идентификатори 65365.210.250, 65365.210.251 и 65365.210.252 по КК и КР на гр. Сапарева баня, местност Рила, община Сапарева баня“.

Възложител „РИЛА СПОРТ“ ЕАД

/публикувано на 25.10.2023 г./


Съобщение за Решение № СО-32-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за „Разширяване на суровинната база на централа за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници на базата на биомаса и когенерация на топлинна енергия" в поземлен имот с идентификатор № 27632.62.668 (преобразуван от 000668, стар № 000664) в землището на гр. Етрополе, общ. Етрополе, Софийска област.

Възложител „ГРИЙН ФОРЕСТ ПРОДЖЕКТ“ АД

/публикувано на 09.10.2023 г./


Съобщение за Решение № СО-31-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие проект за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ с обхват поземлен имот с идентификатор № 515073, землище на с. Долистово, общ. Бобов дол.

Възложител В. Василев

/публикувано на 20.09.2023 г./


Съобщение за Решение № СО-30-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за „Закупуване на промишлена сграда и обособяване на производствено хале за производство на метални конструкции, находяща се в поземлен имот с идентификатор 61577.505.3187.1, гр. Радомир, обл. Перник“.

Възложител „АК ЕЛЕКТРИК“ АД

/публикувано на 15.09.2023 г./


Съобщение за Решение № СО-29-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за Частично изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване (ЧИ ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 17885.8.31 към съществуващо застрояване „За складова дейност и крайпътен обслужващ обект с администрация“, м. „Алчака“, с. Григорево, община Елин Пелин.

Възложител „Бобал-Бояджиев“ оод

/публикувано на 08.09.2023 г./


Съобщение за Решение № СО-28-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 11884.5964.42, с. Войнеговци, район „Нови Искър“, Столична община, Изменение на плана за улична регулация (ИПУР) при о.т.156а и План за улична регулация (ПУР) за създаване на нова улица от о.т.156а през о.т.156б (нова) – о.т.156в (нова) до о.т.165.

Възложител С. Алексиев

/публикувано на 04.09.2023 г./


Съобщение за Решение № СО-27-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за проект за Частично изменение на Общия устройствен план на община Кюстендил и проект за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ с обхват поземлен имот с идентификатор 38432.16.173, местност „Горна бара“ по КК и КР на с. Коняво, община Кюстендил и бъдещо изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала /ФЕЦ/.

Възложител И.Младенова

/публикувано на 17.08.2023 г./


Съобщение за Решение № СО-26-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 22085.50.269 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Долна Диканя, община Радомир.

Възложител Д. Борисов

/публикувано на 16.08.2023 г./


Съобщение за Решение № СО-25-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за „Складиране и съхранение на авточасти от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 22085.50.269 поКадастралната карта и кадастралните регистри (ККК) на с. Долна Диканя, общ. Радомир, обл. Перник“.

Възложител Д. Борисов

/публикувано на 15.08.2023 г./


Съобщение за Решение № СО-24-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за „Преустройство на съществуваща сграда и пристройка към нея в цех за третиране на отпадъци от пластмаси на съществуваща площадка“, в поземлен имот с идентификатор 18174.2.90, УПИ I-246, кв. 11, м. „9-ти километър“, гр. Божурище.

Възложител „ВИАХИМ“ ЕООД

/публикувано на 27.07.2023 г./


Съобщение за Решение № СО-23-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на четири жилищни сгради и пречиствателно съоръжение“ в поземлен имот с идентификатор 00391.163.3, с. Алино, община Самоков.

Възложители Ч. Чалъков и Н. Чалъков

/публикувано на 26.07.2023 г./


Съобщение за Решение № СО-22-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за изготвяне на план/програма с приложено задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 67372.93.40 по КККР на землището на гр. Сливница, община Сливница, Софийска област с цел изграждане и въвеждане в експлоатация на енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници – 2 бр. фотоволтаични централи, с обща инсталирана мощност до 2 x 5 MWp, всяка с мощност до 5 MW, и ПУП – Парцеларен план за въздушна кабелна линия за присъединяване на обектите към електрическата мрежа“.

Възложител „А ПРОПЪРТИ” АД

/публикувано на 20.07.2023 г./


Съобщение за Решение № СО-21-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за изготвяне на план/програма с приложено задание за изработване на проект за „Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор ПИ № 17751.32.26, местност „Дупката“ по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Граница, община Кюстендил и бъдещо изграждане на „Складова база с административна, търговска част и паркинг“.

Възложител Р. Стойнева

/публикувано на 05.07.2023 г./


Съобщение за Решение № СО-20-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ „Соволяно“ на р. Соволянска Бистрица“, в землището на с. Соволяно и с. Скриняно, община Кюстендил.

Възложителя „Хидроват“ ЕАД

/публикувано на 28.06.2023 г./


Съобщение за Решение № СО-19-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на една вилна“ в имот с идентификатор 83291.294.79, м. „Татарски брод“, с. Широки дол, община Самоков, Софийска област.

Възложителя М. Донков

/публикувано на 12.05.2023 г./


Съобщение за Решение № СО-18-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на Фотоволтаична електроцентрала с мощност 500 kW, в поземлен имот с идентификатор 68789.553.31 в гр. Дупница, общ. Дупница“.

Възложителя „БУЛМАРКЕТ СИ ЕН ДЖИ“ ЕООД

/публикувано на 18.04.2023 г./


Съобщение за Решение № СО-17-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхват поземлен имот с идентификатор 02350.35.148 в землището на с. Баланово, местност „Бинека“, община Дупница, обл. Кюстендил, с цел осигуряване на допустим начин и характер на застрояване на имота за устройване на обект: „Фотоволтаична централа“.

Възложител „Авел Инвест“ ЕООД

/публикувано на 18.04.2023 г./


Съобщение за Решение № СО-16-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за Подробен устройствен план (ПУП)– план за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с проектен идентификатор 24832.85.100 по Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на с. Друган, община Радомир и ПУП-ПРЗ за имот с проектен идентификатор 81709.16.370 по КККР на с. Чуковец, община Радомир– за изграждане на „Фотоволтаична централа“ и ПУП-ПРЗ за имот с № 81709.16.364 в с. Чуковец, община Радомир.

Възложител „Струма Солар Плант“ ЕООД

/публикувано на 18.04.2023 г./


Съобщение за Решение № СО-15-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за Частично изменение на Общия устройствен план на община Кюстендил и проект за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ с обхват поземлен имот с идентификатор 38432.16.173, местност „Горна бара“ по КК и КР на с. Коняво, община Кюстендил и бъдещо изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала /ФЕЦ/.

Възложител В. Кесякова

/публикувано на 13.04.2023 г./


Съобщение за Решение № СО-14-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот с идентификатор 66860.139.10, м. „Игрището“, с. Скравена, община Ботевград.

Възложител А. Вътева-Дейков

/публикувано на 04.04.2023 г./


Съобщение за Решение № СО-13-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот с идентификатор 66860.139.11, м. „Игрището“, с. Скравена, община Ботевград.

Възложител А. Вътева-Дейков

/публикувано на 04.04.2023 г./


Съобщение за Решение № СО-12-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за „Създаване на цех за преработка на билки вкл. сепариране, сушене, раздробяване и пакетиране“ в поземлен имот с идентификатор 38916.500.1821 (в сграда с идентификатор 38916.500.1821.7), кв. 102, с. Костенец, община Костенец.

Възложител „Хербалея” ЕООД

/публикувано на 28.03.2023 г./


Съобщение за Решение № СО-11-П/2023 г. прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 68134.2045.892 за създаване на нов УПИ XV-892, кв. 3, м. „в. з Малинова долина – 2 А част“, район „Витоша“ – Столична община, гр. София.

Възложители А. Чакърова и Н. Чакъров

/публикувано на 21.03.2023 г./


Съобщение за Решение № СО-10-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за газификация на отпадъци с когенерация на енергия“ в поземлен имот с идентификатор 57921.68.3 по КККР на с. Потоп, община Елин Пелин, Софийска област.

Възложител „ЕКОСЕЙФ“ ООД

/публикувано на 17.03.2023 г./


Съобщение за Решение № СО-9-П/2023 г. прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за Подробен устройствен план - План за застрояване и план за регулация (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор № 63121.120.12, местност Ширината, с. Росоман, общ. Божурище, обл. Софийска.

Възложител В. Здравков

/публикувано на 06.03.2023 г./


Съобщение за Решение № СО-8-П/2023 г. прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2023 г. в горски територии, собственост на община Самоков, в землищата на с. Бели Искър и с. Мала църква, община Самоков, Софийска област.

Възложител община Самоков

/публикувано на 01.03.2023 г./


Съобщение за Решение № СО-7-П/2023 г. прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) 04796.11.23 в местността „Широка ливада“ от землището на с. Богослов, общ. Кюстендил, с бъдещо предназначение „ваканционно селище“.

Възложител Д. Димитров

/публикувано на 16.02.2023 г./


Съобщение за Решение № СО-6-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец с дълбочина 40 м за допълнително водоснабдяване на махала „Клисура“, с. Владо Тричков“ в поземлен имот с идентификатор 11510.105.262, с. Владо Тричков, община Своге, Софийска област.

Възложител Община Своге

/публикувано на 15.02.2023 г./


Съобщение за Решение № СО-5-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за „Извършване на хидрогеоложко проучване, чрез изграждане на 1 бр. сондаж за търсене на подземни води с местоположение ПИ № 61457.44.29 по КККР на с. Радловци, общ. Кюстендил“.

Възложител община Кюстендил

/публикувано на 08.02.2023 г./


Съобщение за Решение № СО-4-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за нискотемпературно, беземисионно и безотпадъчно производство на течен ферихлорид, използван като коагулант за пречиствателни станции, в урегулиран поземлен имот с идентификатор 55871.513.6480, находящ се в гр. Перник“.

Възложител „АЛТЕХ ТЕХНОЛОДЖИ” ЕООД

/публикувано на 08.02.2023 г./


Съобщение за Решение № СО-3-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за обработка и автоклавиране на отпадъци от хуманно и ветеринарно здравеопазване” в имот идентификатор 12084.2755.2126, с. Волуяк, район „Връбница”, Столична община.

Възложител „ЕКОСОНИК“ ЕООД

/публикувано на 19.01.2023 г./


Съобщение за Решение № СО-2-П/2023 г. прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за проект за Частично изменение на Общ устройствен план на общ. Кюстендил с обхват на поземлен имот /ПИ/ 04796.12.10, землище на с. Богослов, м. Широка ливада“, общ. Кюстендил с цел преотреждане на имота от земеделска земя в земя за неземеделски нужди.

Възложител О. Атанасов

/публикувано на 11.01.2023 г./


Съобщение за Решение № СО-1-П/2023 г. прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за Проект на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП -ПЗ) с цел промяна на предназначението на поземлен имот (ПИ) с идентификатор № 04796.12.13, местност "Широка ливада", землище на с. Богослов, общ. Кюстендил.

Възложител О. Атанасов

/публикувано на 10.01.2023 г./

 


 

2024  РИОСВ - СОФИЯ   РИОСВ - София